a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch a hwyl fawr

  A dyna ddiwedd ar ein llif byw am heddiw.

  Diolch am aros gyda ni.

  Bydd y llif byw yn ôl bore fory gyda'r newyddion diweddaraf.

 2. Cyhoeddi Y Dinesydd ar y we am y tro cyntaf

  Oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws mae nifer o bapurau bro Cymru'n paratoi rhifynnau a fydd yn cael eu cyhoeddi ar y we yn lle.

  Un ydy papur bro Caerdydd a'r Fro, Y Dinesydd.

  Ni fydd copïau caled yn cael eu rhannu ac ni fydd taliad ar gyfer y rhifyn yma chwaith.

  Dywedodd golygydd mis Ebrill, Bryan James: "Mae hyn yn agor y drws i ni gynnig y Dinesydd i gynulleidfa ehangach".

 3. AS o Gymru yng nghabinet yr wrthblaid

  Mae arweinydd newydd y blaid Lafur, Kier Starmer, wedi cyhoeddi ei gabinet yr wrthblaid yn San Steffan, ac wedi rhoi un o'r swyddi blaenllaw i AS Torfaen, Nick Thomas-Symonds.

  View more on twitter
 4. Seiclwr Tour de France yn rhoi beic i feddyg

  Mae’r beiciwr proffesiynol Luke Rowe wedi cynnig beic i feddyg gofal dwys y GIG yng Nghaerdydd ar ôl i'w feic gael ei ddwyn tra roedd ar shifft.

  Ar ôl i'r Dr Tom Roberts, sy'n anaesthetyg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, roi ei hanes ar Twitter fe dderbyniodd neges gan nid yn unig Luke Rowe o dîm Ineos ond hefyd y cyn-bencampwr Olympaidd Chris Boardman.

  Dywed Dr Roberts y bydd yn derbyn ei feic gan Rowe ddydd Llun.

  "Mae gweld yr holl gynigion o gymorth yn adfer eich ffydd mewn pobl," meddai.

  Tom Roberts a Luke Rowe
 5. Nid Monty sydd adre... ond ceiliog di-enw!

  Dridiau wedi i iâr Gweilch y Dyfi, Telyn, ddychwelyd adre mae pawb yn aros i'w phartner Monty ddychwelyd hefyd.

  Ond pwy yw'r ceiliog yma sydd wedi glanio'n y nyth brynhawn Sul?

  Nid oes ganddo fodrwy am ei goes, na marciau cyfarwydd arall - felly pwy yw e?!

  View more on facebook
 6. Apêl am weithwyr i gynorthwyo

  Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am bobl fyddai'n gallu eu helpu gyda Covid-19 yn y gymuned

  Maen nhw'n apelio ar i unrhyw un sydd â phrofiad neu awydd i weithio neu wirfoddoli yn y maes gofal, yn enwedig pobl i weithio mewn cartrefi preswyl, gofal cartref neu yn y maes nyrsio cymunedol.

  View more on twitter
 7. Cosbi beicwyr o Lannau Merswy

  Mae heddlu'r gogledd wedi cymryd dau feic oddi ar ddau yrrwr o Wallasey ar Lannau Merswy a gafodd eu dal yn gyrru rhwng Capel Curig a Llanberis brynhawn Sul.

  View more on twitter
 8. Chwaraewyr rhyngwladol yn cael trafferth ymarfer

  Dywed Angharad James, chwaraewr rhyngwladol Cymru, iddi gael ei symud gan yr heddlu wrth iddi geisio hyfforddi yn ddiweddar, a bod dod o hyd i le i ymarfer yn 'anodd'.

  Mae chwaraewr canol cae Reading, James, 25, yn aros yn ei chartref yn Lerpwl wrth i Uwch Gynghrair y Merched gael ei atal oherwydd cyfyngiadau coronaferiws.

  "Ar hyn o bryd rydw i wedi cael fy nghicio oddi ar ddau gae," meddai cyn chwaraewr Everton wrth Chwaraeon BBC Radio Wales.

  "Fe wnaeth yr heddlu ein symud ymlaen. Roedden nhw'n meddwl bod sesiynau ymarfer yn digwydd, ac na ddylai hynny fod.

  "Maen nhw'n gwneud eu gwaith ar hyn o bryd a dwi'n gallu deall ei bod hi'n amser anodd i bawb, felly symudais ymlaen yn gyflym."

  Angharad James
 9. Lloyd George yn gwisgo mwgwd

  Mae rhywun wedi rhoi mwgwd ar wyneb cerflun o David Lloyd George ar y Maes yng Nghaernarfon...

  Lloyd George
  Lloyd George
 10. Toriad i bŵer nifer o dai

  Scottish Power

  Mae toriad pŵer wedi cael ei gofnodi yn ardal côd post LL44 yn Nyffryn Ardudwy, sy'n effeithio ar nifer fawr o gartrefi yn yr ardal.

  Dywedodd cwmni Scottish Power: "Ni chawsom unrhyw rybudd ymlaen llaw o hyn a dim ond am 13:37 y daethom yn ymwybodol ohono.

  "Mae ein peirianwyr wedi cyrraedd y safle i ymchwilio i adroddiadau heb eu cadarnhau o glec uchel o ddarn o offer uwchben. Bydd ein tîm yn gweithio i gael eich pŵer yn ôl ymlaen mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl."

  Mae disgwyl i'r pŵer gael ei adfer erbyn 16:30, meddai'r cwmni.

 11. Pî-po trwy dwll y clo....

  Tybed yng nghartrefi pwy mae'r golygfeydd yma i'w cael?

  (ac mae rhai'n ddyfeisgar iawn mewn argyfwng, mae'n amlwg)

  View more on twitter
 12. Gweithio bob dydd i gynhyrchu peiriannau anadlu

  Mae'r cwmni peirianneg Renishaw wedi dechrau cynhyrchu cydrannau ar gyfer peiriannau anadlu meddygol, i gefnogi'r GIG yn ystod y pandemig.

  Dywedodd y cwmni, sydd â safleoedd gweithgynhyrchu yn Swydd Gaerloyw a De Cymru, fod y ddwy ffatri bellach yn rhedeg saith diwrnod yr wythnos.

  Dywedodd Marc Saunders, o Renishaw: "Pan alwodd y llywodraeth, fe wnaethon ni sgramblo i ymateb, a sylweddoli ar unwaith raddfa frawychus yr her."

  "Mae peiriannau anadlu yn ddyfeisiau meddygol soffistigedig ac roeddem yn teimlo mai'r ffordd orau o gymhwyso ein galluoedd fyddai helpu i gynyddu cynhyrchiad dyluniadau gyda'r dechnoleg sydd ganddon ni."

  Mae'r cwmni fel arfer yn cyflenwi rhannau ar gyfer cynhyrchu peiriannau jet a thyrbinau gwynt, yn ogystal âg offer ddeintyddiaeth a llawfeddygaeth ymennydd.

  Safle ffatri Renishaw
 13. Capel newydd ar fin agor yn Llanbed

  Mae aelodau eglwys efengylaidd yn Llanbedr Pont Steffan yn paratoi i agor drysau eu cartref newydd sbon.

  Mae'r adeilad newydd wedi cael ei leoli y drws nesaf i gaffi Yr Hedyn Mwstard, ac fe ddywedodd y trefnwyr wrth raglen Bwrw Golwg BBC Radio Cymru y bydd yr adeilad "yn dod â sefydlogrwydd".

  Capel efengylaidd Llanbed
  Image caption: Y gobaith cyn cyfyngiadau haint coronafeirws oedd agor capel newydd erbyn y Pasg
 14. Dringo'r Wyddfa.... adre

  Mae rhai'n darganfod ffyrdd gwahanol i lenwi eu horiau tra ein bod ni'n aros adre.

  View more on twitter
 15. 12 marwolaeth pellach o Covid-19

  Daeth cadarnhad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 355 yn ychwanegol o bobl bellach wedi cael eu heintio gyda Covid-19.

  Mae hynny'n golygu bod cyfanswm o 3,197 o bobl wedi profi'n bositif i'r haint, ond mae meddygon yn credu fod y nifer mewn gwirionedd yn uwch na hynny.

  Fe wnaeth 12 yn rhagor o bobl farw o'r haint yma dros y 24 awr diwethaf hefyd, gan ddod a chyfanswm y marwolaethau i 166.

  Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn dilyn cysoni data parhaus, bod 11 achos wedi’u dyblygu a gofnodwyd yn flaenorol wedi cael eu canfod a’u dileu o’r ffigurau cyffredinol.

  Y cyngor unwaith eto i bobl ydy i aros adref ac i beidio a mentro allan os nad yw'n hollol hanfodol.

  Iechyd Cyhoeddus Cymru
 16. Holi pobl ym mharciau Caerdydd

  Mae swyddogion cynorthwyol Heddlu De Cymru wedi cael eu gweld yn holi pobl yn rhai o barciau cyhoeddus Caerdydd ddydd Sul.

  Er gwaetha'r cyngor i bobl aros adre mae'n ymddangos bod rhai'n dal i wneud y gwrthwyneb.

  Parciau Caerdydd
 17. Syniadau i ddifyrru plant gan y Comisiynydd

  Gyda rhieni Cymru'n paratoi ar gyfer ail, os nad trydydd, wythnos o ddifyrru plant adref mae gan Gomisiynydd Plant Cymru a'i thîm sawl awgrym ar eu gwefan o weithgareddau i'r teulu oll.

  View more on twitter
 18. Cynganeddu tra'n llechu heddi(w)

  Awydd dysgu sgil newydd tra bo ni'n ynysu?

  Beth am ddilyn ôl troed Aled Hughes a dysgu sut i gynganeddu?

  View more on twitter
 19. Ail-agor mynwentydd

  Bydd 11 o fynwentydd Cyngor Sir Benfro yn cael eu hail-agor ddydd Sul i aelodau o'r cyhoedd.

  Daeth y penderfyniad yn sgil cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru yn hwyr nos Wener bod mynwentydd yn cael aros ar agor, ond mai dim ond 12 person ar y mwyaf fyddai'n cael mynychu angladd.

  Fodd bynnag nid yw pob mynwent wedi ail-agor ddydd Sul.

  Fe sylwodd un o newyddiadurwyr BBC Cymru fod gatiau amlosgfa a mynwent Thornhill yng Nghaerdydd yn parhau ar gau.

  Amlosgfa Thornhill
  Image caption: Gatiau amlosgfa a mynwent Thornhill yng Nghaerdydd
 20. Gweinidog yn anwybyddu ei chyngor ei hun

  Mae prif swyddog meddygol yr Alban wedi ymddiheuro am anwybyddu ei chyngor ei hun a mynd i’w hail gartref, yn ôl Golwg360

  Aeth Dr Catherine Calderwood i’r llety yn Fife er ei bod hi’n dweud wrth drigolion yr Alban y dylen nhw aros gartref yn sgil y coronafeirws.

  Mae’n dweud ei bod yn “wirioneddol ddrwg” ganddi.

  Dr Catherine Calderwood
  Image caption: Dr Catherine Calderwood, prif swyddog meddygol yr Alban