a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diwedd y llif byw am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd.

  Diolch yn fawr am ddilyn ein diweddariadau heddiw - fe fydd yn llif byw yn dychwelyd ddydd Llun gyda'r diweddaraf am sefyllfa'r pandemig coronafeirws yng Nghymru.

  Mwynhewch y penwythnos, a hwyl gan griw'r llif byw am y tro!

 2. Canllawiau hunan-ynysu newydd i ymwelwyr

  Yng nghynhadledd newyddion Llywodraeth y DU heddiw, mae'r Ysgrifennydd Cartref, Priti Patel wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i bobl sy'n cyrraedd y DU hunan-ynysu am 14 diwrnod o 8 Mehefin ymlaen.

  Ond fe fydd y canllaw yna ddim yn berthnasol i weithwyr iechyd sy'n cyrraedd er mwyn helpu mynd i'r afael â Covid-19 a gweithwyr y sector amaeth sy'n byw ar y ffermydd ble maen nhw'n gweithio.

  Mae hi hefyd wedi cadarnhau fod 351 yn rhagor o farwolaethau wedi eu cofnodi ar draws y DU ers ddoe yn dilyn prawf Covid-19 positif.

  Mae hynny'n golygu bod y cyfanswm bellach yn 36,393, er bod y gwir ffigwr yn uwch.

  PP
 3. Comisiynydd Heddlu'n ymateb i sylwadau Simon Hart

  Mae Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent hefyd wedi ymateb i sylwadau Ysgrifennydd Cymru yn dilyn cyfarfod Mr Hart gyda phenaethiaid yr heddlu.

  Dywedodd Mr Cuthbert: "Nid oes newid yn y rheol am gadw'n lleol wedi digwydd hyd y gwn i.

  "Mae'r sgwrs yr oedd Simon Hart yn cyfeirio ati yn syml yn sylw am sefyllfa benodol yn ardal Dyfed-Powys.

  "Doedd yn sicr ddim yn farn am deithio'n gyffredinol o fewn Cymru. Ein cyngor yw i aros yn lleol".

 4. Neges Simon Hart: Ymateb Llywodraeth Cymru

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i neges Ysgrifennydd Cymru Simon Hart at Twitter, yn dilyn ei gyfarfod gyda phenaethiaid yr heddlu.

  Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

  "Mae ein canllawiau'n golygu fod angen ymarfer corff yn lleol. Ein cyngor yw, pan yn ymarfer corff, y dylai pobl aros mor agos â phosib i'w cartrefi, ac yn gyffredinol ni ddylie nhw yrru i leoliad i ffwrdd o'r cartref.

  "Rydym am leihau'r achosion lle mae pobl yn dod i gysylltiad gyda'i gilydd yn ystod y cyfnod argyfwng er mwyn ceisio cyfyngu ar ymlediad coronafeirws."

 5. Neges Ysgrifennydd Gwladol yn codi cwestiynau

  Twitter

  Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Simon Hart wedi dweud ei fod wedi cael trafodaeth ddiddorol gyda phenaethiaid a Chomisiynwyr yr Heddlu am yr hyn sy'n dderbyniol i bobl ei wneud o dan reolau Covid-19 yma yng Nghymru.

  Dywedodd fod y penaethiaid o'r farn fod teithio 15 milltir i gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau'n dderbyniol.

  Mae teithio'n bellach na thaith 'leol' i gymryd rhan mewn gweithgareddau i gadw'n heini'n groes i ganllawiau Llywodraeth Cymru.

  View more on twitter
 6. Awgrym "amhoblogaidd" cyn-Brif Weinidog...

  Carwyn Jones

  Arweinydd Llafur Cymru

  Carwyn Jones yn cydymdeimlo ag arweinwyr presennol mewn cyfnod heriol a digynsail.

  View more on twitter
 7. Savage yn ei dweud hi....

  Cyngor Gwynedd

  ...gan ledaenu'r neges i bobl osgoi teithiau diangen, ddiwrnod ar ôl gofyn cwestiwn yng nghynhadledd newyddion ddyddiol Llywodraeth San Steffan.

  View more on twitter
 8. Cyfnod 'pwysig' creu system olrhain cysylltiadau

  Graffeg tracio cysylltiadau

  Mae'r penwythnos yma yn un "pwysig" o ran datblygu system olrhain cysylltiadau pobl sydd wedi'i heintio gyda'r coronafeirws yng Nghymru, yn ôl y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

  Bydd pedwar treial "ar raddfa fechan" yn "mynd rhagddynt yn gyflym" dros y penwythnos yr ardaloedd byrddau Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Powys, Betsi Cadwaladr a Hywel Dda.

  Bydd staff chwe chyngor sir hefyd yn rhan o'r cynllun - Ceredigion, Merthyr Tydfil, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn.

  Dywedodd Mr Drakeford y bydd "tua 60 o weithwyr olrhain cysylltiadau" mewn gwahanol rannau o Gymru.

  Cyfnod 'pwysig' creu system olrhain cysylltiadau

  Graffeg tracio cysylltiadau

  Gwaith yn digwydd yn "gyflym" mewn chwe sir a phedwar bwrdd iechyd, medd y Prif Weinidog.

  Darllen mwy
  next
 9. Pro14 yn ôl ym mis Awst?

  BBC Sport

  Pro14

  Mae cynghrair rygbi y Pro14 yn gobeithio chwarae gemau eto ar 22 Awst, yn ôl cynlluniau gan undeb rygbi Iwerddon.

  Mae'r IRFU wedi datgelu cynlluniau i dimau o Iwerddon chwarae ei gilydd mewn gemau cynghrair y tu ôl i ddrysau caeedig.

  Byddai timau gwledydd eraill hefyd yn gallu chwarae ei gilydd, cyn gorffen y tymor gyda rownd gynderfynol a therfynol.

  Mae pedwar o dimau o Gymru'n chwarae yn y Pro14 - y Dreigiau, y Gleision, y Gweilch a'r Scarlets.

  Y gobaith ydy y byddai cynghrair 2020-21 yn dechrau ym mis Hydref.

 10. Prysurdeb canolfan ailgylchu

  Yn gynharach ar y llif byw fe welson ni rybudd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn galw ar bobl i beidio a mynd i'w canolfannau ailgylchu os nad oedd y daith yn un hanfodol.

  Dywedodd y cyngor fod defnydd mawr wedi bod ar ei wyth canolfan ailgylchu'n barod heddiw - a dyma'r olygfa erbyn hyn yn y ganolfan yn Nhrefforest.

  Prysur
 11. 'Sôn am lyfra'

  Morgan Dafydd

  Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi creu gwefan er mwyn annog "mwynhad o lyfrau Cymraeg" ac annog plant i ddarllen yn fwy cyson yn ystod y pandemig.

  Drwy gynnig adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg, gobaith Morgan Dafydd o Gyffordd Llandudno ydy cyflwyno plant i amrywiaeth o awduron drwy wefan Sôn am Lyfra.

  “Mae’r cyfan yn deillio o fy nghefndir fel athro,” esboniodd. “Mae yna lawer o blant a rhieni sydd ddim yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg o gwbl. Gall fod yn faes dryslyd iddynt."

  Ychwanegodd: “Roeddwn i'n meddwl y byddai'r wefan yn syniad da i gefnogi plant a'u rhieni yn benodol wrth ddewis pa lyfrau i'w prynu.

  Mae'n fwy na datblygu dealltwriaeth, mae'n ymwneud â'u hannog i gael mwy o fwynhad o lyfrau Cymraeg a'u hannog i ddarllen er mwyn pleser."

 12. Adeiladu marwdy dros dro yn Sir Benfro

  Cyngor Sir Penfro

  Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau bod gwaith i droi adeilad gwag yn y sir yn farwdy dros dro rhag ofn i ymgymerwyr fethu ag ymdopi gyda chynnydd posib yn y galw am eu gwasanaethau.

  Dywedodd y cyngor bod y gwaith yn golygu rhoi unedau oeri meddygol pwrpasol mewn adeilad diwydiannol yn Abergwaun.

  Dywedodd arweinydd y cyngor mai'r gobaith oedd na fyddai angen yr adeilad, ond bod angen y cynllun wrth gefn "oherwydd yr ansicrwydd o adael y cyfnod clo a phryderon am ail don fwy difrifol".

 13. Graff nifer marwolaethau Covid-19 Cymru

  Graff
 14. Map nifer marwolaethau Covid-19 fesul ardal

  Map