Ceidwadwyr: Codi terfyn cyflymder yr M4 a'r A55?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai ymgynghori yn allweddol meddai Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Gallai'r terfyn cyflymder ar ffyrdd yr M4 a'r A55 godi i 80 mya o dan gynlluniau a gyhoeddwyd gan y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae'r blaid yn dweud y byddent yn ymgynghori ar y newid os ydynt yn ennill etholiadau'r Cynulliad y mis nesaf.

Bydd pwerau i newid y terfynau cyflymder yn cael ei roi i Weinidogion Cymru fel rhan o fesur a gynlluniwyd i gryfhau grymoedd Llywodraeth Cymru - er nad yw'n glir yn union pryd y bydd hyn yn digwydd.

Byddai cyfyngiad cyflymder uwch yn cynorthwyo twf economaidd ac yn helpu "modurwyr sydd dan bwysau", meddai'r blaid.

'Siomedig'

Ond dywedodd yr elusen diogelwch ar y ffyrdd Brake bod y cynigion yn "siomedig", ac awgrymodd y byddai newid yn arwain at fwy o farwolaethau ar y ffyrdd.

Y terfyn cyflymder presennol yw 70 mya ar y ddwy ffordd. Awgrymodd llywodraeth y DU y llynedd y gallai cyfyngiadau gael eu codi mewn rhai ardaloedd.

Dywedodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae'r M4 a'r A55 yn rhydwelïau hanfodol yn economi Cymru gyda miloedd o gymudwyr yn dibynnu ar eu defnydd bob dydd.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn credu y gallai codi'r terfyn cyflymder o 70mya i 80 mya chwarae rhan hanfodol o ran rhoi hwb i'r economi a chynnig cefnogaeth amhrisiadwy i fodurwyr, cymudwyr a busnesau sydd dan bwysau,.

"Byddai ymgynghori yn allweddol - sicrhau bod barn yr holl randdeiliaid yn cael eu hystyried, fel bod unrhyw newid ar yr M4 a'r A55 yn cael ei wneud gyda diogelwch o'r pwys mwyaf."

Disgrifiad o’r llun,
Ffordd yr A55

Tystiolaeth

Dywedodd Jack Kushner, llefarydd ar ran Brake: "Rydym yn annog y llywodraeth i wrthod cynigion diangen i gynyddu'r terfynau cyflymder i 80 mya. Rydym yn siomedig ei fod yn cael ei ystyried.

"Mae tystiolaeth o ymgynghoriadau blaenorol yn ei gwneud yn glir y byddai cynnydd nid yn unig yn beryglus - gallai fod 25 yn fwy o farwolaethau a 100 yn fwy o anafiadau difrifol bob blwyddyn - ond hefyd yn niweidiol iawn i'r amgylchedd a'r economi".

Dylai pleidiau gwleidyddol ganolbwyntio yn lle hynny ar fwy o fuddsoddiad mewn teithio "cynaliadwy" ac mewn cludiant gwledig, ychwanegodd.

Dywedodd Llafur Cymru bod y syniad yn "bolisi sydd wedi methu" y mae'r Ceidwadwyr yn ceisio ei "fewnforio o Loegr".

"Rydyn ni'n amau doethineb y polisi ac mae'n ddifeddwl. Byddai'n arwain at fwy o farwolaethau ac anafiadau difrifol ar ein ffyrdd gan gynyddu cost gyrru ac yn gwneud hi'n anoddach torri allyriadau sydd yn cyfrannu at newid hinsawdd," meddai llefarydd.

Dywedodd Plaid Cymru mai'r "flaenoriaeth go iawn" i'r ddwy ffordd yw mynd i'r afael â thagfeydd.

Yn ôl llefarydd y blaid ar drafnidiaeth, Rhun ap Iorwerth: "Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn bwrw ymlaen â'r gwelliannau ar yr A55, a bydd yn datrys problem yr M4 o amgylch Casnewydd gyda chynllun effeithiol a chost-effeithlon y gellir ei gyflawni yn gyflym."

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig: "Fe wnaeth y Torïaid ddechrau ymgynghoriad ar hyn yn 2011 a does dim son wedi bod am y peth ers hynny. Byddwn felly'n ystyried y cyhoeddiad yma gyda phinsied o halen."

Dywedodd ymgeisydd UKIP, Mark Reckless nad oedd yn sicr faint o'r M4 na'r A55 oedd yn addas ar gyfer cyflwyno terfyn cyflymder o 80mya, ond ychwanegodd ei fod yn "cefnogi hynny mewn egwyddor pan fo'n ddiogel".

Ychwanegodd "bod angen symud ymlaen gyda ffordd osgoi yr M4" oherwydd y byddai'n "gallu arbed arian i brosiectau trafnidiaeth mewn rhannau eraill o Gymru".

Straeon perthnasol