Player

BBC ALBA

Cuirm @ Celtic - 2015/16: 3. Moving Hearts

Ceòl bhon chòmhlan chliùiteach Moving Hearts agus aoighean, NeXo, aig Celtic Connections. Music from legendary band Moving Hearts and support NeXo onstage at Celtic Connections.

Cuirm shònraichte agus an còmhlan Èireannach, Moving Hearts, a' tilleadh gu àrd-ùrlar Cheltic Connections. Bha ionad a' Fruitmarket làn gu mhullach agus na bh' anns an èisteachd a' cur fàilte le gàirdeachas air Dónal Lunny, Davey Spillane, Noel Eccles agus na seòid. Ged nach robh an còmhlan còmhla ach beagan bhliadhnaichean sna 80an, bidh iad fhathast a' tighinn còmhla corra uair. Cleas Planxty, Horslips agus Am Bothy Band romhpa, bha ceòl na Moving Hearts ùr agus eadar-dhealaichte cuideachd. Bha an dreach ciùil aca air a bhonntachadh air òrain ùr agus chuir iad am blas fhèin air ceòl traidiseanta. Thug iad buaidh air ginealach ùr de luchd-ciùil air feadh an t-saoghail.

Tha aoighean sònraichte a' toirt taic do Moving Hearts agus gheibhear blas de NeXo, pròiseact-ciùil ùr anns aM bheil luchd-ciùil bho air feadh an t-saoghail. Tha buill NeXo air siubhal à fad is farsaing; à Argentina, Galicia, Uruguay, a' Chuimrigh - agus à Alba tha Megan NicEanraig, Fionnlagh Dòmhnallach agus stiùiriche Celtic Connections, Dòmhnall Seathach.

Irish band Moving Hearts return to the Celtic Connections stage in a concert special. A capacity audience in the Old Fruitmarket gave a warm welcome to Dónal Lunny, Davey Spillane, Noel Eccles and bandmates.

Together for only a few years in the 1980s, the band still performs occasionally at select concerts. Like Planxty, Horslips and The Bothy Band before them, Moving Hearts made music that was pioneering and innovative. Their musical style was based on original songs and they put their own spin on traditional tunes. Despite their all-too-brief career, they proved hugely influential on an entire generation of musicians all over the world. Support for Moving Hearts comes from a number of special guests in the form of NeXo, a new musical project that connects musicians from all over the world. Band members are drawn from Argentina, Galicia, Uruguay, Wales and Scotland, including Megan Henderson, Finlay MacDonald and Celtic Connections director Donald Shaw.

to the BBC, or Register to add this.

to the BBC, or Register