Drama olaf C1

Mae'r setiau i mewn, yr ymarferiadau wedi cychwyn a nos Iau fe fyddwn ni'n tanio hen stiwdio C1 yn Llandaf am ddwy raglen etholiad olaf cyn i ni symud i bencadlys newydd BBC Cymru.

Mae'r traddodiad yn dyddio yn ôl i etholiad 1983 pan ddarlledwyd rhaglen dros nos ar S4C am y tro cyntaf. Roedd hi'n rhai blynyddoedd a sawl etholiad cyn i BBC Cymru benderfynu ychwanegu rhaglen Saesneg at yr arlwy ac mae honna hefyd wedi hen ennill ei phlwy.

Mae C1 wedi gweld sawl drama ar hyd y blynyddoedd. Hi wedi'r cyfan oedd cartref gwreiddiol Pobol y Cwm, ond go brin fod hyd yn oed Reg a Megan wedi profi'r fath o densiwn ac ydyn ni'n disgwyl gweld yn yr oriau cyn i ganlyniadau arolwg John Curtice ein cyrraedd.

Beth fedrwn ni ddisgwyl felly?

Wel, mae'n ymddangos erbyn hyn bod y Ceidwadwyr yn wynebu llai o golledion yn Yr Alban, Llundain a gorllewin Lloegr nac oeddwn i ac eraill yn darogan ar ddechrau'r ymgyrch.

Darllen yr erthygl yn llawn Drama olaf C1

Dos yn dy ôl i faes y gad

Un o'r problemau ar gychwyn ymgyrch etholiad eleni oedd ceisio dyfalu lle'r oedd maes y gad. Doedd y pleidiau ddim yn sicr iawn lle i ddanfon eu trŵps ac roeddem ni yn y cyfryngau yn crafu'n pennau ynghylch lleoliad yr unedau allanol ar noson fawr y cyfri.

Gyda llai na phythefnos i fynd mae'n ymddangos bod maes y gad yn culhau a'n bod bellach yn gallu canolbwyntio ar y nifer cyfyngedig o etholaethau yng Nghymru fydd yn cyfri yn oriau man Rhagfyr 13eg.

Darllen yr erthygl yn llawn Dos yn dy ôl i faes y gad

Shwd Mae'n Ceibo?

Ymhen ychydig ddyddiau fe fydd rhai ohonoch chi yn derbyn eich papurau pleidleisio trwy'r post ac fe fydd etholiad 2019 wedi cychwyn yn swyddogol.

Dyna'r rheswm y mae'r pleidiau i gyd wedi ceisio gwneud sbloets o gwmpas y penwythnos hwn trwy ryddhau maniffestos, trefnu digwyddiadau arbennig ac yn y blaen.

Darllen yr erthygl yn llawn Shwd Mae'n Ceibo?

Wythnos y glas

Pe bai Ceidwadwyr Cymru wedi cynllunio dechrau trychinebus i'w ymgyrch etholiadol go brin y bysen nhw wedi gall gwneud yn well nac maen nhw wedi gwneud.

Union wythnos yn ôl bu'n rhaid i arweinydd yr ymgyrch, Alun Cairns ymddiswyddo fel ysgrifennydd gwladol mewn amgylchiadau oedd ond yn cryfhau'r ddelwedd honno o'r Ceidwadwyr y disgrifiodd Theresa May fel y "nasty party", delwedd sy'n rhannol gyfrifol am amhoblogrwydd cymharol y Torïaid ymhlith merched a menywod.

Darllen yr erthygl yn llawn Wythnos y glas

O ba fodd y cwymp y Cairns?

Roeddwn i'n cyflwyno rhaglen newydd Radio Cymru 'Dros Ginio' am y tro cyntaf ddoe. Mae'n ymdrech reit gyffrous i gyflwyno gwasanaeth 'rolling news' am y tro cyntaf yn y Gymraeg.

Doeddwn i ddim wedi disgwyl i'r newyddion rolio cweit cymaint a gwnaeth hi gyda'r stori am ymddiswyddiad Alun Cairns yn torri o fewn munudau i gychwyn y rhaglen.

Darllen yr erthygl yn llawn O ba fodd y cwymp y Cairns?

Nid yw'r felin heno'n malu

Mae 'na ddau reswm y mae sylwebyddion fel finnau i gyd mor amharod i broffwydo canlyniad etholiad 2019.

Un o'r rheiny yw'n profiad yn ystod etholiad 2017, yr etholiad yr oedd e'n amhosib i Theresa May ei golli nes iddi bron a gwneud hynny. Y rheswm arall yw un y gwnes i grybwyll yn y post diwethaf sef anwadalrwydd system bleidleisio cyntaf i'r felin mewn system amlbleidiol.

Darllen yr erthygl yn llawn Nid yw'r felin heno'n malu

Let's Mynd

Rwy'n teimlo fel un o'r tadau hynny wnaeth fethu cyrraedd yr ysbyty mewn pryd ar gyfer yr enedigaeth!

Roeddwn i mas o'r wlad yn recordio rhaglen i Radio Cymru pan lwyddodd Boris Johnson i sicrhau o'r diwedd y byddai'n cael yr etholiad y bu'n chwennych cyhyd.

Darllen yr erthygl yn llawn Let's Mynd

I'r Gad

Mae'n siŵr bod pob un ohonom ni rhywbryd wedi cael y profiad o weld rhywun yn colli ei dymer ac yn moelyd y bwrdd Monopoly neu Risk gan chwalu'r gêm. Gormod o sieri Nadolig neu Irish Cream sydd ar fai gan amlaf!

Amhosib yw mynd yn ôl at y gêm fel oedd hi ac afraid yw cychwyn gem newydd rhag ofn i'r un peth ddigwydd eto. Gwell yw setlo lawr i wylio'r Snowman am yr ugeinfed tro.

Darllen yr erthygl yn llawn I'r Gad

Y Brenin Mawr Caradog

Dim ond dau beth rwy'n gwybod ynghylch Caradog. Y peth cyntaf yw ei fod wedi ennill maddeuant yr Ymerawdwr Clawdiws am frwydro yn erbyn y llengoedd a gwrthsefyll goresgyniad tiriogaeth Britannia. Yr ail beth yw bod milwyr dewr y Brenin Mawr Caradog yn dod dros y bryn.

Diolch i Tacitus am y ffaith gyntaf a Gwersyll Llangrannog am yr ail.

Darllen yr erthygl yn llawn Y Brenin Mawr Caradog

Hen Geiliog y Gwynt

Os ydy coeden yn syrthio yn y goedwig a neb yn ei chlywed ydy hi'n gwneud sŵn neu, mewn geiriau eraill, os nad yw llywodraeth yn gallu llywodraethu ydy hi mewn gwirionedd yn llywodraeth o gwbl?

Dyna'r sefyllfa sy'n ein hwynebu yn San Steffan ar hyn o bryd. Mae gennym Lywodraeth sydd wedi colli ei mwyafrif, nad yw'n meddu ar y gallu i addoedi'r senedd na galw etholiad cyffredinol. Mae hi'n bodoli mewn rhyw burdan diddiwedd yn troi fel ceiliog y gwynt ac yn cyflawni dim.

Darllen yr erthygl yn llawn Hen Geiliog y Gwynt