a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  Dyna ni am heddiw.

  Diolch am ein dilyn a chofiwch am ein llif byw ni eto yfory. Tan hynny, hwyl fawr iawn i chi a byddwch yn saff.

 2. Plant yn diolch mewn fideo

  Fel arwydd o ddiolch i’r gwasanaeth iechyd, mae Ffa-la-la wedi creu fideo newydd ‘Lliwiau’r Enfys’. Rhoddwyd cyfle i blant i greu lluniau enfys er mwyn iddyn nhw ymddangos yn y fideo.

  Mae Ffa-la-la wedi bod yn diddanu plant a’u teuluoedd dros yr wythnosau diwethaf, trwy redeg sesiynau wythnosol ‘Canu yn y Cartref’ yn fyw ar eu tudalen Facebook. Bwriad y sesiynau yw sicrhau bod gan blant gyfle i barhau i fwynhau Cymraeg o adref.

  "Yn dilyn poblogrwydd ein fideo Golchi Dwylo’," meddai Carys Gwent, cyd-reolwraig Addysg Ffa-la-la, "penderfynom greu fideo a fyddai’n dangos ein gwerthfawrogiad i weithwyr GIG Cymru yn y cyfnod anodd hwn."

  View more on twitter
 3. Tasglu brechlyn

  Mae ysgrifennydd busnes Llywodraeth y DU, Alok Sharma wedi cyhoeddi o fewn yr awr ddiwethaf y bydd tasglu arbennig yn cael ei sefydlu er mwyn cyflymu'r broses o ddod o hyd i frechlyn newydd.

  Ychwanegodd fod y tasglu eisoes ar waith a bod y llywodraeth wedi rhoi swm o £14m i 21 prosiect yn barod.

  Dywed hefyd y bydd yn ychwanegu at yr addewid blaenorol i roi £250m i ddatblygu brechlyn ar gyfer coronafeirws.

 4. 'Angen cymorth ar gwmnïau fferi'

  Cyngor Ynys Môn

  Mae cyngor sir Ynys Môn wedi annog y llywodraeth i roi cefnogaeth ychwanegol i gwmnïau fferi.

  Dywed yr awdurdod fod effaith y pandemig ar gwmnïau sy'n gweithio o borthladd Caergybi - Stena Line ac Irish Ferries - wedi bod yn ddifrifol.

  Mae'r ddau gwmni eisoes wedi gorfod cwtogi ar wasanaethau ond maen nhw'n parhau i gludo nwyddau angenrheidiol.

  Mewn llythyr at weinidogion y llywodraeth mae arweinydd y cyngor, Llinos Medi, yn dweud bod angen mwy o gymorth ariannol arnyn nhw i bontio’r bwlch rhwng gostyngiad mewn incwm a chostau rhedeg cludo nwyddau pwysig rhwng Dulyn a Chaergybi.

 5. Diolch o galon

  Mae'r Prif Swyddog Nyrsio wedi diolch i'r nyrsys a'r bydwragedd yng Nghymru sydd wedi dychwelyd i'r gwaith yn ystod y pandemig.

  View more on twitter
 6. Tuniau bwyd, cadair a chyngor doeth...

  Twitter

  ...dyna oll sydd angen i'r henoed gadw corff ac enaid yn iach mewn cyfnod heriol! A does dim rhaid gorwneud pethau, fel y mae fideo Dafydd James - cyn asgellwr rygbi Cymru a'r Llewod - ar gyfer yr elusen iechyd meddwl Hafal yn amlygu.

  View more on twitter
 7. Y sefyllfa yn Yr Almaen

  Yn Yr Almaen dywed y gweinidog iechyd yno bod yr haint o dan reolaeth.

  Yn gynharach dywedodd Jens Spahn bod cyfradd haint y wlad wedi disgyn i 0.7 - sy'n golygu bod un person sydd wedi'i heintio wedi trosglwyddo'r haint i lai nag un person arall.

  Yn Yr Almaen mae 3,868 o bobl wedi marw o Covid-19 - llai nag yn Yr Eidal, Sbaen, Ffrainc a'r DU ac hyd yma 134,000 sydd wedi'u heintio yno.

  Mae disgwyl i rai siopau bach ailagor wythnos nesaf a bydd ysgolion yn ailagor yn gynnar ym mis Mai ac yn canolbwyntio ar fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn fuan.

  Almaen
 8. Y cyngor wrth brynu bwyd

  Twitter

  Wedi pryderon am y gorddefnydd o blastig mae nifer o siopau yn gwerthu eu cynnyrch yn rhydd ond mae yna gyngor amserol i siopwyr ...

  View more on twitter
 9. Cau llwybr i warchod mab

  Heddlu Gogledd Cymru

  Sgwrs rhwng aelod o Dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu'r Gogledd a ffermwr yn Sir Ddinbych sydd wedi penderfynu cau llwybr ar ei dir i warchod mab ifanc sydd â ffibrosis systig, ac felly yn y categori risg uchel petai'n cael ei heintio gyda Covid-19.

  View more on twitter
 10. Nifer y marwolaethau ar draws y DU

  Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi - hyd at 17:00 ddoe, 16 Ebrill - fod 847 o bobl eraill wedi marw wedi iddyn nhw gael y feirws.

  Mae hynny'n golygu felly bod 14,576 o bobl yn y DU bellach wedi marw mewn ysbytai ar ôl cael eu heintio.