Cyfansoddiad

UKIP

Prif addewidion

 • Galw ASau’n ôl os bydd 20% o etholwyr wedi arwyddo deiseb mewn wyth wythnos
 • Lleihau fformiwla Barnett a rhoi mwy o bwerau treth i lywodraethau lleol yn sgil hynny
 • Pleidleisiau i ASau Lloegr yn unig yn San Steffan

Pensiynau

UKIP

Prif addewidion

 • Dim newid i’r oed ymddeol

Tramor ac amddiffyn

UKIP

Prif addewidion

 • Cymryd pasport unrhyw un sy’n mynd i ymladd gyda sefydliad terfysgol
 • Creu Adran Gyn Filwyr i warchod eu buddiannau
 • Cwtogi cymorth tramor o £9bn y flwyddyn
 • Dim rhagor o ryfeloedd tramor

UE

UKIP

Prif addewidion

 • Gadael yr UE a thrafod cytundeb masnach newydd gydag Ewrop
 • Rhoi rheolaeth i’r DU o’i ffiniau a’i lefelau mewnfudo

Lles

UKIP

Prif addewidion

 • Dim newidiadau budd-dal yn ymwneud ag ystafelloedd gwely
 • Cyfyngu budd-dal plant i ddau blentyn a dim taliadau o gwbl i blant sy’n byw tu allan i Brydain
 • System lles symlach a chyfyngiadau budd-dal
 • Cynyddu lwfans gofalwyr

Iechyd a gofal

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • £3bn yn fwy i brif wasanaethau iechyd trwy adael yr UE, arbed ar iechyd twristiaid a chael llai o reolwyr
 • Cadw mynediad am ddim i’r gwasanaeth iechyd
 • Agor meddygfeydd teulu o leia’ un noson yr wythnos
 • Uno gofal iechyd a chymdeithasol

Addysg

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Caniatáu i ysgolion newid yn rhai gramadeg
 • Dim Addysg Rhyw a Pherthynas i blant dan 11
 • Rhieni a llywodraethwyr i alw am archwiliadau Ofsted
 • Dim ffioedd i fyfyrwyr tlotach sy’n astudio gwyddoniaeth, technoleg, mathemateg neu beirianneg

Blaenoriaethau allweddol

UKIP

Prif addewidion

 • Refferendwm ar frys o aelodau Prydain o’r UE
 • Rheoli mewnfudo
 • Pwerau i etholwyr alw ASau’n ôl
 • £3bn y flwyddyn yn fwy i’r gwasanaeth iechyd

Tai

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Blaenoriaethu tai cymdeithasol i bobl â rhieni wedi’u geni’n lleol
 • Amddiffyn tir gwyrdd trwy ei gwneud yn haws datblygu ar dir datblygedig
 • Sefydlu asiantaeth tir llwyd i ddarparu grantiau a benthyciadau
 • Refferendwm ar benderfyniadau cynllunio mawr

Mewnfudo

UKIP

Prif addewidion

 • System bwyntiau i ddewis mewnfudwyr â sgiliau i weithio yn y wlad
 • Uchafswm o 50,000 o fewnfudwyr â sgiliau gwaith mewn blwyddyn
 • 2,500 yn fwy o staff ffiniau
 • Mewnfudwyr i ddisgwyl pum mlynedd cyn hawlio budd-daliadau

Cludiant

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhoi’r gorau i gynlluniau HS2
 • Gwrthwynebu tollffyrdd
 • Gorfodi cerbydau tramor i brynu “disg Prydeinig” cyn dod i’r DU
 • Sicrhau nad yw cynghorau’n defnyddio camerâu cyflymder i wneud elw

Yr Amgylchedd

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Diddymu’r Ddeddf Newid Hinsawdd 2008
 • Amddiffyn tir gwyrdd
 • Diddymu trethi sy’n cael eu galw yn “drethi gwyrdd”

Materion gwledig

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Gadael y Polisi Amaeth Cyffredin a chyflwyno taliad sengl i ffermwyr yn ei le
 • Rhoi pleidlais i Senedd Prydain ar fwydydd GM
 • Mwy o wybodaeth ar labeli bwyd
 • Gwahardd allforio anifeiliaid byw ar gyfer eu lladd

Economi

UKIP

Prif addewidion

 • Lleihau dyled Prydain
 • Adolygu deddfau a rheolau’r UE a diddymu’r rhai sy’n cyfyngu ar allu Prydain i gystadlu
 • Ceisio sicrhau cytundeb masnach penodol ag Ewrop
 • Adeiladu ar safle’r DU o fewn Sefydliad Masnach y Byd

Trethiant

UKIP

Prif addewidion

 • Cynyddu lwfans personol i £13,500
 • Cael gwared ar dreth etifeddiaeth
 • Cyflwyno treth o 35% i incwm rhwng £42,285 a £55,000, a graddfa 40% wedi hynny
 • Ystyried math o “dreth trosiant” i fusnesau mawr

Cyfraith a threfn

UKIP

Prif addewidion

 • Diddymu’r Ddeddf Hawliau Dynol a chyflwyno Mesur Hawliau’r DU yn lle
 • Tynnu’n ôl o’r Gwarant Arestio Ewropeaidd
 • Treulio dedfrydau carchar yn llawn, penderfynu ar barôl ar sail achos
 • Dim toriadau i blismona rheng flaen

Llywodraeth leol

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Cadw treth cyngor cyn ised â phosib
 • Cyfyngu ar gyflogau uchel i staff cyngor
 • Refferendwm ar bob penderfyniad cyngor mawr
 • Cefnogi casgliadau bin wythnosol