Trethiant

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Atal ffyrdd o osgoi talu llai o dreth neu ddim treth o gwbl
 • Cyflwyno treth gyfoeth o 1-2% i bobl sy’n werth £3m neu fwy
 • Treth incwm o 50%+ i gyflogau dros £100,000 y flwyddyn
 • Cyflwyno treth “Robin Hood” ar weithredoedd banciau

Cludiant

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Ail-wladoli’r system reilffordd
 • Cwtogi costau trafnidiaeth gyhoeddus o 10% yn syth
 • Rhoi’r gorau i brosiect HS2
 • Hyrwyddo beicio a cherdded i leihau llygredd a gwella iechyd

Lles

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Ymgynghori ar gyflwyno Incwm Sylfaenol, swm penodol i bawb
 • Dim gorfodi’r di-waith i weithio ar gyfer budd-daliadau
 • Darparu cefnogaeth ar wahân i bobl ag anableddau
 • Diwedd i’r hyn sy’n cael ei alw’n “dreth ystafell wely” ac asesiadau gallu i weithio

Mewnfudo

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Dim cyfyngiadau ar fyfyrwyr tramor
 • Diddymu rheolau mewnfudo sy’n galw ar i unigolyn ennill cyflog penodol cyn bod eu partner yn gallu dod i’r DU
 • Mwy o hawliau i geiswyr lloches
 • Dim blaenoriaeth i rai sydd ag adnoddau neu sgiliau dymunol

Tai

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Adeiladu 500,000 o dai cymdeithasol i’w rhentu erbyn 2020
 • Adfer tai gweigion i’w defnyddio
 • Gosod uchafswm rhent a chyflwyno cytundebau tenantiaeth hirach
 • Dim hawl i brynu tai cyngor

Tramor ac amddiffyn

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Blaenoriaethu ceisio sicrhau cytundeb rhyngwladol ar newid hinsawdd
 • Cael gwared ar holl arfau niwclear y DU
 • Cynyddu cymorth tramor i 1% o gynnyrch mewnwladol crynswth o fewn 10 mlynedd
 • Atal y cytundeb fasnach rydd rhwng yr UE ac UDA

UE

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Cynnal refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE
 • Diwygio’r UE er mwyn rhoi pwerau’n ôl i gymunedau lleol
 • Cefnogi rhyddid symudiad fel un o brif egwyddorion yr UE
 • Cadw safonau cymdeithasol ac amgylcheddol yr UE

Cyfraith a threfn

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Dad-griminaleiddio canabis a thrin dibyniaeth ar gyffuriau fel problem iechyd
 • Blaenoriaethu taclo trais rhywiol a thrais yn y cartre’
 • Canolbwyntio ar gyfiawnder adferol i leihau trosedd a phoblogaeth carchardai
 • Gwrthwynebu preifateiddio’r gwasanaeth prawf

Materion gwledig

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhoi’r gorau i’r cynllun difa moch daear
 • Gwahardd ffermio ffatri a phrofi ar anifeiliaid a gwella lles anifeiliaid
 • Anelu at ailwampio’r Polisi Amaeth Cyffredin
 • Cefnogi amaethyddiaeth organig, rheolaeth tir gynaliadwy a’r farchnad bwyd organig

Cyfansoddiad

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Sefydlu Confensiwn Cyfansoddiadol y Bobl i drawsnewid llywodraeth
 • Hawl i bleidleisio’n 16 oed
 • Rhagor o ddatganoli i lywodraethau lleol yn y DU
 • Cyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol i systemau pleidleisio’r DU

Iechyd a gofal

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Gwasanaeth iechyd cyhoeddus â mynediad rhad ac am ddim
 • Dim preifateiddio’r gwasanaeth iechyd a diddymu’r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012
 • Blaenoriaethu iechyd meddwl
 • Gofal preswyl am ddim os oes angen

Llywodraeth leol

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhagor o bwerau i lywodraeth leol
 • Rhoi mwy o gyllid i awdurdodau lleol
 • Caniatáu awdurdodau lleol i ffafrio cytundebau lleol er mwyn hybu’r economi lleol
 • Gwahardd canolfannau siopa ble mae angen car i’w cyrraedd

Economi

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Cynyddu isafswm cyflog i £10 erbyn 2020
 • Diwedd ar fesurau caledi ac adfer swyddi sector cyhoeddus
 • Gwahardd cytundebau dim oriau
 • Cyflwyno uchafswm o wythnos 35-awr

Pensiynau

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Cyflwyno Pensiwn Dinesydd, wedi’i gysylltu i’r cynnydd mewn enillion cyfartalog
 • Byddai hyn yn golygu fod pob pensiynwr yn cael swm penodol waeth beth fo’u cynilion
 • Presgripsiynau am ddim i bawb
 • Cadw tocynnau bws i bensiynwyr a thaliadau tanwydd gaeaf

Addysg

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Dim ffioedd prifysgol
 • Dod â phob Academi dan ofal awdurdodau lleol
 • Sicrhau bod pob athro wedi cymhwyso a rhoi’r gorau i dâl ar sail perfformiad
 • Dim corff arolygu Ofsted na phrofion cwricwlwm cenedlaethol

Blaenoriaethau allweddol

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Brwydro dros wasanaeth iechyd cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim iddo
 • Diwedd ar fesurau caledi ac adfer ffydd yn y sector cyhoeddus, gan greu swyddi newydd o ansawdd sy’n talu o leia’ cyflog byw
 • Adeiladu 500,000 o gartrefi cymdeithasol i’w rhentu erbyn 2020 ac adfer tai gweigion i sicrhau bod gan bawb fynediad at gartrefi fforddiadwy
 • Ymateb difrifol i newid hinsawdd trwy weithio â gwledydd eraill i sicrhau nad yw tymheredd y byd yn codi mwy na 2 radd
 • Cael gwared ar ffioedd prifysgol
 • Dod â’r rheilffyrdd yn ôl dan reolaeth gyhoeddus i atal blaenoriaethu elw dros deithwyr

Yr Amgylchedd

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhoi’r gorau i greu egni â thanwydd ffosil neu ynni niwclear
 • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i 10% o’u lefelau yn 1990 erbyn 2030
 • Buddsoddi mewn ynni adnewyddol, amddiffynfeydd llifogydd ac insiwleiddio adeiladau
 • Gwahardd ffracio