Addysg

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • 10 awr ychwanegol o ofal plant yr wythnos, wedi’i ariannu gan dreth bancio
 • Cadw’r cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd
 • Adolygu’r cwricwlwm Cymreig
 • Adolygu ffioedd prifysgolion Cymru yn 2016

Cyfraith a threfn

Llafur

Prif addewidion

 • Dim Comisiynwyr Heddlu a Throsedd a gwario ar blismona rheng flaen
 • Cyflwyno comisiynydd trais rhywiol a domestig
 • Sefydlu cyfraith i ddioddefwyr
 • Ailgyflwyno gorchmynion rheoli i daclo eithafiaeth, ailgychwyn strategaeth Prevent

Llywodraeth leol

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Cynlluniau i gwtogi ar nifer y cynghorau a llunio map newydd wedi’r etholiad

Economi

Llafur

Prif addewidion

 • Arbed cyllid ar gyfer y senedd nesa’ a lleihau dyled fel rhan o Gynnyrch Domestig Gros (CDG)
 • Codi isafswm cyflog i £8/awr a gwahardd cytundebau dim oriau
 • Dim benthyca ychwanegol ar gyfer gwariant newydd
 • 80,000 yn rhagor o brentisiaethau

Pensiynau

Llafur

Prif addewidion

 • Uchafswm ffioedd pensiwn a gorfodi tryloywder
 • Trefn o gyfeirio cynilwyr at froceriaid annibynnol i sicrhau’r cynigion gorau
 • Cynyddu pensiynau ar sail system “driphlyg” – chwyddiant, cyflogau neu 2.5%
 • Torri cymorth treth ar bensiynau i gynilwyr mwy cefnog

Tramor ac amddiffyn

Llafur

Prif addewidion

 • Polisi niwclear “credadwy ac annibynnol” gydag archwiliadau parhaus
 • Cynnal Adolygiad Diogelwch ac Amddiffyn Strategol
 • Gwahardd gwahaniaethu yn erbyn neu gam-drin aelodau o’r Lluoedd Arfog
 • Cefnogi Gwarant Arestio Ewropeaidd

Mewnfudo

Llafur

Prif addewidion

 • 1,000 yn fwy o staff ffiniau ac archwiliadau trylwyr
 • Gwahardd cyflogwyr rhag tanseilio gweithwyr o Brydain trwy fanteisio ar fewnfudwyr
 • Sicrhau fod gweithwyr sector cyhoeddus yn siarad Saesneg
 • Mewnfudwyr di-waith o’r UE i aros dwy flynedd cyn cael budd-dal

Iechyd a gofal

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Hyfforddi 1,000 yn fwy o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd gydag arian a godir drwy "dreth ar blastai" ar draws y DU

Materion gwledig

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Cadw’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol
 • Adolygiad annibynnol o’r sector llaeth

Tai

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Diwygio deddfau’n ymwneud â rhenti, rheolau i warchod tenantiaid
 • Diddymu’r cynllun Hawl i Brynu ar ôl 2016
 • Datganoli treth stamp yn 2018 (dim cynllun eto ar gyfer newid y raddfa)

Trethiant

Llafur

Prif addewidion

 • Ailgyflwyno’r raddfa treth incwm 50% ar gyfer rhai sy’n ennill dros £150,000
 • Cyflwyno’r hyn sy’n cael ei alw’n “dreth ar blastai” i dai dros £2m
 • Ailgyflwyno’r raddfa treth gychwynnol o 10%
 • Torri trethi i fusnesau bach erbyn 2015 a’u rhewi yn 2016

Cludiant

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Caniatáu cwmnïau cyhoeddus i wneud cais i gynnal rhai trenau rhwng dinasoedd
 • Cwmni nid-er-elw i gynnal rheilffordd Cymru a’r Gororau ar ôl 2018
 • Disgwyl penderfyniad ar draffordd newydd ger Casnewydd; Llafur yn awgrymu cefnogi llwybr i’r de o’r ddinas

Blaenoriaethau allweddol

Llafur

Prif addewidion

 • Lleihau’r ddyled, dim benthyca mwy ar gyfer addewidion maniffesto
 • Gwahardd cyflogwyr rhag manteisio ar fewnfudwyr
 • £2.5bn yn ychwanegol i’r gwasanaeth iechyd i dalu am 20,000 yn fwy o nyrsys ac 8,000 o feddygon teulu
 • Gostwng ffioedd prifysgol o £3,000

Cyfansoddiad

Llafur

Prif addewidion

 • Cynlluniau i ddatganoli pwerau’n cynnwys “mwy o ddweud” dros blismona
 • Pwerau dros etholiadau cynulliad yn cynnwys pleidlais 16 oed
 • Dealltwriaeth fod pwerau wedi’u datganoli oni nodir yn wahanol
 • “Setliad ariannol teg” i Lywodraeth Cymru

Lles

Llafur

Prif addewidion

 • Sicrhau swyddi i’r di-waith dan 25 am dros flwyddyn, a dros 2 flynedd i oedolion
 • Dileu’r dreth sy’n cael ei galw’n “dreth ystafell wely”
 • Cyfradd uwch o Lwfans Ceisio Gwaith os wedi gweithio’n hirach
 • Uchafswm ar wariant strwythurol ym maes lles

UE

Llafur

Prif addewidion

 • Cynyddu dylanwad y DU o fewn Ewrop ddiwygiedig
 • Diwygio cyllideb yr UE
 • Newid y system lles fel bod mewnfudwyr o’r UE yn cyfrannu cyn gallu hawlio budd-dal
 • Rhoi mwy o lais i seneddau cenedlaethol ar strwythurau polisi’r UE

Yr Amgylchedd

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Datganoli ffracio a moratoriwm ar geisiadau ffracio cyfredol
 • Mwy o rym i Lywodraeth Cymru dros brosiectau ynni fel ffermydd gwynt