Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 18

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

In black and white

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐका English expression. 

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो... English Expressions मध्ये तुमचं स्वागत आहे. या शोमध्ये आपण शिकतो इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचार. आजचं आपलं English Expressions आहे in black and white. याचा अर्थ काय असेल बरं... विचार करा. फिफी आणि रॉबचं संभाषण ऐकू. रॉबने तिला काहीतरी सांगितलं; पण फिफी त्यावर विश्वास ठेवत नाहीये. रॉबला मात्र खात्री आहे की तो सांगतोय ते खरं आहे. का बरं? 

Rob
So Feifei have you heard the news?

Feifei
The news? What news?

Rob
We're all going to get a big pay rise!

Feifei             
A pay rise? But Rob are you sure? I haven't heard anyone else talk about it. 

Tejali
रॉबला एवढा कसला आनंद झालाय? त्याला वाटतंय त्याचा आणि फिफीचा पगार वाढणार आहे. पण हे खरं आहे का?

Rob
Yes, yes, I'm sure. Look at this leaflet here… it says it there in black and white. 

Feifei
In black and white? But it's in colour – look, it says 'ten per cent' in red letters. 

Rob
I don't mean it's printed in black and white – if someone says it's 'in black and white' they mean it's official – it's been printed or written down – so there is no dispute! 

Feifei
So you're saying it's not gossip – it's true?

Rob
Yes, yes – I have proof of the pay rise on this piece of paper here.

Feifei
OK, well let me read it 

Tejali
रॉब म्हणाला, त्यांची पगारवाढ in black and white मध्ये आहे. Black म्हणजे काळं आणि white म्हणजे पांढरं. कागद पांढऱ्या रंगाचा असतो तर शाई काळ्या रंगाची, म्हणून म्हणतात it’s in black and white. अधिकृत, पक्की माहिती, जेव्हा लिहीली किंवा छापली जाते, तेव्हा हा वाक्प्रचार वापरतात. करारनामा, सौदा, वायदे यासाठी हे वापरलं जात. जर काही black and white मध्ये असेल तर ते पक्कं. त्याबद्दल कुठलीही शंका किंवा संदिग्धता नसते. 

Examples
I have it here in black and white – I've got the job! They’ve confirmed the offer with an email. 

I'm not going to start celebrating until I've seen the business deal in black and white and everyone has signed it.

We didn't believe the bank's offer of a loan until we saw it in black and white. Now we can buy the car we wanted!

Tejali
पहील्या उदाहरणात, नोकरीचं पत्र black and white’ मध्ये होतं, म्हणजे काय, तर ते छापील होतं, म्हणजे ते पक्क होतं. दुसऱ्या उदाहरणात, जोपर्यंत त्याचा व्यवहार कागदावर येत नाही, in black and white’मध्ये येत नाही, तोपर्यंत त्याला आनंद साजरा करायचा नाहीये. शेवटच्या उदाहरणातील व्यक्ती, जो पर्यंत बँक लिहून देत नाही, म्हणजे जोपर्यंत बँक in black and white’ कर्जमंजुरी देत नाही तोपर्यंत विश्वास ठेवणार नाही; असं म्हणत आहे.

Feifei
So, when something is in black and white it is clearly written down so it is believed to be true. But why in 'black and white' and not in 'red and blue' for example? 

Rob
Well, it comes from the early days of printing when news and information was printed in black ink on white paper. Once something was printed it was official.

Feifei
OK – but hold on Rob – I've read this leaflet and it doesn't say we're getting a 10% pay rise – it just says we deserve a 10% pay rise – so no pay rise for us Rob.

Rob
What? Are you sure?

Feifei
Yes – look, it says it there – at the top – in black and white!

Rob
Oh I didn't see that.

Feifei
It just shows you – even if something is in black and white – you need to be able to read it first! 

Tejali
Hmm... in black and white’ बद्दल ही खरंच महत्त्वाची माहिती होती. तर त्यात black and white मध्ये काही महत्त्वाची माहिती होती जी रॉबने नीट वाचली नाही.  तर आता तुम्ही सांगा. तुम्हाला काय वाटतंय? कुठल्या वेळी माहिती in black and white मध्ये असणं गरजेचं असतं? आणि ते का महत्त्वाचं असतं? तुम्ही कोणाकडे कधी असं on black and white मध्ये लिहून मागितलं आहे का? आज इतकंच. पुन्हा भेटू English Expressions च्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

In black and white

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटू या English Expressions च्या पुढच्या भागात... आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • news
  बातमी

  pay rise
  पगारवाढ

  leaflet
  सुटा कागद

  printed
  छापील

  ink
  शाई

  paper
  कागद