Mawndiroedd yn 'storfa garbon hollbwysig' i Gymru

Euros Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n esbonio pwysigrwydd mawndiroedd i Gymru wrth geisio lleihau allyriadau carbon.

Daw wrth i Gomisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol fanylu ar gynlluniau i wario £1bn i atal newid hinsawdd.

Cyhoeddwyd