Etholiad Cymru 2016: Adnoddau Naturiol

Cyhoeddwyd

Adnoddau Naturiol ac Amaeth

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Ailgyflwyno portffolio amaeth a bwyd yn un o brif swyddi'r cabinet
 • Rhoi diwedd ar ddefnydd anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau
 • Dynodi ardaloedd sydd mewn perygl mawr o lifogydd yn dir 'Glas' i atal datblygiadau anghyfrifol
 • Sicrhau bod cynghorau yn talu dirwyon am fethu a chyrraedd targedau ailgylchu.

Prif addewidion:

 • Sicrhau cefnogaeth benodedig i ffermio mynydd
 • Ymgorffori targedau ynni adnewyddadwy a nwyon tŷ gwydr mewn deddf
 • Cefnogi prosiectau ynni cymunedol
 • Neulltio rhagor o grantiau bach i ffermwyr i'w galluogi i arallgyfeirio a gostwng allyriadau carbon, a gwella'u gallu i oroesi a chystadlu.

Prif addewidion:

 • Buddsoddi mewn amddiffynfeydd llifogydd
 • Moratoriwm ar ffracio
 • Cefnogi'r ymarfer gorau ar bioamrywiaeth
 • Gwrthwynebu unrhyw gais i ddiddymu'r gwaharddiad ar hela llwynogod.

Prif addewidion:

 • Buddsoddi mewn cynlluniau arbed ynni yn y cartref ac ynni gwyrdd
 • Gweithio'n agos â sector amaeth Cymru i sicrhau bod unrhyw newidiadau o fewn y Polisi Amaethyddol Cyffredin presennol a'r PAC nesaf ar ôl 2020 yn rhoi'r fantais fwyaf i Gymru
 • Gwrthwynebu unrhyw ddatblygiad glo brig newydd
 • Sicrhau bod y Rhaglen Datblygu Gwledig er lles y sectorau cig coch a llaeth.

Prif addewidion:

 • Sicrhau bod Cymru'n arwain wrth fynd i'r afael a newid hinsawdd drwy osod targedau fwy uchelgeisiol
 • Cynhyrchu holl anghenion trydan Cymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030
 • Cadw statws Cymru fel gwlad dim addasu genetig
 • Gwahardd defnydd maglau.

Prif addewidion:

 • Diddymu cyllideb Llywodraeth Cymru o £73m ar gyfer cynlluniau newid yr hinsawdd
 • Darganfod a chau ffermydd cwn bach sy'n anghyfreithlon
 • Gwahardd allforio da byw y tu allan i'r DU
 • Gwneud hi'n orfodol i ddweud wrth yr awdurdodau am ddamweiniau traffig yn ymwneud â cheirw.

Cliciwch i ddarllen mwy