a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am heddiw

  Dyna'r cyfan gan dîm y llif byw am heddiw. Fe fyddwn ni nol bore fory.

  Yn y cyfamser cofiwch edrych ar ein hafan, bbc.co.uk/cymrufyw am y newyddion diweddaraf.

  Hwyl am y tro.

 2. Seibiant cyflog i chwaraewyr Casnewydd

  Clwb Pêl-droed Casnewydd

  Mae Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi cyhoeddi bod staff a chwaraewyr y clwb, sydd yn chwarae yn Ail Adran Cynghrair Lloegr, wedi eu gosod ar seibiant cyflog.

  “Mae’r penderfyniad hwn wedi ei wneud er mwyn sicrhau diogelwch ariannol hir dymor y clwb ar gyfnod sydd yn ddigynsail,” meddai’r clwb mewn datganiad.

  CPD Casnewydd
 3. Gogledd Iwerddon: Cyfyngiadau i barhau

  Mae Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi y bydd y cyfyngiadau presennol yn parhau yno tan 9 Mai.

  Dywedodd y prif weinidog Arlene Foster fod y penderfyniad wedi ei wneud ar ôl cyfarfod hir ddydd Mercher.

 4. 'Cleifion hŷn heb eu hanwybyddu'

  Pan gafodd ei holi a oedd gofal am gleifion iau wedi cael blaenoriaeth a bod pobl hŷn wedi marw yn ddiangen, atebodd Mr Hancock "ei bod yn amlwg nad dyna oedd wedi digwydd."

 5. Dim llacio cyfyngiadau am y tro

  Yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth y DU dywedodd yr ysgrifennydd iechyd Matt Hancock na fyddai'r cyfyngiadau presennol yn dod i ben "tan ei bod hi'n ddiogel i wneud hynny."

  Dywedodd fod capasiti y gwasanaeth iechyd wedi cyrraedd 2,657 o welyau a "hyd yma" roedd pawb a oedd angen gofal ysbyty wedi ei gael.

  Matt Hancock
 6. Seren rygbi yn diolch i'w chwaer

  Twitter

  Mae chwaraewr rygbi Cymru, Leigh Halfpenny, wedi diolch i'w chwaer am fod yn "arwres", ynghyd a'i chydweithwyr yn Ysbyty Treforys yn Abertawe lle mae hi'n gweithio fel cynorthwyydd gofal.

  View more on twitter
 7. Cau campfa ym Mhen-y-bont

  Twitter

  Mae tîm plismona cymunedol wedi cau campfa ym Mhen-y-bont ar ôl cael galwad dienw.

  View more on twitter
 8. Llwyddiant ffotomarathon gwahanol yn y cartref

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bob blwyddyn yn Aberystwyth, mae ffotomarathon poblogaidd yn cael ei gynnal, gyda'r nod o gymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol.

  Wrth gwrs, oherwydd nad yw hi'n bosib gadael y tŷ rhyw lawer, nid yw digwyddiad o'r fath yn bosib ar hyn o bryd. Ond roedd y trefnwyr dal yn awyddus i drefnu rhywbeth i adlonni dros benwythnos y Pasg.

  Felly, dyma gynnal ffotomarathon unigryw - tynnu pedwar llun ar bedwar thema dros bedwar diwrnod, ond i wneud hynny drwy gadw at y cyfyngiadau sydd mewn grym.

  Dyma flas o'r lluniau buddugol.

  llun
 9. Daliwch ymlaen i roi gwaed

  Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi bod yn rhoi gwaed er mwyn pwysleisio pwysigrwydd cynnal y stoc gwaed yn ystod pandemig y coronafeirws.

  Mae Mr Drakeford yn dweud ei fod yn gobeithio y bydd pawb iach, heini a heb symptomau’n mynd ar wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru i drefnu i roi gwaed.

  Er bod y rheoliadau newydd yn gofyn i bobl aros gartref, mae teithio i roi gwaed i achub bywydau yn hanfodol oherwydd angen meddygol.

  Yn ystod y tair wythnos ddiwethaf, mae nifer y bobl sy’n rhoi gwaed yng Nghymru wedi gostwng 30%.

  drakeford
  Image caption: Mae Mark Drakeford wedi bod yn rhoi gwaed ers yn 17 oed
 10. Diolch i'r GIG ar y lawnt

  Rydym wedi gweld negeseuon diolch yn cael eu hysgrifennu ar balmentydd a llwybrau a lluniau o'r enfys wedi'u paentio a'u rhoi mewn ffenestri ledled y wlad.

  Nawr mae perchnogion gwesty yn y Bala, Gwynedd, wedi defnyddio eu hoffer garddio i fynegi eu gwerthfawrogiad i feddygon a nyrsys.

  Torrodd trigolion yn y Bala Lake Motel lythyrau enfawr ar y bryn i ddweud diolch.

  bala
 11. Geraint Thomas wedi cyrraedd ei darged

  Mae Geraint Thomas eisoes wedi cyrraedd ei darged codi arian o £100,000 ar gyfer y GIG - ychydig dros chwe awr i mewn i'r diwrnod cyntaf o'i daith dridiau.

  Ar hyn o bryd mae enillydd Tour de France 2018 ar y cyntaf o dri chyfnod 12 awr ar ei feic statig yn ei gartref yng Nghaerdydd.

  View more on twitter
 12. Carchar am fygwth staff a chleifion meddygfa

  Mae dyn fu'n ymddwyn yn fygythiol gyda chyllell a 'knuckeduster' mewn meddygfa wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

  Ymddangosodd Rhodri ab Eilian, 27 oed o Nant Peris yng Ngwynedd, ar gyswllt fideo oherwydd y cynfyngiadau coronafeirws.

  Roedd wedi mynd i'r feddygfa dau ddiwrnod wedi i'r cyfyngiadau gael eu cyhoeddi a'u gweithredu.

  Dywedodd y Barnwr Huw Rees: "Fe wnaethoch chi gyflawni'r troseddau lle'r oedd pobl fregus yn bresennol ac yn erbyn staff oedd yn ceisio gofalu amdanyn nhw nhw amgylchiadau o argyfwng go iawn."

  Rhodri ab Eilian
 13. Mae rhai problemau'n llai amlwg nag eraill

  Twitter

  Mae Ymchwil y Senedd wedi bod yn cynhyrchu cyfres o erthyglau gyda ffeithiau swyddogol am yr argyfwng coronafeirws.

  View more on twitter
 14. Macbeth, Lear, Boris Johnson…

  golwg360

  Yn ei flog diweddaraf ar wefan Golwg360, mae Dylan Iorwerth yn ddi-flewyn-ar-dafod am rôl llywodraeth y DU wrth i'r pandemig coronafeirws ymledu ar draws y wlad.

  "Er fod hwn yn argyfwng heb ei debyg a’r penderfyniadau’n ddychrynllyd o anodd, mae’n amlwg bellach fod yna wendidau mawr yn ymateb y Llywodraeth a’r rheiny’n symptomau o wendidau dyfnach."