BBC ALBA

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits - Series 4: Episode 7

Heather Dewar visits Edinburgh where she draws a colour portrait of Iagan MacNeil. Tha Fraoch Nic an Deòir an Dùn Èideann a’dèanamh dealbh dathte de dh’Iagan MacNèill. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language