BBC ALBA

Farpaisean Chon-Chaorach - Series 12: Episode 2

An dàrna latha de dh’ fharpais Eadar-nàiseanta nan Con-chaorach 2019, à Breichinn. Day two of the International Sheepdog Trials 2019, from Brechin. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language