Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

Makeover

to recognise
baruu

hairstyle
faayoma rifeensaa

make-up
dibata fuulaa

fresh
haaraa

appearance
dhaabbii namaa

living room
gor-duuba

furniture
meeshaa manaa

Out of the Picture

photographer
ogeessa suuraa kaasu

girlfriend
jaalallee dubaraa

flatmate
Kan mana qooddatu

divorce
walhiikuu

hamster
gosa hantuutaa

snaps
sagalee kaameeraa suura kaasu

Treading on Eggshells

groceries
suuqii omishni nyaataafi dhugaati gurguramu

eggs
killeewwan

eggshells
qolawwan killee

cake
keekii

shopkeeper
hojjataa suuqii

upset
aarsuu

sensitive
kan miira tuqu

awkward
rakkisaa

offend
dallansiisuu

To See Red

a post box
sanduuqa poostaa

a telephone box
sanduuqa telefoonaa

iconic
beekamaa

a bus
otobisii

angry
dallansuu

crowded
wal cinqe

a picnic
imala bashannanaa

To put all your eggs in one basket

eggs
killeewwan

basket
kaachoo

to borrow
liqeeffachuu

to lend
liqeessuu

a company
kaampaanii

to invest
invastii

to rely
hirkachuu

a chicken
lukkuu

A can of worms

an earthworm/ a worm
raammoo lafaa

soil
biyyoo

a can
xaasaa

to survive
jiraachuuf

to deal with
ittiin hojjachuuf

Pull the plug

plug
suuqqata

headache
bowwoo

inspired
kaka’u

gadgets
meeshaalee maashinaa

to switch off
dhaamsuu

electricity
elektiriksiitii

Beat around the bush

outdoors
ala/diida

camping
diidatti hafachuu

an adventure
sodaa dhabuu

a tent
dunkaana

an ant nest
man’ee goondaa/mixii

a bush
tuufoo/miciree

a bear
utubuu

Go the extra mile

to get a lift
nama konkolaataan nama gaggeessu argachuu

a mechanic
makaanikii

to save money
maallaqa qusachuu

a mile
maayilii

to break down
adda hiruu

To brush over

a ladder
riqaa

decorating
miidhagsuu

scruffy
xuraa’aa

to paint
dibuu

paint
halluu

permission
hayyama

On the tip of my tongue

the weekend
sanbattan (guyyaa boqonnaa)

a girlfriend
hiriyaa dubaraa/dhalaa

IT
isa/wanta

to get married
gaahila godhachuu /heerumuu ykn fuuhdu

a quiz
battalee

an actor
taatee

Cold feet

recognition
beekamtii

fortune
Badhadhina

pay rise
kaffaltii dabalataa

tough
jabaa

confidence
ofitti amanuu

To downsize

employee
hojjetaa/mindeeffamaa

redundant
hojii dhaabsifamuu

company
Kaampaanii

a downturn
Gad deebi’u (gadadaawuu)

to be short of money
hanqina maallaqaa

retail
Gurgurtaa qinxaaboo

Full-on

colloquial
haasawaa safuu inqabne (haasawa akka-feetee)

launch party
Jalqaba waan tokkoo irratti afeerra tasifamu (paartii eebba jalqabiinsaa/baniinsaa)

clubbing
dhugaatiifi sirbaan halkaneeffachuu

intense
Hamaa

recover
dandamachuu

Game changer

unlike
faallaa (haala faalla ta’een)

rules
seerawwan bulmaataa

a new direction
Kallattii haaraa

transform
jijjiirraa/cehumsa

innovation
Kalaqa

Out for the count

boxing
bunyeessa

unconscious
of-wallaaluu

tired
dadhabuu

hiking
Deemsa karaa dheeraa (deemsa dadhabbsiisa baadiyyaa, gaaraa fi gammoojjii keessattii) godhamu.

zoo
Bakka bineensoonni itti eegaman

jogging
suuta deemuu/figuu 

Mind-blowing

travelling
imaluu

temples
galmawwan amantii

amazing
ajaayyibsiisa

overwhelmed
raajjeffachuu/Jecha dhabuu

unexplored
haara/waan keessummaa/ kan hinbaramin

the universe
hawaa

A sticky situation

lend
liqeessuu

damage
miidhaa

upset
mufachuu/Jeequu

disappoint
aarsuu

awkward
rakkisaa

sensitive
kan miira tuqu

bakery
mana daabboo

cake
keekii

In black and white

news
oduu

pay rise
dabala kaffaltii/mindaa

leaflet
barruu

printed
maxxanfameera

ink
qalama/halluu

paper
waraqaa

Take a back seat

seat
teessoo 

responsibility
ittigaafatamummaa

take turns
darabee fudhachuu

in charge
itti gaafatamaa

trust
amanuu