BBC ALBA

Trusadh - Series 11: 12. Toradh na Mara/Aquaculture

Le sluagh an t-saoghail a’ sìor fàs, dè cho cudromach ‘s a bhios tuathanachas uisge dha na ginealaichean ri teachd? How important will aquaculture be for future generations?  

Add
Download
Audio DescribedSign Language