a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni ar y llif byw am heddiw - mi fyddwn ni yn ôl unwaith eto 'fory gyda'r diweddaraf i chi ar coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt.

  Ond am y tro, noswaith dda i chi.

 2. Apêl ar yrwyr i fod yn ofalus

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu wedi apelio ar bobl i gymryd gofal ar y ffyrdd yn dilyn adroddiadau bod gyrwyr yn mynd yn rhy gyflym ar y lonydd cymharol wag.

  Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd ddal rhywun yn mynd 113mya ar yr A55 ger Llaneurgain yn ddiweddar, a gyrrwr arall yn mynd 101mya ar yr A5 ger Corwen.

  Yn y cyfamser mae nifer o ddoctoriaid wedi datgan eu cefnogaeth i ymgyrch i leihau'r terfyn cyflymder i 20mya mewn ardaloedd trefol.

  Y gobaith gyda hynny yw y byddai'n lleihau nifer y gwrthdrawiadau ffordd, ac felly lleihau'r baich ar y gwasanaeth iechyd yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

 3. Cyfle i holi'r Prif Weinidog

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Yn ystod y prynhawn mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi bod yn ateb cwestiynau am argyfwng coronafeirws mewn cyfarfod llawn rhithwir - heno mae cyfle i chi ei holi.

  View more on twitter
 4. Arian ychwanegol i elusennau

  Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi "pecyn cymorth" o £750m ar gyfer elusennau er mwyn iddyn nhw allu parhau â'u gwaith "hanfodol".

  Gyda digwyddiadau codi arian ar stop mae'r sector wedi'i chael hi'n anodd i gynnal eu lefelau arferol o gyllid.

  Dywedodd y Canghellor Rishi Sunak y byddai £60m o'r gronfa yn cael ei rannu rhwng Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

  Mae BBC Cymru wedi gofyn am gadarnhad o faint o'r arian hwnnw fydd yn mynd i elusennau yng Nghymru.

 5. 'Dim penderfyniad' gan San Steffan

  Mae Canghellor Llywodraeth y DU, Rishi Sunak wedi gwrthod dweud a fyddan nhw'n dilyn esiampl Llywodraeth Cymru a chyhoeddi estyniad i'r cyfnod o gyfyngiadau coronafeirws.

  Y prynhawn 'ma dywedodd y gweinidog Julie James y byddai'r mesurau yn parhau yng Nghymru y tu hwnt i Ddydd Llun y Pasg.

  Ond mynnodd Mr Sunak y byddai Llywodraeth y DU yn aros am gyngor pellach "wythnos nesaf" cyn penderfynu ar y camau nesaf.

  Ychwanegodd y bydd cyfarfod yn cael ei gynnal gyda'r llywodraethau datganoledig ddydd Iau yn trafod sut i adolygu'r mesurau.

  Rishi Sunak
 6. Ysbyty Calon y Ddraig

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

  Mae prif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cadarnhau mai enw'r ysbyty dros dro yn Stadiwm Principality fydd Ysbyty Calon y Ddraig.

 7. Staff iechyd yn 'ysbrydoliaeth' i Jamie Roberts

  BBC Sport Wales

  Dyma chwaraewr rygbi Cymru, Jamie Roberts, yn esbonio pam ei fod wedi gwirfoddoli i helpu'r gwasanaeth iechyd yn y frwydr yn erbyn coronafeirws.

  Video content

  Video caption: Jamie Roberts: 'Ysbrydoliaeth i weld' gwaith staff iechyd
 8. Ehangu darpariaeth mortiwari

  Cyngor Powys

  Mae Cyngor Powys yn dweud eu bod yn y broses o ehangu darpariaeth mortiwari yn y sir.

  Dywedodd llefarydd: "Fel y gwnaeth Prif Weinidog Cymru ei wneud yn glir yn ei gynhadledd i'r wasg ar 3 Ebrill, ni fydd capasiti mortiwariau yng Nghymru yn gallu cwrdd ag anghenion cymunedau yn y cyfnod eithriadol y gwyddom sy'n dod.

  "Ym Mhowys rydym yn cefnogi'r gwaith hwn drwy ddatblygu cyfleuster dros dro ar Ystâd Ddiwydiannol Wyeside yn Llanelwedd, ac mae'r gwaith hwn yn parhau i gael ei arwain gan benderfyniad parhaus i barchu urddas pobl yn ystod y cyfnod heriol hwn."

  Llanelwedd
 9. Gostyngiad cyflog o 25% i chwaraewyr rygbi

  Undeb Rygbi Cymru

  Bydd rhai o sêr rygbi Cymru yn cymryd gostyngiad cyflog o 25% wrth i'r gamp geisio dod i'r afael â heriau'r argyfwng coronafeirws.

  Dywedodd y Bwrdd Rygbi Proffesiynol - sy'n cynrychioli Undeb Rygbi Cymru a'r pedwar rhanbarth proffesiynol - eu bod wedi dod i gytundeb gyda'r gymdeithas sy'n cynrychioli'r chwaraewyr.

  Bydd y gostyngiad cyflog yn para tri mis o 1 Ebrill, ond ddim yn weithredol ar gyfer chwaraewyr sy'n ennill llai na £25,000 y flwyddyn.

 10. Dros 900 o farwolaethau

  Mae Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi fod 938 yn fwy o gleifion oedd â coronafeirws wedi marw yn y 24 awr ddiwethaf.

  Mae'n golygu fod cyfanswm swyddogol o 7,097 wedi marw ar draws y DU, gyda 60,733 wedi profi'n bositif ar gyfer yr haint.

 11. Diolch eto

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi cyfres o fideos gan bobl sy'n diolch i bawb sy'n aros adref yn ystod y pandemig.

  Dyma'r un Cymraeg diweddaraf...

  View more on twitter
 12. Pleidleisio am y tro cyntaf mewn sesiwn cyfarfod llawn rithwir

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Cyfarfod drwy'r we mae'r cyfarfod llawn heddiw a chyn hir fe fyddant yn pleidlesio am y tro cyntaf yn y dull hwn.

  View more on twitter
 13. Addasu cartrefi gofal yn wlâu ysbytai

  Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

  Bydd tri chyn-gartref gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael eu haddasu er mwyn darparu gwlâu ychwanegol i'r ysbyty lleol yn ystod y pandemig coronafeirws.

  Y bwriad fydd darparu 150 o wlâu ychwanegol ar gyfer cleifion sy'n adfer, er mwyn i Ysbyty Tywysoges Cymru allu canolbwyntio ar gleifion sydd angen gofal meddygol penodol.

  Y tri chyn-gartref sy'n cael eu haddasu yw Abergarw Manor ym Mrynmenyn, a chartrefi gofal Tŷ Llynfi a Hyfrydol ym Maesteg.

 14. 'Cyfraniad hael' Joe Allen

  Mae chwaraewr ganol cae Cymru a Stoke City, Joe Allen, wedi gwneud “cyfraniad hael” i hosbis Donna Louise yn y ddinas.

  Dywedodd Justine Trumper o ymddiredolaeth Donna Louise yn y Stoke Sentinel bod cyfraniadau’r Cymro a’i gyd chwaraewr James McClean wedi helpu i achub yr hosbis. sydd yn darparu gofal ar gyfer plant.

  Mwy am stori'r Stoke Sentinel fan hyn.

  Joe Allen
 15. 'Rhaid cefnogi ffermwyr'

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Wrth siarad yn y cyfarfod llawn mae Leslie Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn dweud ein bod yn wynebu pandemig na welwyd ei debyg a’i bod yn gyfnod pryderus i deuluoedd ar draws Cymru

  Mae’n cadarnhau nad oes yn rhaid i ffermwyr anfon ffurflenni Cais Sengl i mewn tan 15 Mehefin.

  Mae’n dweud bod ffermwyr yn allweddol i’n cadwyni bwyd - yn fwy felly ar hyn o bryd - a’i bod yn holl bwysig eu bod yn cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

 16. Nifer yr achosion fesul awdurdod lleol

  Wrth i nifer swyddogol yr achosion o Covid-19 yng Nghymru basio 4,000, dyma nifer yr achosion ymhob ardal awdurdod lleol.

  map achosion