a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna'r cyfan o'n llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni'n dychwelyd bore fory oddeutu 08:15 gyda'r holl newyddion diweddaraf i chi am y pandemig coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt.

  Diolch o galon am ddarllen gyda ni - cymrwch ofal, a hwyl fawr am heddiw.

 2. Nifer y marwolaethau yn Yr Eidal yn gostwng

  Mae'r Eidal wedi cyhoeddi ei fod wedi gweld gostyngiad yn nifer y marwolaethau cleifion Covid-19, gan godi gobeithion y bydd hynny'n dechrau tuedd am i lawr.

  727 o bobl fu farw yno ddydd Mawrth, o'i gymharu â 812 ddydd Llun.

  Mae cyfanswm o 13,155 o bobl â coronafeirws wedi marw yn Yr Eidal hyd yn hyn - mwy nag unrhyw wlad arall.

  Yr Eidal
 3. Clwb Pêl-droed Abertawe'n rhoi staff ar gennad

  Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi gofyn i fwyafrif eu staff, oni bai am chwaraewyr, i gael eu rhoi ar gennad o ganlyniad i argyfwng coronafeirws.

  Y clwb yn y Bencampwriaeth yw'r diweddaraf i gymryd mantais o gynllun Llywodraeth y DU i amddiffyn swyddi.

  Bydd y staff felly'n gallu derbyn 80% i'u cyflog tra bod cynghreiriau wedi'u gwahardd.

  Mae Abertawe yn dweud y byddan nhw'n talu'r 20% arall fel y bydd y staff yn derbyn eu cyflog llawn.

  Liberty
 4. £18m i gefnogi'r sectorau diwylliant, creadigol a chwaraeon

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod dros £18m ar gael i gefnogi sectorau y diwydiannau creadigol, diwylliant a chwaraeon sy’n teimlo effaith Covid-19.

  Fe wnaethon ni sôn yn gynharach am y £7m fydd yn cael ei ddosbarthu gan y Cyngor Celfyddydau, ond bydd nifer o feysydd eraill yn elwa hefyd, sef:

  • £8m i Gronfa Cydnerthedd Chwaraeon
  • £1m i Gronfa Cymru Greadigol
  • £1m i Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol
  • Cronfa Cymorth Brys gwerth £750,000
  • Adnoddau Llyfrgell Digidol gwerth £250,000

  Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 5. Cwmni caws yn rhoi dewis anarferol i gwsmeriaid

  Mae cynhyrchydd caws o orllewin Cymru wedi cynnal yr hyn mae'n ei alw'n "arbrawf cymdeithasol" mewn ymgais i gadw ei fusnes yn fyw yn wyneb her coronafeirws.

  Mae Carwyn Adams, perchennog cwmni Caws Cenarth, wedi rhoi dewis anarferol i gwsmeriaid: talwch am y caws, neu ewch ag ef am ddim.

  Wrth i'r rheolau dynhau yn ddiweddar, mae'r rhan fwyaf o fusnes y cwmni wedi diflannu dros nos, gyda siopau a bwytai'n cau a digwyddiadau o bob math yn cael eu gohirio.

  Ond mae gan y cwmni stordai'n llawn o gaws, sydd angen cael ei werthu cyn iddo ddifetha.

  Mae rhagor ar y stori yma ar ein hafan.

  Caws
 6. Troi cyfleusterau Prifysgol Bangor yn ysbyty dros dro

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  Bydd cyfleusterau chwaraeon a hamdden Prifysgol Bangor yn cael eu troi'n ysbyty dros dro er mwyn darparu gwelyau ar gyfer cleifion yn ystod argyfwng coronafeirws.

  Fe fydd tua 250 o welyau ychwanegol ar gael i'r GIG yng Nghanolfan Brailsford fel rhan o'r bartneriaeth rhwng y brifysgol a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

  View more on twitter
 7. Paul Davies i ymuno â grŵp Covid Llywodraeth Cymru

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies wedi ymuno â grŵp Covid Llywodraeth Cymru.

  Daw yn dilyn y cyhoeddiad yn gynharach fod arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, hefyd wedi derbyn cynnig i ymuno â'r grŵp.

  Mae'r grŵp yn cwrdd unwaith yr wythnos i glywed y datblygiadau diweddaraf gan Brif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

  "Yn yr un ffordd y mae asiantaethau yn cydweithio i atal lledaeniad coronafeirws, mae hefyd yn amser i'r pleidiau yng Nghymru gydweithio," meddai Mr Davies.

  Paul Davies
 8. Cyngor y celfyddydau yn lansio cronfa gwerth £7m

  Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi cronfa ddycnwch gwerth £7m i ddiogelu celfyddydau Cymru rhag effaith argyfwng coronafeirws.

  Dywedodd y cyngor y byddai'r manylion llawn yn cael eu cyhoeddi ddydd Mawrth, 7 Ebrill.

  Dywedodd cadeirydd y cyngor, Phil George:"Mae'r celfyddydau bob amser yn rhoi mwynhad a chysur, yn enwedig mewn argyfwng. Mewn byd sy’n hunan ynysu, mae colled fawr ar eu hôl.

  "Mae'n hanfodol felly ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod artistiaid a sefydliadau celfyddydol yn goroesi ac yn ailennill eu lle wrth wraidd diwylliant a lles Cymru."

 9. Nifer gwelyau GIG Cymru yn cael 'ei ddyblu'

  Mae nifer y gwelyau sydd ar gael o fewn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael "ei ddyblu i bob pwrpas" yn ôl y gweinidog iechyd.

  Dywedodd Vaughan Gething wrth ACau bod y gwaith, sy'n cynnwys sefydlu ysbytai dros dro mewn lleoliadau fel Stadiwm Principality a Venue Cymru, yn "arbennig".

  "Bydd ein byrddau iechyd, i bob pwrpas, wedi creu hyd at 7,000 o welyau ychwanegol," meddai.

  Dywedodd hefyd bod nifer y gwelyau gofal critigol wedi cynyddu i 313.

  Ar hyn o bryd mae'r gwelyau hynny tua 40% yn llawn, gyda 69% o'r cleifion hynny yn rhai sydd â Covid-19, neu sy'n cael ei hamau o fod â'r feirws.

  Parc y Scarlets
  Image caption: Mae Parc y Scarlets yn un o'r lleoliadau sy'n cael eu troi'n ysbytai dros dro
 10. Canslo Wimbledon oherwydd coronafeirws

  Ym myd y campau, mae pencampwriaeth tenis Wimbledon wedi cael ei chanslo, a hynny am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.

  Roedd y twrnament i fod i gael ei gynnal rhwng 29 Mehefin a 12 Gorffennaf, ond ni fydd tenis proffesiynol yn ailddechrau nes 13 Gorffennaf ar y cynharaf.

  View more on twitter
 11. Ysbyty mwyaf Cymru'n disgwyl 'ton enfawr' o achosion

  Mae uwch-gyfarwyddwr yn ysbyty mwyaf Cymru'n dweud eu bod mewn "tir newydd" wrth i'r safle baratoi i wynebu "ton enfawr" o achosion Covid-19.

  Ond dywedodd Richard Skone, sy'n gweithio yn Ysbyty Athroafol Cymru yng Nghaerdydd, bod ymdrechion gan staff wedi bod yn "aruthrol".

  Mae dros 800 o glinigwyr o wahanol adrannau wedi mynychu hyfforddiant arbenigol ar sut i ddelio gyda chleifion sydd â coronafeirws.

  Hyd yn hyn, 14 o gleifion sydd wedi cael triniaeth yn uned gofal dwys yr ysbyty gyda'r feirws.

  Ysbyty
 12. Cadarnhau'r cwmni wnaeth fethu â darparu profion

  Yn dilyn y newyddion gan Blaid Cymru yn gynharach mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford bellach wedi cadarnhau mai gyda chwmni Roche y gwnaeth cytundeb i ddarparu profion Covid-19 ddymchwel.

  Daeth i'r amlwg ddydd Sadwrn bod cytundeb i ddarparu 5,000 o brofion y dydd wedi dymchwel, gyda Llywodraeth Cymru'n dweud bod hynny wedi cael effaith sylweddol ar eu cynlluniau.

  Tan heddiw roedd y llywodraeth wedi gwrthod cadarnhau enw'r cwmni dan sylw.

  Mae Roche wedi mynnu nad ydyn nhw erioed wedi cael cytundeb uniongyrchol gyda Chymru i ddarparu profion am Covid-19.

  Drakeford
 13. Gohirio Cymru v Iseldiroedd

  Cadarnhad gan UEFA fod y gêm gyfeillgar rhwng Cymru a'r Iseldioredd ar 6 Mehefin yn Rotterdam - fel y disgwyl - wedi'i gohirio.

  View more on twitter
 14. Cadarnhau cwmni'r profion?

  Mae Plaid Cymru'n dweud eu bod wedi cael cadarnhad gan y prif weinidog mai Roche oedd y cwmni a dorrodd gytundeb gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu profion coronafeirws i'r GIG yng Nghymru.

  Fe gyfaddefodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething y byddai cael y profion ychwanegol "wedi gwneud gwahaniaeth" i'r frwydr yn erbyn y feirws.

  View more on twitter
 15. Creu hanes yn y Senedd

  Bydd y Cynulliad yn cwrdd yn adeilad y Senedd y prynhawn yma, ond fe fydd yn gyfarfod tra gwahanol i'r arfer.

  Mwy o fanylion yma .....

  View more on twitter
 16. Y diwrnod gwaethaf

  Gyda 29 o farwolaethau'n cael eu cadarnhau yng Nghymru ers ddoe, mae'r graph yn dangos yn glir mai dyma'r diwrnod gwaethaf o bell ffordd ers i'r pandemig coronafeirws daro.

  marwolaethau
 17. Achosion coronafeirws Cymru

  map