a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni ar y llif byw am heddiw - gallwch chi barhau i ddarllen prif straeon y dydd ar coronafeirws a mwy wefan BBC Cymru Fyw.

  Fe fyddwn ni yn ôl unwaith eto 'fory gyda'r diweddaraf i chi ar y pandemig yng Nghymru a thu hwnt.

  Am y tro, mwynhewch eich prynhawn.

 2. 'Arhoswch adre': Apêl gan deulu menyw fu farw â Covid-19

  "Rai misoedd yn ôl, fydden i byth wedi dychmygu y byddai Covid-19 yn cyrraedd Cymru - heb sôn am bentre' bach Efailwen - ac yn cipio ein mam oddi wrthon ni."

  Geiriau torcalonnus wrth i ardal Crymych a thu hwnt gael ei llorio gan y newyddion am farwolaeth un o heolion wyth y gymuned.

  Yn 59 oed, roedd Undeg Lewis yn wraig, yn fam i dri o blant, yn ferch, chwaer a modryb.

  A than yr wythnosau diwethaf, roedd hi'n gweithio yn garej Siop y Frenni, Crymych.

  Roedd hi hefyd yn glerc Cyngor Cymuned Crymych ac yn ysgrifennydd papur bro Y Cardi Bach.

  undeg
 3. Nifer y bobl sydd wedi marw yn y DU dros 10,000

  Mae nifer y bobl sydd wedi marw yn yr ysbyty ar ôl dal coronafirws yn y DU wedi pasio 10,000, ar ôl i 737 o bobl farw dros y 24 awr diwethaf.

 4. Prinder offer yn 'lladd' staff rheng flaen, medd undeb

  Mae prinder offer diogelwch personol yn "lladd" staff rheng flaen, yn ôl undeb llafur.

  Dywed undeb Unsain Cymru fod un o'i aelodau wedi marw ar ôl cael ei heintio â Covid-19 - cymhorthydd gofal iechyd yn ne ddwyrain Cymru oedd yn fam i ddwy ferch ifanc. .

  Mae'r undeb yn gofyn i Lywodraeth Cymru i gadarnhau lefelau stoc ac amserlen danfon offer "ar frys".

  Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn gweithio i sicrhau'r offer cywir fel bod pobl yn gallu cwblhau eu gwaith yn ddiogel.

 5. Senedd y DU i gyfarfod 'yn ddigidol'

  Bydd y Senedd y DU yn dychwelyd "yn ddigidol" ar 21 Ebrill i drafod mesurau coronafirws, awdurdodi gwariant ac i ddeddfu.

  Dywedodd llefarydd ar ran arweinydd Tŷ'r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg fod "datrysiadau technolegol" yn cymryd lle ar gyfer yr wythnos nesaf.

  Daw y newydd ar ôl i arweinydd Llafur Syr Keir Starmer ddweud bod yn rhaid i ASau allu gwneud penderfyniadau a dwyn y llywodraeth i gyfrif.

  Yn gynharach yn y mis, fe honnodd Cynulliad Cymru mai nhw oedd y sefydliad democrataidd mawr cyntaf yn y DU i gwrdd o bell.

  senedd
 6. Y sefyllfa â'r ystadegau yng Nghymru

  map
  achosion
  marwolaethau
 7. Yr heddlu yn stopio parti

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed yr heddlu eu bod wedi gorfod atal parti ym Mhenycae, ger Wrecsam, yn ystod yr oriau mân, er gwaethaf cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws.

  “Roedd y preswylydd wedi gwahodd nifer o westeion ac roeddent wedi ymddwyn yn ymosodol tuag at swyddogion,” meddai’r datganiad.

  “Bydd yr unigolion yn ymddangos yn y llys yn y dyfodol.”

  Mewn digwyddiad ar wahân, daeth swyddogion o hyd i dri grŵp o gymdogion yn eistedd o amgylch tân yn ardal y Rhos gerllaw.

 8. 18 yn fwy wedi marw

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod 18 yn fwy o bobl wedi marw yng Nghymru ar ôl cael diagnosis o Covid-19.

  Mae hyn golygu bod cyfanswm o 369 o bobl bellach wedi marw.

  Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 367 o achosion newydd wedi’u cadarnhau, gan ddod â’r cyfanswm i 5,297, er bod disgwyl i’r nifer yma fod yn uwch gan nad yw pawb yn cael eu profi.

  View more on twitter
 9. Boris Johnson wedi gadael yr ysbyty

  Mae Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi’i ryddhau o’r ysbyty, ond ni fydd yn dychwelyd i’w waith yn syth.

 10. Gweithiwr cymorth canser yn marw ar ôl profi'n bositif am coronafirws

  Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi cadarnhau fod gweithiwr gofal iechyd mewn ysbyty canser yng Nghaerdydd wedi marw ar ôl cael coronafirws.

  Bu farw Donna Campbell, gweithiwr iechyd yn Ysbyty Felindre yn yr Eglwys Newydd, yn Ysbyty Athrofaol Cymru ddydd Gwener gyda Covid-19.

  Dywedodd ymddiriedolaeth y GIG fod staff yr ysbyty “yn hollol dorcalonnus”.

  nyrs
 11. Neges Pasg Archesgob Cymru’n crybwyll “cwmwl salwch a gofid”

  golwg360

  Mae Golwg 360 wedi sôn fod Archesgob Cymru John Davies yn crybwyll “cwmwl salwch a gofid” yn ei neges Pasg flynyddol.

  Mae’n dweud bod rhaid wynebu’r tywyllwch yr adeg hon o’r flwyddyn, gan ddweud bod y cwmwl “dros nifer o wledydd, cymunedau a theuluoedd”.

  Ond mae’n galw hefyd am ddod o hyd i “gariad a goleuni” yn y gweithgarwch caredig o’n cwmpas yn sgil y coronafeirws.

  esgob
 12. Hanner tîm adran damweiniau ac achosion brys wedi profi'n bositif am y coronafeirws

  Mae Dr Tim Rogerson sy'n ymgynghorydd yn adran damweiniau ac achosion brys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi recordio fideo wrth hunan-ynysu gartref ar ôl dal coronafeirws.

  Mae wedi dweud fod tua hanner yr ymgynghorwyr damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi profi yn bositif am y feirws, yn ogystal â chanran debyg o'r tîm nyrsio, sy'n achosi her wrth staffio'r adran.

  Mae hefyd wedi annog pawb i aros adref dros benwythnos Gŵyl y Banc.

  "Bydd yr hyn y mae pobl yn ei wneud y penwythnos hwn yn cael effaith ar ein gallu yn ein adrannau gofal dwys ymhen pythefnos," meddai.

  "Bydd yn cael effaith ar staff fydd yn cael eu peryglu ac yn agored i coronafirws ymhen ychydig wythnosau, ac yn y pen draw, bydd yn effeithio ar allu'r system ysbytai gyfan."

  View more on facebook
 13. Tudalen rhannu tips coginio Merched y Wawr yn denu miloedd

  Mae tudalen Facebook coginio sydd wedi ei sefydlu yn sgil y coronafeirws gan fudiad Merched y Wawr wedi denu 11,000 o ddilynwyr - nifer ohonynt o dramor.

  Syniad Gwerfyl Eidda Roberts, aelod o staff y mudiad, oedd y dudalen ac mae pobl yn rhannu lluniau o'r hyn maen nhw'n ei bobi - cacenni pen-blwydd a'u prydau am y diwrnod.

  merched y wawr
 14. Dafydd Elis-Thomas ddim am geisio adennill ei sedd

  Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi dweud na fydd yn ceisio adennill ei sedd yn y Cynulliad ar gyfer etholaeth Dwyfor Meirionnydd yn etholiad nesa'r Cynulliad yn 2021.

  Ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul gofynnodd y cyflwynydd i'r Arglwydd Elis-Thomas a oedd wedi gwneud penderfyniad ar sefyll yn Nwyfor Meirionydd yn 2021.

  "Yr ateb answyddogol ydy 'mod i wedi gweld gwerth yn y cyfnod yma o weithio mewn ffordd wahanol.

  "Mae 'na fwy i fod yn ddinesydd da na bod yn wleidydd etholedig am fwy na 40 mlynedd.

  Mae wedi bod yn aelod Cynulliad ers iddo gael ei sefydlu yn 1999, a bu'n Llywydd rhwng 1999 a 2011.

  Cyn hynny bu'n aelod Seneddol rhwng 1974 ac 1992, ac roedd yn arweinydd ar Blaid Cymru rhwng 1984 ac 1991.

  Dafydd
 15. Coronafeirws: rhybudd i gleifion y galon i beidio â chadw draw o’r ysbyty

  golwg360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod rhybudd i gleifion y galon na ddylen nhw osgoi mynd i’r ysbyty neu’r fferyllfa yn sgil eu pryderon y byddan nhw’n cael eu heintio â’r coronafeirws.

  Dywed Golwg fod meddygon yn Ysbyty Treforys yn Abertawe’n rhybuddio eu bod nhw’n peryglu eu bywydau wrth gadw draw.

 16. Nyrs 'poblogaidd a hoffus' wedi marw â coronafeirws

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cadarnhau bod un o'u nyrsys wedi marw ar ôl cael coronafeirws.

  Yn eu teyrnged maen nhw'n disgrifio Gareth Robert fel dyn "poblogaidd a hoffus", gan ddweud y bydd "colled fawr ar ei ôl".

  Bu farw yn Ysbyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful ar ôl cael prawf Covid-19 positif.

  nyrs
 17. Sut mae myfyrwyr o dramor yn ymdopi â'r pandemig Covid-19?

  "Er y baswn i'n caru bod gyda fy nheulu, ar hyn o bryd mae'n well i mi aros."

  I Jia Wei Lee, doedd y penderfyniad i hunan-ynysu yn Nhrefforest yn hytrach na dychwelyd i Malaysia ddim yn un hawdd.

  Yn ogystal ag ysgrifennu ei thraethawd hir, mae'r myfyriwr blwyddyn olaf ym Mhrifysgol De Cymru wedi dechrau recordio fideos hwyl a defnyddiol ar ei thudalen Facebook.

  myfyrwyr