Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 4

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 4 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To put all your eggs in one basket

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్‌ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో, బావున్నారా? English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి.
ఇవాళ - 'To put all your eggs in one basket' అన్న ప్రయోగం చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఊఁ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా?
ఇక్కడ రాబ్ – ఫేఫె, ఇద్దరూ 'investment plans', అదే - దేనిలోనైనా మదుపు పెట్టడం, అలా పెట్టి తమ డబ్బుల విలువ పెంచుకోడం – ఈ విషయం గురించి - మాట్లాడుకుంటున్నారు, విందాం పదండి.

Feifei
Rob, what are you doing?

Rob
(counting out money) Oh, hi, I'm just counting up all my money… actually, Feifei, could I borrow £100, please?

Feifei
£100? That's a lot of money. What do you need it for?

Rob
Well, with all my savings plus your £100, I'll just have enough.

Feifei
For what?!

Rob
To invest in this new company my friend is setting up. He's invented this machine where you can talk to people anywhere in the world and there are no wires or cables. It's going to be a huge success.

Feifei
Rob, that sounds to me like a mobile phone – that's already been invented.

Rob
Yeah but you can also type messages on it and send them to other people. Absolutely amazing! If this is successful my investment is going to make me millions of pounds!

కల్యాణి
తన స్నేహితుడి కంపెనీలో ‘invest’ చెయ్యాలి, అదే - డబ్బులు మదుపు పెట్టాలి - అనుకున్నాడు రాబ్‌, ఆ ‘investment’ - ‘పెట్టుబడి’ గనకా విజయవంతం అయితే – చాలా డబ్బు చేసుకోవచ్చని అతని ఆలోచన. అందుకే భలే ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. మరి ఫేఫె దానికి సరేనంటుందా? ఫేఫె రాబ్‌కి ఏం సలహా ఇస్తుందో చూద్దామా...

Feifei
Err, Rob calm down. Don't put all your eggs in one basket.

Rob
What? I'm not investing in eggs – this is real money. And what do you mean about one basket? I wasn't going to put the money in a basket!

Feifei
It's a saying! Don't put all your eggs in one basket – it's an expression that means you should never rely on just one plan because it could go wrong. Rob, don't use all of your savings on this one idea – it might fail.

Rob
Fail? Do you really think so? Are you really saying putting all my eggs – or my money - in one basket is too risky?

Feifei
Exactly.

కల్యాణి
Feifei tells Rob not to put all his 'eggs in one basket'. 'Eggs' అంటే గుడ్లు, 'basket' అంటే బుట్ట. ‘‘ఏదన్నా అటూ ఇటూ కావచ్చు - ఒకే 'plan', ఒకే పధకం, ఒకే idea మీద పూర్తిగా ఆధారపడకూడదు’’ అని చెప్పే సందర్భంలో - ‘don’t put all your eggs in one basket’ అని అంటారు, పొరపాటున బుట్ట కింద పడితే గుడ్లన్నీ పగిలిపోతాయిగా, అదన్న మాట.

ఇదిగో ఈ ఉదాహరణల్ని విని చూడండి:

Examples:
My dad says I should buy shares in a lot of different companies, and not put all my eggs in one basket. He said my money would be safer that way.

You shouldn’t just apply for one job. What happens if you don’t get it? Don’t put all your eggs in one basket.

Feifei
So, don't put all your eggs in one basket. Have you got the message Rob?

Rob
Yes, so I mustn't depend on one idea to make me rich. I'm not so sure about my friend's new idea anyway, but does that mean you won't lend me £100?

Feifei
No.

Rob
What about for my other cracking good idea - one that you really will need a basket for?

Feifei
What is it?

Rob
I have bought a chicken. It means I won't have to buy eggs at the supermarket anymore. It will save me lots of money. Oh look, she's just laid her first egg… here, Feifei, catch. Can you put that in the basket for me?

Feifei
Watch out, that nearly hit me.

కల్యాణి
ఇప్పుడు అన్ని గుడ్లూ ఒకే బుట్టలో పెట్టకూడదని రాబ్‌ నిశ్చయించుకున్నాడు. మీరెప్పుడైనా అలా ఒకే ప్లాన్‌లోనే మొత్తం ‘invest’ చేసేరా? అలా - 'Have you ever put your eggs in one basket?' ఆ బుట్టకేమీ జరగలేదు కదా?
మరిన్ని ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాల కోసం English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలవండి.

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి, మీరు నేర్చుకున్న దానిని చెక్ చేసుకోండి.

To put all your eggs in one basket

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబును గుర్తించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us next week to learn another useful everyday expression.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరో పద ప్రయోగపు వాడకం నేర్చుకోండి.

Session Vocabulary

 • eggs
  గుడ్లు

  basket
  బుట్ట

  borrow
  అప్పు అడగడం

  lend
  అప్పు ఇవ్వడం

  company
  కంపెనీ

  invest
  మదుపు పెట్టడం

  rely
  ఆధారపడ్డం

  chicken
  కోడి పిల్ల