Plaid Cymru eisiau 'chwyldro swyddi gwyrdd' gwerth £20bn

Adam Price Image copyright Plaid Cymru
Image caption Mae Adam Price yn dweud y gallai degau o filoedd o swyddi gael eu creu

Mae Adam Price wedi galw am "chwyldro swyddi gwyrdd" gwerth £20bn yng Nghymru wrth iddo lansio maniffesto Plaid Cymru ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys buddsoddiad enfawr mewn trenau a bysiau, tri morlyn llanw a fferm wynt newydd oddi ar yr arfordir.

Dywedodd Mr Price y gallai degau o filoedd o swyddi gael eu creu er mwyn mynd i'r afael â'r "argyfwng brys i'r hinsawdd".

Mae'r maniffesto hefyd yn dweud y dylid cael refferendwm arall ar Brexit, fel bod pleidleiswyr yn cael y penderfyniad terfynol.

Dywedodd Mr Price y byddai'r cynlluniau'n golygu bod Cymru'n gallu rhedeg ar ynni adnewyddadwy yn unig erbyn 2030.

Cymru â 'potensial enfawr'

"Cymru oedd crud y chwyldro diwydiannol gwreiddiol, ond y gwirionedd trist sy'n hysbys i bawb yng Nghymru yw 'dyw ein gwlad heb weld budd ein cyfoeth ein hunain," meddai Mr Price.

"Ry'n ni'n gwybod fod gan Gymru botensial enfawr - rydyn ni'n gyfoethog yn ein hadnoddau naturiol, ac mae gan ein pobl dalent a sgiliau.

"Yn union fel yr oeddem y tro cyntaf, gall Cymru fod yn grud i chwyldro arall: Chwyldro Swyddi Gwyrdd, creu degau o filoedd o swyddi gwyrdd, a mynd i'r afael o ddifri â'r argyfwng hinsawdd sy'n ein hwynebu."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae fferm wynt oddi ar arfordir Ynys Môn ymysg addewidion y blaid

Mae'r cynlluniau gwyrdd yn cynnwys:

 • Trydaneiddio'r holl brif reilffyrdd, gan gynnwys rhai'r cymoedd ac ar hyd arfordir y gogledd;
 • Creu systemau metro i'r de-ddwyrain, Bae Abertawe, gorllewin y cymoedd a gogledd-ddwyrain Cymru;
 • Ailagor gwasanaethau rheilffordd yng Nghwmaman, Cwm Tawe, Castell-nedd a Chwm Dulais;
 • Adeiladu tri morlyn llanw ym Mae Abertawe, Caerdydd a Bae Colwyn, fferm wynt oddi ar arfordir Ynys Môn ac argae ar Afon Wysg;
 • Adeiladu 20,000 o dai gwyrdd cymdeithasol a rhaglen gwerth £5bn i wneud cartrefi'n fwy effeithlon.

Sut fyddai'n cael ei ariannu?

I ariannu'r cynlluniau mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i roi 1% yn ychwanegol o'r cynnyrch domestig gros - sef GDP neu fesur o faint yr economi - ar gynlluniau gwyrdd dros y ddegawd nesaf.

Mae'r blaid yn dweud y bydd hyn yn rhoi siâr gwerth £15bn i Gymru.

Mae Plaid Cymru hefyd yn dweud y dylai'r Trysorlys gynyddu'r swm mae Cymru'n gallu ei fenthyca, o £1bn i £5bn.

Ymysg polisïau eraill y maniffesto mae recriwtio 1,600 o heddweision, taliad wythnosol o £35 ar gyfer pob plentyn sy'n byw mewn cartrefi incwm isel a gofal cymdeithasol am ddim.

Beth ydi polisïau eraill Plaid Cymru?

 • Refferendwm Brexit arall - mae'r blaid yn dymuno aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd;
 • Rhoi rheolaeth i Gymru dros bolisi mewnfudo gan fynd i'r afael â'r prinder staff mewn meysydd allweddol;
 • Hyfforddi a recriwtio 1,000 o ddoctoriaid, 5,000 o nyrsys a 100 o ddeintyddion newydd ar gyfer y GIG yng Nghymru yn ystod y ddegawd nesaf;
 • Gofal plant am ddim 40 awr yr wythnos a thaliad o £35 yr wythnos i bob plentyn mewn teulu incwm isel;
 • Sefydlu system gyfiawnder i Gymru gyda phwerau dros yr heddlu a recriwtio 1,600 o blismyn yn ychwanegol;
 • Sefydlu comisiwn cenedlaethol i edrych ar ddiwygio'r gyfraith ar gyffuriau;
 • Datganoli y dreth gorfforaethol, trethi teithiau awyr a threth ar werth;
 • Dylai'r penderfyniad i fynd i ryfel gael ei gymeradwyo gan bedair gwlad y DU.

Straeon perthnasol