Etholiad Cymru 2016: Safbwynt y Pleidiau

Cyhoeddwyd

Bydd pobl Cymru yn pleidleisio ar 5 Mai 2016 i ethol Cynulliad Cenedlaethol newydd Cymru. Sgroliwch i ddarllen prif bolisïau`r pleidiau, neu glicio ar ddolen i ddewis pwnc arall.

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

 • Sicrhau mwy o fuddsoddiad yn y GIG yng Nghymru bob blwyddyn
 • Creu mwy o swyddi trwy gefnogi busnesau bach a gwella isadeiledd
 • Gweddnewid hyfforddiant a chyfeirio mwy o arian i'r stafell ddosbarth
 • Gosod cap o £400 yr wythnos ar gostau gofal a gwarchod £100,000 mewn asedau i'r rhai mewn gofal preswyl
 • Treblu gofal plant am ddim i 30 awr
 • Rhagor o nyrsys ar wardiau ysbytai
 • Dosbarthiadau babanod llai o faint
 • Adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy dros bum mlynedd
 • 'Gweinyddiaeth busnesau bach' yn cynnig cyngor annibynnol a chyllid
 • Hyblygrwydd trethi busnes i gynghorau hybu datblygu economaidd
 • Torri cyfradd waelodol treth incwm 1 geiniog i 19% yng Nghymru
 • Gofal am ddim i blant i rieni sy'n gweithio
 • Ehangu trethi busnes i fusnesau bach
 • 100,000 o brentisiaethau 'o ansawdd' ar gyfer pobl o bob oed
 • Cronfa driniaethau newydd ar gyfer afiechydon difrifol
 • Dyblu'r swm cyfalaf i`r rhai sy'n mynd i ofal preswyl
 • £100m ychwanegol i wella safonnau ysgolion
 • Diagnosis canser o fewn 28 diwrnod
 • Lleihau amseroedd aros drwy fuddsoddi mewn 1,000 o feddygon a 5,000 o nyrsys ychwanegol
 • Darpariaeth addysg cyn-ysgol am ddim i blant tair blwydd oed
 • Premiwm Cenedlaethol i athrawon
 • Dileu gwerth £18,000 o ddyled i raddedigion sydd yn gweithio yng Nghymru a chreu 50,000 o brentisiaid
 • Creu Asiantaeth Ddatblygu newydd ar gyfer yr 21ain ganrif
 • Economi deg - Cymru sy'n gweithio i bawb
 • Cymunedau egnïol - cynaliadwy a gwydn
 • Addysg am ddim - i bawb o bob oed
 • Tai fforddiadwy - sydd wedi cael eu hinsiwleiddio rhag tywydd oer
 • Cysylltu Cymru - trafnidiaeth fforddiadwy ac integredig
 • Gwrthwynebu preifateiddio'r GIG ac ethol byrddau iechyd lleol
 • Creu Colegau Technegol Prifysgol ar gyfer sgiliau galwedigaethol ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg
 • Gwrthwynebu pwerau codi trethu heb refferendwm
 • Dim rhagor o ACau
 • Datganoli datblygiad economaidd i gynghorau lleol
 • Diddymu tollau Pont Hafren