a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni am heddiw gan griw llif newyddion Cymru Fyw ar ddiwrnod lle cofnodwyd 10 marwolaeth arall o'r haint yng Nghymru.

  Fydd hi'n fisoedd cyn i Brydain ddod nôl i normal, medd llywodraeth San Steffan a mae disgwyl rhagor o farwolaethau ar draws Prydain yn ystod y pythefnos nesaf.

  Gydol y dydd mae eglwysi ar draws Cymru wedi darparu gwasanaethau ar y we ac mae perfformiadau Gŵyl Ynysu wedi dod â lliw i fywyd pobl.

  Diolch am ddarllen - fe fyddwn y llif byw nôl bore fory.

  Tan hynny bydd y straeon diweddaraf o Gymru ar wefan Cymru Fyw.

 2. Awydd gwirfoddoli?

  Llywodraeth Cymru

  Mae cynghorau ar draws Cymru wedi cael nifer o wirfoddolwyr yn cynnig eu gwasanaeth - os ydych chi am fod yn ohonynt mae yna gyngor isod.

  View more on twitter
 3. 'Misoedd cyn dychwelyd i fywyd pob dydd'

  Mewn cynhadledd yn Llundain mae dirprwy swyddog iechyd meddygol Prydain wedi rhybuddio y gall hi fod yn chwe mis cyn i'r DU ddod yn ôl i fywyd normal ac efallai y bydd hi'n hwy na hynny.

  Mae Dr Jenny Rees yn atgoffa mai dim ond wythnos o gyfyngiadau llym sydd wedi mynd heibio a bod y prif weinidog wedi dweud ddydd Llun diwethaf y bydd y mesurau yn cael eu hadolygu mewn tair wythnos.

  Ychwanegodd y bydd y mesurau yn cael eu llacio'n raddol dros gyfnod o amser.

  Dywedodd hefyd y bydd hi'n rai misoedd cyn i ni weld effaith y mesurau.

  Cynhadledd y wasg llywodraeth San Steffan ddydd Sul
  Image caption: Cynhadledd y wasg llywodraeth San Steffan ddydd Sul
 4. Pecynnau bwyd ar gael

  Yng nghynadledd y wasg Llywodraeth y DU, mae'r Ysgrifennydd Tai Robert Jenrick yn dweud nad yw coronafeirws yn "gwahaniaethu" rhwng pobl.

  "Mae gennym ni gyd ein rhan," meddai, "drwy aros adref, amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd ac arbed bywydau."

  Mae 'na gais ar i'r 1.2 miliwn o bobl sydd wedi cael cyngor i aros adre am 12 wythnos ac sydd heb gefnogaeth leol i gofrestru ar wefan y llywodraeth.

  Gall y GIG gludo meddyginiaethau ac mi all timau arbenigol gludo bwyd i'r rhai sy'n gwneud cais amdano.

  Dywedodd y bydd 50,000 o becynnau bwyd yn cael eu hanfon yr wythnos hon.

 5. Achosion America

  Yn ôl un arbenigwr ar afiechydon heintus yn America, gallai rhwng 100,000 a 200,000 o Americanwyr farw o haint coronafeirws.

  Mae Dr Anthon Fauci, sy'n aelod blaenllaw o dasglu Yr Arlywydd Trump, yn ofni y bydd miloedd mwy yn cael eu heintio ond ychwanegodd nad oedd am gamarwain pobl.

 6. Mwy o fartiau anifeiliaid wedi cael eu gohirio

  Twitter

  Yn gynharach fe adroddon ni fod marchnad Llanybydder wedi'i chanslo.

  Y prynhawn 'ma dywedodd cwmni arwerthu JJ Morris na fydd marchnadoedd Hendy-gwyn ar Daf na mart Crymych yn cael eu cynnal am dair wythnos.

  Dyna'r penderfyniad mwyaf diogel i staff a chwsmeriaid, medd y cwmni arwerthwyr mewn datganiad.

 7. Neges Cytûn - gweddi heno am 7

  Mae nifer o eglwysi eto heddiw wedi ffrydio gwasanaethau ar y we.

  Heno bydd Cristnogion ledled gwledydd Prydain yn gweddïo am 7.

  View more on twitter
 8. Achosion y DU

  Mae 209 o farwolaethau pellach wedi bod yn y DU ddydd Sul - mae cyfanswm y marwolaethau bellach yn 1,228.

 9. Map o'r haint fesul bwrdd iechyd yng Nghymru

  Wedi ystyried achosion newydd 29 Mawrth - dyma sut mae map o'r achosion fesul bwrdd iechyd yn edrych ar hyn o bryd.

  map achosion
 10. Cofiwch y cyngor!

  Drwy gydol y dydd mae'r awdurdodau wedi bod yn rhybuddio pobl i lynu at y mesurau sydd wedi'u cyflwyno.

  Mae'r fideo isod yn cynnwys y neges yn Gymraeg.

  View more on twitter
 11. Cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig yn parhau

  Mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio bod y cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr a goroeswyr trais cam-drin domestig a thrais rhywiol yn parhau.

  View more on twitter
 12. Byddwn yma o hyd!

  Mae geiriau un o ganeuon mwyaf poblogaidd Cymru wedi cael eu newid a hynny gan y canwr ei hun.

  View more on twitter
 13. Meddyg o Wynedd yn prynu offer arbenigol i drin yr haint

  Mae meddyg teulu o Wynedd wedi dweud ei fod wedi gwneud popeth o fewn ei allu i baratoi ar gyfer trin cleifion sy'n cael eu taro'n wael gyda'r coronafeirws.

  Wrth siarad â BBC Cymru Fyw, dywedodd Dr Gwilym Siôn Pritchard o Feddygfa'r Waunfawr eu bod nhw wedi prynu offer arbenigol ychwanegol ar gyfer trin symptomau'r feirws.

  Fe bwysleisiodd Dr Pritchard hefyd ei bod yn bwysig fod pobl yn parhau i gymryd y camau priodol, drwy gadw pellter cymdeithasol a rhoi blaenoriaeth i hylendid personol: "Fedra i ddim pwysleisio digon pa mor bwysig ydy hi i bawb i barhau i olchi eu dwylo yn gyson."

  Video content

  Video caption: Dywed Dr Pritchard eu bod wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i baratoi am y coronafeirws
 14. 10 marwolaeth arall yng Nghymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod 10 person arall wedi marw yng Nghymru o haint coronafeirws.

  Mae nifer y marwolaethau bellach yn 48.

  Mae 148 yn fwy o achosion wedi'u cadarnhau - mae'r nifer bellach yn 1241 ond mae'n debygol bod y nifer go iawn yn uwch, medd arbenigwyr.

 15. Hunangyflogedig neu'n llawrydd?

  Theatr Genedlaethol Cymru

  Bydd Cyngor gan Theatr Genedlaethol Cymru fore Mawrth - angen cofrestru.

  View more on twitter
 16. Un ffordd o basio'r amser ...

  Mae nifer wedi troi at ddarllen neu'n darllen mwy yn ystod y cyfnod hwn - yn eu plith Wynne Melville Jones o Landre.

  View more on twitter
 17. Beth yw taith hanfodol?

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am ein hatgoffa yn barhaus na ddylem adael ein cartrefi oni bai bod ein siwrne yn hanfodol.

  View more on twitter
 18. Ymestyn y cyfnod hunanynysu?

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl un o Weinidogion San Steffan, Michael Gove, gallai'r cyfyngiadau presennol fod yn para am "gryn amser" - yn enwedig os nad yw pobl yn glynu at y mesurau.

 19. 'Arhoswch adre', medd yr heddlu

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae pobl yn dal i anwybyddu cynghorion - dyma neges heddlu Aberystwyth fore Sul.

  View more on twitter
 20. 'Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn gweddïo ac yn gofalu am ein gilydd'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn gweddïo ac yn gofalu am ein gilydd," medd arweinyddion eglwysi wrth i nifer ddysgu technegau newydd i roi gwasnaethau ar y we.

  Seth a Greta
  Image caption: Seth a Greta yn mwynhau eu gwers Ysgol Sul adre drwy gyfrwng y we ddydd Sul diwethaf