a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Holl seddi Cymru wedi'u cyhoeddi
  2. Canlyniad: Senedd grog yn San Steffan
  3. Llafur yn cipio Gŵyr, Gogledd Caerdydd a Dyffryn Clwyd oddi ar y Ceidwadwyr
  4. Plaid Cymru'n cipio Ceredigion gan y Democratiaid Rhyddfrydol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan griw y llif byw etholiadol wedi canlyniadau anniswyl yr etholiad cyffredinol.

Fe fydd y llif arferol yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

Yn y cyfamser cewch y newyddion diweddara' o Gymru ac am lywodraeth leiafrifol Theresa May ar yr hafan.

Cofiwch hefyd am ein llif byw arbennig ar gyfer gêm Serbia v Cymru nos Sul.

Noswaith dda!

Edrych ymlaen at nos Sul!

Sgorio, S4C

Fe fydd gêm ddiweddara' Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn Serbia nos Sul. Bydd y gêm yn fyw ar S4C, ac fe fydd llif byw arbennig yma ar BBC Cymru Fyw yn dilyn y cyfan.

Anfonwch eich sylwadau am y gêm at cymrufyw@bbc.co.uk neu @BBCCymruFyw ar Twitter.

Bydd Marc Lloyd Williams yn rhoi ei farn am y gêm yma hefyd.

View more on twitter

Plaid Cymru: Canlyniad 'ddim yn rhy ddrwg'

ITV Cymru

May yn penodi aelodau cabinet

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae Theresa May wedi cadarnhau rhai o'r swyddi yn ei chabinet newydd. Philip Hammond yw'r Canghellor, Amber Rudd yw'r Ysgrifennydd Cartref, Boris Johnson fydd yr Ysgrifennydd Tramor, David Davis fydd Ysgrifennydd Brexit a Sir Michael Fallon yw'r Ysgrifennydd Amddiffyn.

Gwynt a glaw ar eu ffordd

Tywydd, BBC Cymru

"Ar ôl diwrnod sych efo cyfnodau heulog i’r rhan fwyaf, mi fydd hi’n cymylu o’r de orllewin ddiwedd y p'nawn cyn i law ledu ar draws y wlad dros nos," meddai Robin Owain Jones.

"Mi wneith hi godi’n wyntog ar hyd arfordir y gorllewin yn enwedig, lle fydd y gwynt yn hyrddio hyd at 40 milltir yr awr. Y tymheredd rhwng 12 a 15C ar ei isaf heno."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Angen i feddygfeydd ofyn am gymorth

BBC Cymru Fyw

Yn ôl Cadeirydd y BMA yng Nghymru mae nifer y meddygfeydd sydd mewn perygl yn newid yn gyson ac mae yna bwysau aruthrol ar draws Cymru.

Yn ôl Dr Charlotte James y cynharaf mae meddygfa yn gofyn am gymorth y gorau er mwyn iddynt gael cefnogaeth y byrddau iechyd,

meddygfa
BBC

Monk i Middlesbrough

BBC Cymru Fyw

Cyn reolwr Abertawe Garry Monk yw rheolwr newydd Middlesbrough. Mae'n olynu Aitor Karanka adawodd wedi i'r clwb ddisgyn o'r Uwch Gynghrair ddiwedd y tymor.

Monk
Getty Images

Arestio bachgen 15 oed wedi digwyddiad yn Y Rhyl

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 15 oed wedi cael ei arestio yn Llandudno wedi i staff a disgyblion yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl orfod aros yn yr adeilad am gyfnodwrth i'r heddlu ymdrin â digwyddiad.

Yn ôl yr heddlu, roedden nhw'n ymateb i fygythiad tuag at ddisgybl yno.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych: "Yn dilyn digwyddiad yn Ysgol Uwchradd y Rhyl y prynhawn yma, penderfynwyd cau'r ysgol tra bo'r heddlu yn gwneud ymholiadau i fygythiad a wnaed tuag at ddisgybl gan berson ifanc arall nad ydynt yn gysylltiedig â'r ysgol.

"Aseswyd y sefyllfa gan yr Heddlu ac ail-agorwyd yr ysgol yn fuan wedyn.

"Mae'r digwyddiad bellach drosodd ac nid oedd unrhyw ddisgyblion neu staff mewn perygl."

Apêl wedi llofruddiaeth yn Sir y Fflint

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Matthew Cassidy 19 oed yng Nghei Connah ar 29 Mai wedi rhyddhau lluniau o bedwar tyst posib maen nhw'n awyddus i'w holi.

"Rwy'n awyddus i'r bobl hyn gysylltu â ni oherwydd mae'n bosib fod ganddynt wybodaeth bwysig a all ein helpu," meddai'r ditectif uwcharolygydd Iestyn Davies

Cafodd y pedwar eu gweld yn agos i leoliad y digwyddiad.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio un dyn, David John Woods, 19 oed o Lerpwl ar gyhuddiad o lofruddiaeth.

Cafodd dau ddyn arall gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth eu rhyddhau. Dylai unrhyw un a gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu 0800 555 111.

fflint
Heddlu Gogledd Cymru

Prynu canolfan siopa yng Nghasnewydd

Cyngor Casnewydd

Mae canolfan Siop Friars Walk yng Nghasnewydd wedi ei werthu i gwmni Talisker o Ganada.

Dywed Debbie Wilcox, arweinydd Cyngor Casnewydd, y bydd y cytundeb yn sicrhau y gallai'r cyngor nawr ad-dalu arian gafodd ei fenthyg er mwyn ariannu'r cynllun yn y lle cyntaf.

casnewydd
Google

Heddlu'n delio gyda digwyddiad yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Comisiynydd Heddlu i dreulio diwrnod 'ar y stryd'

The Leader

Mae The Leader yn dweud fod Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, yn paratoi i dreulio diwrnod ar y stryd er mwyn dangos ei gefnogaeth i bobl ddigartref Wrecsam.

Blwyddyn ers Bordeaux

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ydych chi'n cofio perlau Wali Tomos, y criw o Flaenau Ffestiniog oedd yn sownd heb eu fan yn Rouen a'r lluniau o'r môr coch oedd yn llenwi'r cyfryngau cymdeithasol?

Mae BBC Cymru Fyw yn dathlu blwyddyn ers Bordeaux a dechrau antur ryfeddol Cymru yn Euro 2016.

Cefnogwyr o ogledd Cymru
BBC

Carfan Annibynnol yn rheoli ym Merthyr

Cyngor Merthyr Tudful

Mae'r garfan Annibynnol wedi ennill rheolaeth o Gyngor Merthyr yn dilyn etholiad yn ward Cyfarthfa.

Bu'n rhaid gohirio'r etholiad gwreiddiol yn y ward, sy'n cynnwys tair sedd, ym mis Mai oherwydd marwolaeth ymgeisydd.

Nos Iau fe gafodd yr ymgeiswyr annibynnol Geraint Thomas a Paul Brown eu hethol ynghyd a David Chaplin (Llafur), gan olygu fod gan y grŵp Annibynnol 18 o seddi a Llafur 15.

Llafur oedd yn rheoli'r cyngor cyn etholiad 5 Mai.

Paratoi ar gyfer Eisteddfod 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywed yr Eisteddfod Genedlaethol y byddant yn ceisio dysgu gwersi o weithgareddau a digwyddiadau diweddar yng Nghaerdydd wnaeth groesawu degau o filoedd o bobl i'r brifddinas.

Bydd Eisteddfod 2018 yn cael ei chynnal yn y brifddinas a dywed Elfed Roberts, Trefnydd yr Ŵyl, eu bod yn " astudio gweithgareddau a digwyddiadau fel hyn yn ofalus er mwyn i ni gael sicrhau llwyddiant tebyg o ran ein trefniadau ni ymhen y flwyddyn."

Wythnos diwethaf fe wnaeth Caerdydd groesawu degau o filoedd o gefnogwyr pêl-droed ar gyfer ffeinal Cwpan Cynghrair y Pencampwyr rhwng Juventus a Real Madrid.

Ffeinal
BBC

Pa Balas?

Twitter

Cyhoeddi llun o ddyn ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Cred yr heddlu fod y dyn sydd wedi bod ar goll ar ôl mynd i drafferthion oddi ar Penrhyn Dewi yn Sir Benfro yn wreiddiol o dde Ffrainc.

Bu'r heddlu a'r gwasanaethau brys yn chwilio am y dyn ar ôl adroddiadau bod rhywun wedi bod yn dringo creigiau yn yr ardal ar 6 Mai.

Dywed Heddlu Dyfed- Powys eu bod yn credu mai'r dyn dan sylw yw Bernard Hoepffner sy'n wreiddiol o Dieuleifit yn ne Ffrainc. Mae'r heddlu wedi rhyddhau llun ohono ac yn apelio am unrhyw wybodaeth.

Llun
Llun teulu

Anfon bachgen 16 oed i ganolfan gadw

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 16 oed o ardal y Rhyl wedi ei anfon i ganolfan gadw am 32 mis ar ôl iddo ymosod ar ddyn anabl yn ei 40au.

Clwydodd y llys ei fod wedi ymosod ar y dyn oedd yn dioddef o ddystroffi cyhyrol gan wthio ei ben drwy ffenest gwydr dwbl.

Dywedodd y barnwr pe bai'r bachgen yn oedolyn byddai wedi cael ei garcharu am o leiaf chwe blynedd.

'Sicrwydd'...tybed?

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae'r Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru wedi rhoi ei farn am araith Theresa May yn Downing Street.

View more on twitter

Dacw Dicw'n diolch

Twitter

Y canlyniad mewn cynghanedd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Cymerwch olwg farddonol nôl dros noson y canlyniadau gyda'r prifardd Llion Jones oedd yn trydar ar gyfrif Twitter BBC Cymru Fyw tan oriau mân y bore 'ma.

Ym mha wlad arall fyddai hyn yn digwydd?

Barddoniaeth
Llion Jones

Plismon yn gwadu voyeuriaeth

BBC Cymru Fyw

Mae plismon gyda Heddlu Gogledd Cymru wedi gwadu ffilmio merch ifanc i bwroas ei foddhad rhywiol ei hun.

Ymddangosodd Neil Hughes, sarjant 47 oed, o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi'i gyhuddo o ddau drosedd o voyeuriaeth sy'n honni iddo guddio ffôn symudol yn llofft merch ifanc rhwng 1 Gorffennaf a 15 Rhagfyr y llynedd.

Mae disgwyl i'r achos yn ei erbyn ddechrau ar 6 Tachwedd, ac fe gafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth tan hynny.

Cyfnodau braf

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd cyfnodau braf cyn iddi gymylu o’r gorllewin erbyn diwedd y dydd," meddai Llyr Griffiths-Davies wrth i'r tywydd droi'n sychach prynhawn 'ma.

"Y tymheredd ucha’n 15-18C."

Mae mwy o fanylion ar y wefan dywydd, sy'n dweud bod disgwyl glaw trwm ar dir uchel dros nos.

Ymgiesydd Ceidwadol yn beirniadu ymgyrch ei blaid

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae Tomos Dafydd Davies, ymgeisydd y Ceidwadwyr ddaeth yn ail yn ynys Môn wedi beirniadu ymgyrch ei blaid fel un ddifflach . Ar raglen Taro Post Radio Cymru fe wnaeth o hefyd feirniadu penderfynaid Theresa may i alw etholiad cynnar..

Ymgeisydd yn beirniadu yr ymgyrch

'Dim cyfaddawd'?

Twitter

'Darparu cadernid'

Etholiad Cyffredinol 2017

Dywedodd Mrs May y bydd yn "darparu cadernid ac yn arwain Prydain ymlaen".

View more on twitter

Newydd dorriMay nol yn Rhif 10

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae Theresa May wedi dychwelyd o'r Palas ac wedi siarad y tu allan i Rhif 10 Downing Street.

Dywedodd y bydd yn parhau mewn llywodraeth "gyda chymorth ein cyfeillion a'n cydweithwyr yn y DUP (Unoliaethwyr Democrataidd Ulster)".

may
BBC

£6.5m i adnewyddu uned famolaeth

BBC Cymru Fyw

Fe fydd gwaith gwerth £6.5m i uwchraddio Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr yn dechrau'r wythnos nesaf. Fe fydd y gwaith yn cynnwys ehangu'r uned famolaeth ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Mawrth 2018.

Ysbyty Charles
Google

'Ymgyrch ddifflach' Ceidwadwyr?

Twitter

Newydd dorriTheresa May yn cyrraedd

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae Theresa May wedi cyrraedd Palas Buckingham i gwrdd â'r frenhines i ofyn am ganiatâd i ffurfio llywodraeth newydd.

may
BBC

Araith Nicola Sturgeon

Twitter

Araith Tim Farron

Twitter

Fe wnaeth arweinydd y Democratiaid Rhyddrydol hefyd ddweud y dylai Theresa May "deimlo cywilydd ac fe ddylai ymddisywddo".

View more on twitter

Cynghorau lleol i elwa o dreth ail gartrefi

Cyngor Ceredigion

Mae Cyngor Ceredigion wedi penderfynu ar y modd y bydd arian sy'n cael ei godi drwy godi trethi uwch ar ail gartrefi yn cael ei wario.

Gwnaed y penderfyniad i gynyddu trethi ar ail gartrefi o 25% ym mis Mawrth 2016.

Dywed dirprwy brif weithredwr Ceredigion y bydd yr arian yn cael ei roi mewn cronfa am dair blynedd ac yna bydd cynghorau tre a chymuned o fewn y sir yn gallu gwneud cais am arian ar gyfer prosiectau lleol.

Ceredigion
BBC

Ffordd wedi cau yn Sir y Fflint

Twitter

Elfyn Llwyd yn beirniadu tactegau Plaid Cymru

Etholiad Cyffredinol 2017

Mwy o feirniadu Theresa May

Twitter

Mwy wedi pleidleisio yng Nghymru

Wales Online

Be' ddigwyddodd i bobl Trefaldwyn dwedwch?

View more on twitter

Carcharu dyn am droseddau ar y we

The Leader

Mae dyn 26 oed o Sir Y Fflint wedi ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl iddo roi proffil dwy ddynes ar safleoedd canfod cymer ar y we, meddai'r Leader.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Sam Anderson o Gei Connah wedi gwneud yr un peth nifer o weithiau o'r blaen a bod y ddwy ddynes wedi derbyn sawl cynnig rhywiol amhriodol gan achosi pryder mawr iddynt.

Llys
BBC

Damwain ar yr A55

Daily Post