Brexit: Beth am economi Cymru?

Sarah Dickins
Gohebydd economaidd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Christopher Furlong/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ardaloedd yng ngorllewin Cymru sydd wedi elwa fwya' o gefnogaeth yr UE ers 2000

Ai diwedd y gân yw'r geiniog?

Cymru sy'n derbyn y buddsoddiad mwya' gan yr Undeb Ewropeaidd, ond fe bleidleisiodd y rhan fwyaf i adael.

Mae'r farchnad brynu a gwerthu rhwng Cymru a gweddill gwledydd yr undeb yn rhan fawr o hyn, ond mae buddsoddiad uniongyrchol gan yr undeb yn hanfodol i hyn, hefyd.

Ers 2000, Cymru sydd wedi elwa fwya' o ran lefelau cymorth economaidd, gan mai dyma un o rannau tlotaf yr undeb er i wledydd eraill o ddwyrain Ewrop ymuno.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae Cymru wedi derbyn £4bn mewn nawdd ers 2000.

Roedd disgwyl i hynny barhau tan 2020. Erbyn hyn, dydy hi ddim yn glir beth fydd yn digwydd. Fodd bynnag, mae'r arian yn cael ei ddosbarthu mewn cyfnodau o saith mlynedd, ac felly mae'n bosibl y bydd y nawdd yn parhau.

Nod yr arian hwnnw ydy rhoi cymorth i wneud economi Cymru yn gryfach a chyfoethocach.

Dwy ardal

Mae Cymru wedi ei rhannu'n ddwy ardal: Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, sy'n cynnwys 15 awdurdod lleol, a Dwyrain Cymru, sy'n cynnwys saith.

Mae'r lefel uchaf o fuddsoddiad strwythurol wedi ei roi i Orllewin Cymru a'r Cymoedd. Yn 2000, dyma gafodd ei alw'n Amcan Un. Mae'n cael ei gynnig i wledydd yr UE sydd â Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) sydd dri-chwarter yn llai na'r GVA cyfartalog ledled yr undeb.

Yn y rownd ddiweddara' - hyd at 2020 - mae'r ardal wedi elwa o £1.89bn.

Mae buddsoddiad strwythurol wedi dod i Gymru o ddau bot: Y Gronfa Gymdeithasol a'r Gronfa Datblygu Rhanbarthol.

Fe gafodd yr arian ei ddefnyddio i helpu i ariannu nifer o fentrau ledled Cymru, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru ac adnewyddu Ffordd Pen y Cymoedd, yr A465.

Wedi i'r DU bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, fydd Cymru ddim yn gymwys i ymgeisio am y cronfeydd hynny. Gydol yr ymgyrch, mae ymgyrchwyr i adael yr undeb wedi mynnu y bydd modd gwneud cais am arian o'r fath gan y Trysorlys, petai Prydain yn gadael.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd Aston Martin y bydd yn agor safle yn ne Cymru

Yn ogystal, mae Cymru'n buddsoddi'n fewnol ar lefel ehangach na gweddill y DU.

Fe ddaeth nifer o fusnesau rhyngwladol i Gymru er mwyn bod o fewn y Farchnad Sengl Ewropeaidd - sy'n eu galluogi i fasnachu heb ffiniau.

Gyda'r bleidlais, mae hyn yn newid. Allwn ni ddim darogan sut y bydd hyn yn effeithio ar gwmnïau tramor yng Nghymru, na'r rheiny oedd yn bwriadu sefydlu safleoedd yma.

Y bore 'ma, fe ddywedodd prif weithredwr Aston Martin - sy'n buddsoddi cannoedd o filiynau o bunnau a chreu 750 o swyddi yn Sain Tathan - fod rhaid i Brydain sicrhau marchnad Ewropeaidd heb dollau.

Mae Tata - sy'n berchen ar safleoedd ym Mhort Talbot, Llanwern, Shotton a Throstre - yn ogystal â Jaguar Land Rover - sy'n cydweithio â nifer o fusnesau yng Nghymru - wedi dweud mai mynediad i'r marchnadoedd a gweithlu medrus yw'r blaenoriaethau i'w busnesau ym Mhrydain.