a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni yn ôl bore fory gyda'r diweddaraf i chi unwaith eto am yr argyfwng coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt.

  Ond am y tro, noswaith dda i chi.

 2. Airbus yn rhoi 400,000 o fasgiau

  Mae cwmni Airbus bellach wedi rhoi dros 400,000 o fasgiau i'r gwasanaeth iechys er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn coronafeirws.

  Dywedodd y cwmni eu bod wedi defnyddio hediadau prawf i gludo'r offer o China, cyn ei ddosbarthu o'u ffatri yn Sir y Fflint.

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart wedi diolch iddynt, a galw ar fusnesau eraill i wneud beth allen nhw i gynorthwyo.

 3. Prif bwyntiau cynhadledd Llywodraeth y DU

  Mae cynhadledd ddyddiol Llywodraeth y DU, gan gynnwys y gweinidog iechyd Matt Hancock, bellach wedi dod i ben.

  Ymhlith y prif bwyntiau a godwyd oedd bod:

  • dwy nyrs wedi marw o coronafeirws yn y 24 awr diwethaf - Aimee O'Rourke ac Areema Nasreen;
  • dros 7,000 o staff iechyd ar draws y DU wedi cael prawf coronafeirws bellach;
  • y llywodraeth yn parhau i geisio canfod prawf gwrthgorff, fyddai'n gweld os yw person wedi cael y feirws;
  • "dim tystiolaeth" fod cael pobl iach i wisgo masgiau yn atal lledaeniad yr haint.
 4. 'Dim cael gwybod graddau o flaen llaw'

  Bethan Lewis

  Gohebydd Addysg BBC Cymru

  Mae Cymwysterau Cymru wedi gofyn i athrawon ddefnyddio eu "harbenigedd proffesiynol" wrth asesu graddau disgyblion TGAU a Lefel A eleni.

  Gydag arholiadau wedi'u canslo, bydd disgyblion Blwyddyn 11 ac 13 yn cael gradd yn seiliedig ar eu gwaith cartref, ffug arholiadau a chofnodion eraill o berfformiad.

  Bydd y graddau hynny'n cael eu hanfon at CBAC, ac ar gael i ddisgyblion erbyn y diwrnod canlyniadau presennol - sef 13 Awst Lefel A ac AS, a 20 Awst ar gyfer TGAU.

  Ond fydd athrawon ddim yn cael rhannu'r graddau gyda disgyblion cyn hynny.

 5. Cadwch gŵn dan reolaeth

  Cyngor Ynys Môn

  Mae Cyngor Môn wedi derbyn cwynion yn ddiweddar am gŵn oddi ar eu tennyn sydd yn neidio i fyny ar aelodau o’r cyhoedd.

  Yn ôl y cyngor, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i’r perchnogion dorri’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr er mwyn mynd i nôl eu cŵn.

  Maen nhw wedi pwysleisio’r angen i bobl edrych ar ôl eu cŵn mewn modd cyfrifol, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws, a’u cadw o dan reolaeth bob amser mewn mannau cyhoeddus.

 6. Gostyngiad o 46% mewn traffig ger Casnewydd

  Twitter

  Mae 'na ostyngiad sylweddol wedi bod yn lefel y traffig ar yr M4 ger Casnewydd medd Traffig Cymru.

  View more on twitter
 7. Cwpl o Wynedd yn dod adref ar ôl i'w llong gael docio

  Fe fydd gŵr a gwraig o Wynedd sydd wedi bod yn gaeth i'w hystafell ar long bleser bellach yn gallu dychwelyd adref ar ôl i'r llong gael glanio yn yr UDA.

  Wythnos diwethaf fe adroddodd BBC Cymru Fyw hanes Mair ac Arfon Jones o Lanllyfni, oedd wedi bod ar fordaith ar fwrdd llong yr MS Zaandam ym mis Chwefror.

  Ond oherwydd mesurau caeth ar draws y cyfandir, roedd pob porthladd wedi gwrthod caniatáu i'r teithwyr lanio na gadael y cwch.

  Yn wreiddiol roedd awdurdodau yn Florida hefyd wedi gwrthod caniatâd i'r llong lanio, ond yn dilyn ymyrraeth gan Arlywydd yr UDA, Donald Trump mae bellach wedi docio ym mhorthladd Fort Lauderdale.

  Mae Mair ac Arfon Jones bellach yn disgwyl ar fwrdd y llong i gael cyfarwyddiadau ar gyfer dal awyren o Miami i faes awyr Heathrow ger Llundain, er mwyn gallu dychwelyd i Ddyffryn Nantlle.

  Llong
 8. Achosion Covid-19 Cymru fesul ardal bwrdd iechyd

  map
 9. Gweddw'n methu bod yn angladd ei gŵr

  Bu'n rhaid i weddw dyn fu farw ffarwelio ag o drwy ffenest ei chartref tra'r oedd yr hers oedd yn ei gludo yn gyrru heibio.

  Bu farw Peter Cadogan yn 75 oed ar 3 Mawrth.

  Ond gan fod ei weddw Susan Cadogan yn dioddef gyda chyflwr ar ei hysgyfaint ac yn hunan ynysu, nid oedd yn gallu mynychu'r angladd.

  Dywedodd: "Roedden ni am gael seremoni draddodiadol gyda ffrindiau a theulu yn siarad amdano ac yn cofleidio wedi'r gwasanaeth.

  "Ond nid yw teuluoedd yn cael gwneud hynny rhagor, er bod modd i ni gofleidio dros gyswllt fideo."

 10. Difrodi nwyddau mewn canolfan hosbis

  Mae Hosbis Dewi Sant yn dweud fod rhywrai wedi torri i mewn i'w canolfan gasglu nwyddau ym Mochdre gan ddifrodi eiddo a nwyddau'n sylweddol.

  Mae'n debyg fod gwerth miloedd o bunnoedd o ddillad, nwyddau trydanol a gemwaith wedi eu difrodi yn y digwyddiad - nwyddau fyddai wedi codi arian i'r hosbis drwy gael eu gwerthu.

  Mae 26 o siopau elusen yr Hosbis wedi gorfod cau yn barod o achos Covid-19.

  Canolfan
 11. Ysbyty'r Enfys i Landudno

  Mae'r BBC yn cael ar ddeall mai Ysbyty'r Enfys fydd enw yr ysbyty dros dro sy'n cael ei godi ar safle Venue Cymru yn Llandudno.

  Mae'n un o dri safle yn y gogledd - gyda Chanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Brailsford ym Mhrifysgol Bangor - a fydd yn cael eu haddasu i fod yn ysbytai dros dro er mwyn delio gyda'r argyfwng coronafeirws.

 12. Sut mae cadw mewn cysylltiad gyda Nain a Taid?

  BBC Cymru Fyw

  I'r nifer o neiniau a theidiau, a mam-gus a thad-cus sydd fel arfer yn ddigon ffodus i gael cysylltiad agos gyda'u teulu estynedig a gweld eu plant ac wyrion yn rheolaidd, mae'r cyfyngiadau sydd arnon ni ar hyn o bryd yn gallu bod yn anodd.

  Er mwyn goresgyn y sefyllfa o fethu bod gyda'i gilydd, i nifer mae defnyddio'r dechnoleg fwya' diweddar yn ffordd i gadw mewn cysylltiad.

  Mae Cefin a Rhian Roberts wedi meistroli cyswllt fideo dros y we i gadw mewn cysylltiad gyda'u plant Tirion a Mirain a'r wyrion Efan a Noa. Yma mae Cefin yn ysgrifennu am y profiad o addasu wrth hunan-ynysu

  Llun teulu
 13. Y Frenhines i wneud anerchiad

  Twitter

  Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi y bydd y Frenhines yn gwneud anerchiad ar y teledu nos Sul am 20:00, i drafod sefyllfa'r pandemig coronafeirws.

  View more on twitter
 14. Ymbellhau yn Aber

  Dyma'r olygfa yn Aberystwyth heddiw wrth i bobl aros eu tro i fynd i mewn i fferyllfa yn y dref.

  Aber
 15. ..a nifer yr achosion o'r haint yma

  achosion