a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'n llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni'n dychwelyd bore fory oddeutu 08:15 gyda'r holl newyddion diweddaraf i chi am y pandemig coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt.

  Diolch o galon am ddarllen gyda ni - cymrwch ofal, a hwyl fawr am heddiw.

 2. Galw ar y BBC i adfer bwletinau Cymru

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae cadeirydd Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad, Helen Mary Jones AC, wedi ysgrifennu at y BBC yn gofyn iddyn nhw wyrdroi'r penderfyniad i beidio cynnwys bwletinau o Gymru ar raglen Breakfast.

  Daeth y bwletinau gan BBC Cymru i ben dros y penwythnos.

  Dywedodd y BBC nad oedd hwn yn gam am gymrwyd yn ysgafn, ond bod "angen newidiadau" oherwydd y pwysau ar staffio o ganlyniad i'r pandemig COVID-19.

  Dywedodd Ms Jones bod "risg na fydd pobl yn derbyn digon o wybodaeth am coronafeirws yng Nghymru".

  Ychwanegodd: "Rwy'n cydnabod bod y BBC dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd. Ond mae'n hanfodol bwysig yn y cyfnod digynsail yma fod pobl yng Nghymru yn parhau i dderbyn gwybodaeth sy'n benodol i Gymru."

 3. Cymhariaeth ddifyr!

  Traffig Cymru

  Mae Cyffordd 33 o'r M4 fel arfer yn un go brysur.

  Traffig Cymru sydd wedi dangos yr ardal fel oedd hi union wythnos yn ol, a sut mae hi heddiw.

  Mae'n ymddangos fod y mesurau arbennig yn cael effaith ar ymddygiad pobl.

  View more on twitter
 4. Rhewi cyflogau ACau

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae'r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei benderfyniad i rewi cyflogau Aelodau Cynulliad am chwe mis, a hynny oherwydd yr amgylchiadau eithriadol sydd wedi codi.

  Cafodd yr Aelodau a Chomisiwn y Senedd ddatganiad gan y Bwrdd yn rhoi gwybod iddynt am y penderfyniad.

  Bydd tâl Aelodau a deiliaid swyddi yn cael ei addasu ym mis Ebrill bob blwyddyn. 4.4% fyddai’r addasiad hwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 o ddefnyddio'r meini prawf arferol.

  Mae’r Bwrdd, fodd bynnag, wedi cytuno i rewi’r cynnydd hwn yng nghyflogau’r Aelodau a deiliaid swyddi am chwe mis.

 5. Dim llacio cynnar ar fesurau arbennig

  Yn ôl Mr Gove bydd yna ddim llacio rhy gynnar ar yr angen i unigolion gadw pellter synhwyrol oddi wrth ei gilydd er mwyn arafu'r haint rhag ymledu.

  Dywedodd fod ymateb y cyhoedd wedi bod yn dda.

  "Maen nhw yn gwneud gwahaniaeth ac mae'n rhaid i ni beidio ymlacio."

 6. Gove: Ceisio sicrhau mwy o brofion

  Wrth gael ei holi am bryder staff iechyd nad ydynt wedi cael profion, dywedodd Mr Gove fod llywodraeth y DU wedi bod yn gweithio gyda'r sector preifat a phrifysgolion i geisio sicrhau bod mwy o brofion ar gael.

  Dywedodd hefyd y byddai mwy o gyfarpar helpu anadlu ar gael, a hynny diolch i gwmniau fel GKN a Mercedes.

  Byddai'r offer newydd ar gael ac yn cael eu dosbarthu'r wythnos nesaf.

  Michael Gove
 7. Dim llaesu dwylo

  Dywedodd Michael Gove yn y gynhadledd newyddion ddyddiol nad dyma'r amser i laesu dwylo cyn belled ag y mae mesurau arbennig yn y cwestiwn.

  Roedd yn mynnu bod arwyddion cynnar yn awgrymu bod y mesurau llym a gyhoeddwyd wythnos yn ol yn dechrau cael effaith bositif, ond ei bod yn llawer rhy gynnar i fod yn sicr nad dyma'r adeg i "dynnu'r troed oddi ar y sbardun".

 8. Newydd dorriYsbyty dros dro cynta'r gogledd

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  Venue Cymru yn Llandudno fydd yr ysbyty dros dro cyntaf yng ngogledd Cymru.

  Bydd y theatr, arena a chanolfan gynadledda yn darparu 350 o welyau ychwanegol i gefnogi ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i'r argyfwng Covid-19.

 9. Profi tymheredd mewn ffatri

  Mae BBC Cymru'n cael ar ddeall y bydd ffatri dur Tata ym Mhort Talbot yn gwirio tymheredd bob person sy'n mynd i'r safle, 24 awr y dydd o hyn ymlaen.

 10. Diweddariad llywodraeth y DU

  Yn eu cynhadledd i'r wasg dyddiol Michael Gove, Gweinidog Swyddfa'r Cabinet, sy'n cynrychioli Llywodraeth y DU. Mae'r prif weinidog Borris Johnson yn parhau i hunan ynysu.

  Wrth agor y cynhadledd dywedodd Mr Gove fod nifer y profion yn cynyddu, ond bod angen i hyn gynyddu yn rhagor.

 11. Cyngor i elusennau mewn cyfnod ansicr

  Mae Mudiad Meithrin yn cynnig cyngor i elusennau sydd yn wynebu her ychwanegol o godi arian yn ystod cyfnod pan fo cymaint o bobl yn ymbellhau'n gymdeithasol.

  View more on twitter
 12. Cyfarfod cyntaf y cabinet digidol

  Yn dilyn y newyddion fod y Prif Weinidog Boris Johnson, y Gweinidog Iechyd Matt Hancock, a Phrif Swyddog Meddygol Lloegr, Chris Whitty, i gyd wedi dal haint coronafeirws, roedd yn rhaid cynnal cyfarfod cabinet Llywodraeth y DU dros y we heddiw.

  Dyma'r tro cyntaf erioed i'r cabinet gyfarfod o dan y fath amgylchiadau.

  Cabinet
 13. Negeseuon diolch i griwiau casglu sbwriel

  Cyngor Caerdydd

  Mae aelodau'r cyhoedd wedi bod yn gadael negeseuon i ddiolch i griwiau casglu sbwriel Cyngor Caerdydd am eu gwaith hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

  Gadawyd negeseuon ar ben biniau mewn sawl ardal o'r ddinas.

  Bellach dim ond unwaith yr wythnos mae sbwriel yn cael ei gasglu, ond mae'n amlwg fod y cyhoedd yng Nghaerdydd yn ddiolchgar am ymdrechion y criwiau hyn.

  Sbwriel
 14. Carcharu dyn am boeri ar blismones

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn 44 oed o Lanfrothen, de Gwynedd, wedi ei garcharu am 18 wythnos ar ôl poeri ar blismones.

  Cafodd Stephen Budski ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus.

  Dywedodd yr arolygydd Matt Geddes o Heddlu'r Gogledd fod y drosedd yn un arbennig o ddifrifol oherwydd y risg bresennol o ran coronafeirws a'i fod wedi "achosi pryder sylweddol i'r blismones."

  View more on twitter
 15. Bwrdd Iechyd yn chwilio am enw i ysbyty maes

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

  Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi gofyn am gynigion ar gyfer enw newydd i'r ysbyty maes sydd yn cael ei hadeiladu yn Stadiwm y Principality ar hyn o bryd.

  Mae angen i'r awgrymiadau fod i mewn erbyn 2 Ebrill.

  View more on twitter
 16. Pryderu am ddiffyg offer diogelwch gyrwyr bysiau

  Mae aelod seneddol Plaid Cymru Liz Saville Roberts yn dweud y bydd yn holi cwmni Arriva ynglŷn â diffyg offer diogelu ar gyfer gyrwyr bysys yn y gogledd.

  Dywedodd fod etholwr yn Nwyfor Meirionnydd wedi cysylltu â hi yn mynegi pryder am y sefyllfa. Mae hi'n dweud fod staff wedi dechrau prynu offer eu hunain.

  Dywedodd cwmni Arriva fod diogelwch staff a chwsmeriaid yn flaenoriaeth iddynt.

  Bws