Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 16

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 16 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Mind-blowing

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి. ఇవాళ ‘“mind-blowing” మెదడుకు దెబ్బ అన్న ప్రయోగం చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఊఁ ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా? Feifei దగ్గరకి Harry వచ్చాడు.

Harry
And the expression we are going to look at in this programme is 'mind-blowing', or, 'to blow your mind'.

Feifei
To blow your mind! We'll look at what it means and when you can use it.

కల్యాణి
అతనెక్కడ పర్యటించాడో ఆవివరాలు చెప్తున్నాడు. అతనికి ఇష్టమైన ప్రదేశం ఏమిటో తెలుసుకుందాం పదండి.

Feifei
So anyway, Harry, I've heard you really like travelling.

Harry
Me? Yeah, I love travelling, to be free. Yeah, I've travelled.

Feifei
Where have you been?

Harry
All over: Europe, South East Asia, North Africa, Central America.

Feifei
So, which was the best trip?

Harry
Hard to say, they were all great in their own way, but I think my trip to Cambodia really stands out.

కల్యాణి
Harry ప్రపంచం లోని చాలా దేశాలు తిరిగాడా? Yes, that’s right. అయితే ఎన్నో ప్రదేశాలు చూసాడట గానీ వాటన్నిటిలోకీ Cambodia మాత్రం special అంటున్నాడు. ఎందుకో ఏమిటో విని తెలుసుకుందాం.

Feifei
Why's that?

Harry
Well, it's got scenery, beaches, nice food and all that stuff, but the temples at Angkor Wat – well, they just blew my mind.

Feifei
They blew your mind?!

Harry
Yeah, it's an amazing place. It's got incredible statues, roads, waterways all abandoned in the forest. Truly mind-blowing.

Feifei
But what does it mean – mind-blowing; it blew your mind?

Harry
Oh right. Well, when something is so incredible, so surprising that we stop and wonder about how amazing it is, we can say it's mind-blowing, or that it blew our minds, as though our brains have broken down because they are so overwhelmed.

Feifei
I see. So what else can be mind-blowing?

Harry
Anything amazing: a painting, a film, a story.

Feifei
And what about nature – the ocean, the planets, the insect world?

Harry
Yes, the unexplored ocean depths, the size of the other planets, the huge number and variety of insects - those things are all totally mind-blowing if you stop and think about them.

కల్యాణి
ఊఁ, Harryకి Cambodia లోని Angkor Wat గుడులు ‘mind-blowing’ అనిపించాయట – అవి ‘blew his mind’. ‘Mind’ అంటే మెదడు, మరి ‘blow’ అంటే దెబ్బ. కనక ఈ దిమ్మెరపోయాం అలాగే, అలా ఈ పదాన్నెపుడు ప్రయోగిస్తాం అంటే – నమ్మశక్యం కానంత అద్భుతమైన అనుభవాలు సుమా అని సూచించేందుకన్న మాట. ఈ ప్రయోగం రెండు రకాలుగా చేస్తాం, mind-blowing అని ఎప్పుడు అంటాం దేని గురించైనా వర్ణించాలనుకుంటే. అదే ఏదన్నా విషయం blows my mind మెదడును బలంగా తాకిందని చెప్తాం.
ఇవిగో మరి కొన్ని ఉదాహరణలు.

Examples

The latest tablet computer has an incredible camera and loads of other mind-blowing features.
The battle scenes in the new film were amazing. I couldn’t believe the realistic graphics. They just blew my mind.
One of the most mind-blowing things about the universe is the distance between the planets in our solar system.

Harry
So, to finish off, I thought I'd give you a mind-blowing fact about space and the universe - Something that will really blow your mind.

Feifei
OK, let's hear it.

Harry
Did you know that every hour, the universe expands by a billion miles in all directions?

Feifei
It gets bigger by one billion miles in all directions?! That is mind-blowing.

Harry
I know - just mind-blowing.

Feifei
I've got a very different one for you about insects – cockroaches.

Harry
Cockroaches? Yuck! What is it?

Feifei
Well, cockroaches can live for several weeks without their heads.

Harry
They can live without their heads?! Well, that's just blown my mind.

కల్యాణి
Harry గానీ, FeiFei గానీ చెప్పిన ‘mind-blowing’ విషయాల గురించి మీరేం అనుకుంటున్నారు? నిజంగా ‘mind-blowing కదా అవీ! 'ఏదన్నా విషయం - మిమ్మల్ని కూడా ‘blew your mind’ చేసిందా? 'ఆహా! blew my mind' ఆనేలా చేసిందా? ఏమిటది? Join us next time for more “English Expressions”. Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Mind-blowing

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబును గుర్తించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • travelling
  ప్రయాణించడం

  temples
  గుడులు

  amazing
  అద్భుతమైన

  overwhelmed
  ఉక్కిరి బిక్కిరయిన

  unexplored
  నలుగురికీ తెలియని

  the universe
  విశ్వం