a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna ddiwedd cyfarfod llawn cyntaf y Chweched Senedd.

  "Mae'r gwaith yn cychwyn yma," meddai'r Llywydd Elin Jones.

  Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd pryd bynnag y bydd y Senedd yn ailymgynnull.

  Senedd
 2. Cymru 'sy'n fwy hyderus yn ei chroen ei hun'

  Dywed arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, fod yr etholiad yn adlewyrchiad o Gymru "sy'n fwy hyderus yn ei chroen ei hun", gyda mwyafrif o ASau "yn cefnogi Senedd gryfach".

  Dywed i Lafur ennill mandad i lywodraethu ond "siawns nad oes mandad ar gyfer parhad newyn plant, digartrefedd a thâl tlodi."

  Adam Price
  Image caption: Adam Price
 3. Cyd-weithio?

  Dywed arweinydd y grŵp Ceidwadol Andrew RT Davies y bydd gwahaniaethau rhwng y pleidiau ond bod y Ddeddf Aer Glân a’r goedwig genedlaethol newydd yn enghreifftiau o ble y gallent weithio gyda’i gilydd.

  Andrew RT Davies
  Image caption: Andrew RT Davies
 4. Enwebu Prif Weinidog

  Yr eitem olaf heddiw yw enwebu y Prif Weinidog.

  Enwebir arweinydd Llafur, Mark Drakeford gan ei gydweithiwr Rebecca Evans.

  Gan mai ef yw'r unig enwebiad, bydd y Llywydd yn argymell i'w Mawrhydi y dylid penodi Mark Drakeford yn Brif Weinidog.

  Dywed y prif weinidog y bydd Llafur yn llywodraethu trwy geisio consensws, gan ystyried syniadau newydd gan bleidiau eraill.

  Mae'n tynnu sylw at ddeddf aer glân, incwm sylfaenol cyffredinol, a'r argyfwng tai mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith.

  Ychwanegodd fod gan bob AS "ymrwymiad ar y cyd i newid bywydau pobl er gwell ... ac i ddefnyddio'r sefydliad hwn fel ffordd o sicrhau bod penderfyniadau sy'n effeithio ar bobl yng Nghymru yn unig yn cael eu gwneud gan bobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. "

  Mark Drakeford
  Image caption: Mark Drakeford
 5. Dirprwy lywydd newydd

  David Rees sydd wedi ei ethol yn ddirprwy lywydd, o 35 pleidlais i 24.

 6. Pleidlais gudd

  Mae'r aelodau nawr yn pleidleisio mewn pleidlais ddirgel i ddewis pa un o'r ddau fydd y dirprwy lywydd nesaf.

 7. Ymgeiswyr ar gyfer dirprwy lywydd

  Yr ail eitem ar yr agenda yw ethol y dirprwy lywydd.

  Yr enwebiadau yw:

  Hefin David (Llafur, Caerffili)

  David Rees (Llafur, Aberafan)

  Dywed David Rees, "Rwyf am sicrhau, wrth inni symud ymlaen ac wrth inni gymryd y diwygiadau a ddechreuwyd gennym yn y Senedd ddiwethaf a pharhau â hwy, ein bod yn gwella'r Senedd hon i sicrhau y gall graffu ar y Llywodraeth ddigwydd yn effeithiol."

  Dywed Hefin David, "roedd gwendidau yn y Pumed Senedd y credaf eu bod wedi'u chwalu'n rhannol gan yr etholwyr, ond rwy'n dal i feddwl bod yna bethau y mae angen eu newid. Rwyf am sefyll ar lwyfan atebolrwydd, diwygio a thegwch. "

  Hefin David
  Image caption: Hefin David
  David Rees
  Image caption: David Rees
 8. Ailethol Elin Jones yn Llywydd

  Mae Elin Jones o Blaid Cymru yn cael ei hailethol yn Llywydd.

  Mae'n curo Russell George (Ceidwadwyr) o 35 pleidlais i 25.

  Mae hi wedi bod yn y swydd ers 2016.

  Roedd yn Weinidog Materion Gwledig rhwng 2007-11, ac mae wedi bod yn AC / AS ers 1999.

  Elin Jones
 9. Y drefn o bleidleisio

  Mae'r pleidleisio yn digwydd yn y Neuadd yn y Senedd.

  Mae aelodau yn y siambr yn mynd i bleidleisio gyntaf, ac yna aelodau o swyddfeydd ar yr ail lawr ac, yn olaf, y trydydd llawr yn Nhŷ Hywel drws nesaf.

 10. Pleidlais ddirgel

  Mae'r aelodau nawr yn pleidleisio mewn pleidlais ddirgel i ddewis pa un o'r ddau fydd y llywydd nesaf.

  Gan fod mwy nag un enwebiad, mae pleidlais gudd yn digwydd
  Image caption: Gan fod mwy nag un enwebiad, mae pleidlais gudd yn digwydd
 11. Enwebu Russell George

  Enwebir y Ceidwadwr Russell George gan ei gydweithiwr Ceidwadol Laura Anne Jones ac eiliwyd ef gan Alun Davies, Llafur am rôl y Llywydd.

  Dywed Mr George, "Nid yw'r grŵp Ceidwadol erioed wedi dal rôl y Llywydd a dim ond unwaith y mae wedi dal rôl y Dirprwy Lywydd.

  "Rhaid i'r Senedd hon fod yn fwy cynhwysol, yn enwedig gan mai ni yn amlwg yw'r ail blaid yn y Siambr hon.

  "Rwy'n credu bod pob Senedd yn wahanol ac mae angen adlewyrchu hyn ym mhob Senedd hefyd. Felly, rwy’n addo, os caf fy ethol, na fyddaf yn ceisio ail dymor. Rwy'n gobeithio y bydd yr Aelodau'n rhoi ystyriaeth ddifrifol i'm cefnogi yn y bleidlais y prynhawn yma."

  Russell George yn gwylio ei gydweithiwr Ceidwadol Laura Anne Jones yn ei enwebu
  Image caption: Russell George yn gwylio ei gydweithiwr Ceidwadol Laura Anne Jones yn ei enwebu
 12. Enwebu Elin Jones

  Mae Elin Jones yn ceisio cael ei hailethol yn Llywydd.

  Mae hi'n cael ei henwebu gan Lynne Neagle (Llafur) a'i heilio gan Sian Gwenllian (Plaid Cymru).

  Dywedodd aelod Ceredigion ei bod yn dymuno gwella craffu ar y llywodraeth a sicrhau gwell cyfleoedd ar gyfer cyfraniadau aelodau meinciau cefn gan bob plaid.

  Dywedodd fod y Senedd newydd "yn teimlo'n gryf a chadarn gyda phawb yn cael eu hethol i gefnogi bodolaeth ein senedd genedlaethol".

  Dywedodd fod y mwyafrif o aelodau eisiau gweld y Senedd yn cael ei "grymuso ymhellach".

  Elin Jones
  Image caption: Elin Jones
 13. Llywydd yn derbyn cyflog o £110,987

  Y Llywydd yw'r person sy'n cael ei dalu fwyaf yn y Senedd ar ôl y prif weinidog. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn cyflog o £110,987, gan ennill mwy na gweinidogion Llywodraeth Cymru (£105,701) ond llai na'r prif weinidog (£147,983).

  Bydd y dirprwy lywydd yn derbyn £89,846.

  Arian
 14. Ethol y Llywydd

  Eitem gyntaf yr agenda yw ethol y Llywydd.

  Dyw'r Senedd ddim yn gallu ethol Llywydd a dirprwy lywydd o'r un blaid wleidyddol.

  Mae’n rhaid bod un yn aelod o grŵp gwleidyddol sydd â rôl weithredol (h.y. mewn llywodraeth) a’r llall o grŵp gwleidyddol sydd ddim mewn llywodraeth.

  Rhai o brif gyfrifoldebau'r Llywydd yw cadeirio'r cyfarfodydd llawn, cynrychioli'r Senedd fel sefydliad wrth drafod gyda chyrff eraill, a dylanwadu ar y ffordd y mae'n gweithredu o ddydd i ddydd.

  Yr Arglwydd Elis-Thomas oedd y llywydd cyntaf, rhwng 1999 a 2011. Yn y llun mae'n gwrando wrth i'r Frenhines annerch y cynulliad yn 2002
  Image caption: Yr Arglwydd Elis-Thomas oedd y llywydd cyntaf, rhwng 1999 a 2011. Yn y llun mae'n gwrando wrth i'r Frenhines annerch y cynulliad yn 2002
  Cyn ddirprwy’r Arglwydd Elis-Thomas, Rosemary Butler, ddaeth yn llywydd rhwng 2011 a 2016
  Image caption: Cyn ddirprwy’r Arglwydd Elis-Thomas, Rosemary Butler, ddaeth yn llywydd rhwng 2011 a 2016
  Mae Elin Jones wedi bod yn Llywydd ers 2016. Ei geiriau cyntaf yn y gadair oedd, "Rydych chi i gyd yn edrych yn wahanol iawn o fan hyn!"
  Image caption: Mae Elin Jones wedi bod yn Llywydd ers 2016. Ei geiriau cyntaf yn y gadair oedd, "Rydych chi i gyd yn edrych yn wahanol iawn o fan hyn!"
 15. Croeso i Senedd Fyw

  Prynhawn da, bydd cyfarfod llawn cyntaf y Chweched Senedd yn dechrau am 3.00 o’r gloch.

  Y dasg gyntaf i’r 60 Aelod o’r Senedd fydd ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd, ac yna enwebiadau ar gyfer Prif Weinidog.

  Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal mewn fformat hybrid. Yn unol â’r rheoliadau Coronafeirws cyfredol, gall 20 o aelodau fod yn bresennol yn y Siambr, a bydd y 40 sy’n weddill yn ymuno ar-lein (drwy gyfrwng Zoom) o'u swyddfeydd yn Nhŷ Hywel.

  Does dim disgwyl yr un ddrama ag a gafwyd ar ddechrau’r Pumed Cynulliad - fel y’i gelwid bryd hynny - gydag aelodau yn methu dewis prif weinidog.

  Carwyn Jones ar ôl y bleidlais yn 2016 pan gafodd ef a Leanne Wood 29 o bleidleisiau yr un
  Image caption: Carwyn Jones ar ôl y bleidlais yn 2016 pan gafodd ef a Leanne Wood 29 o bleidleisiau yr un