Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

1. Charlotte Saunders ac Elan Lewis

2. Rhian a Naiomi

3. Mary ac Anna

Cyhoeddwyd