BBC ALBA

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits - Series 3: Episode 1

Heather Dewar visits Skye and draws a colour portrait of museum owner Peter MacAskill. Tha Fraoch Nic an Deòir san Eilean Sgitheanach a’dèanamh dealbh de Pheadair MhicAsgaill. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language