a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Mae ein llif byw yn dod i ben am y dydd.

  Fe gewch chi'r newyddion diweddara' ar ein gwefan am weddill y noson.

  Hwyl am y tro.

  Cofiwch golchi dwylo
 2. Addasu mewn argyfwng

  Rydyn ni wedi gweld sawl enghraifft o bobl yn rhoi cynnig ar gynhyrchu nwyddau diogelwch i weithwyr iechyd heddiw - gan gynnwys staff Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a'r Bathdy Brenhinol.

  Mae staff y bwrdd iechyd wedi llwyddo i greu mygydau gydag argraffwr 3D, tra bod y Bathdy yn troi o gynhyrchu arian i greu mygydau hefyd.

  Bydd y Bathdy yn eu cynhyrchu 24 awr y dydd o hyn allan.

  View more on twitter
  Mwgwd y Bathdy
 3. Cyflwyno prawf gwaed newydd i covid-19

  Wedi'r newyddion bod cytundeb profion y llywodraeth wedi methu, mae'r gweinidog iechyd wedi cyhoeddi y bydd prawf newydd yn cael ei ddefnyddio yr wythnos nesaf.

  Dywedodd Vaughan Gething y byddai prawf gwaed newydd yn rhoi gwybod os yw person wedi cael yr haint.

  Dywedodd y bydd y prawf newydd yn galluogi i weithwyr rheng flaen ddychwelyd i'r gwaith yn gynt nag o'r blaen, a'i fod yn "gam enfawr ymlaen" yn y frwydr yn erbyn covid-19.

  Ychwanegodd y bydd capasiti ar gyfer 1,100 o'r profion bob dydd o'r wythnos nesaf ymlaen, fydd yn cynyddu eto erbyn canol Ebrill.

 4. Cymorth ysgol i ysbyty ym Mhen-y-bont

  Mae Ysgol Llangynwyd yn rhoi stoc o sbectolau diogelwch a masgiau o'r adran wyddoniaeth i weithwyr yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Chwarae teg i chi gyd.

  View more on twitter
 5. Cwymp cytundeb yn 'siomedig iawn'

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r newyddion bod cytundeb gyda chwmni profion meddygol wedi dymchwel cyn dechrau.

  Dywedodd llefarydd ei fod yn "siomedig iawn bod cwmni oedd wedi dod i gytundeb ysgrifenedig i ddarparu profion wedi methu â chyflawni hynny".

  Byddai'r cytundeb wedi galluogi i 5,000 o brofion y dydd gael eu cwblhau.

 6. Cytundeb profion covid-19 wedi dymchwel

  Mae cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a chwmni profion meddygol - fyddai wedi galluogi i 5,000 o brofion covid-19 gael eu cynnal bob dydd - wedi dymchwel, yn ôl sawl ffynhonnell.

  Ar hyn o bryd, 800 o brofion sy'n gallu cael eu cynnal bob dydd yng Nghymru.

  Ond mae'r gweinidog iechyd wedi dweud y bydd y ffigwr yn cynyddu i 6,000 yr wythnos nesaf a 9,000 erbyn diwedd Ebrill.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais am sylw, tra bod y gwrthbleidiau wedi galw am ymateb "brys".

  Profion
 7. Cynnydd mewn galwadau 999 diangen

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru'n dweud bod galwadau 999 diangen am bobl yn torri rheolau ymbellhau cymdeithasol yn cael "effaith sylweddol" ar y gwasanaeth.

  Dywedodd yr Uwcharolygydd Neil Thomas bod y llu wedi gweld cynnydd mawr mewn galwadau'n ymwneud â materion sydd ddim yn rhai brys.

  Dywedodd bod y ganolfan alwadau yn Llanelwy yn derbyn llawer o alwadau gan bobl oedd "eisiau eglurder" ar faterion yn ymwneud â'r coronafeirws.

 8. Arian ychwanegol i gefnogi gwirfoddolwyr

  Mae Llywodraeth Cymru cyhoeddi £24m i gefnogi gwirfoddolwyr sy'n ymateb i'r coronafeirws.

  Bydd yr arian ar gael i helpu rhai o bobl fwyaf bregus Cymru, ac i gydlynu'r gwaith gwirfoddol.

  Yn ôl y llywodraeth bydd £15m pellach ar gael i sicrhau bod pobl sy'n methu gadael eu cartrefi yn cael bwyd ac eitemau hanfodol.

  Pecynnau bwyd
 9. Y Bala hefyd yn wag heddiw

  Llyr Edwards

  Gohebydd BBC Cymru

  Mae ein gohebydd yn Y Bala, Llyr Edwards, yn adrodd bod y dref hefyd yn dawel iawn heddiw.

  Mae'r heddlu allan yn y dref, ond mae'r meysydd parcio yn dawel.

  Y penwythnos diwethaf roedd sawl un yn yr ardal wedi galw ar berchnogion ail gartrefi yno i gadw draw er mwyn lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn lleol.

  Bala
 10. Achosion newydd yng Nghaerdydd

  O ardaloedd byrddau iechyd Cymru, roedd y nifer uchaf o achosion newydd yng Nghaerdydd a'r Fro - 62.

  Yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan mae'r nifer uchaf o achosion - 482.

 11. Covid-19 'ymhob rhan o Gymru'

  Mae'r ffigyrau diweddara' yn cadarnhau bod dros 1,000 o bobl nawr wedi cael prawf positif am covid-19 yng Nghymru bellach.

  Dywedodd Dr Robin Howe o Iechyd Cyhoeddus Cymru bod yr haint "ymhob rhan o Gymru yn awr".

  "Y cam gweithredu unigol pwysicaf y gallwn ni i gyd ei gymryd er mwyn brwydro yn erbyn Coronafeirws yw aros gartref er mwyn gwarchod y GIG ac achub bywydau."

 12. Newydd dorriPedwar marwolaeth arall yng Nghymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) wedi cyhoeddi bod pedwar yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl dal y coronafeirws yng Nghymru.

  Ychwanegodd ICC bod 172 o bobl yn rhagor wedi cael prawf positif, gan gynyddu'r cyfanswm i 1,093.

  Gan nad yw pawb yn cael eu profi, mae'n debyg bod llawer yn fwy o achosion mewn gwirionedd.

 13. 'Y mwyafrif yn aros gartref'

  David Grundy

  Gohebydd BBC Cymru

  Mae gohebydd BBC Cymru, David Grundy wedi bod yn gohebu yn Y Barri heddiw, lle mae'n dweud ei bod hi'n dawel iawn a bod y mwyafrif yn aros gartref.

  Y Barri
 14. Arhoswch adref!

  Mae'r heddlu'n parhau i stopio gyrwyr dros y wlad i sicrhau nad oes unrhyw un yn teithio heb fod gwir angen.

  Ymysg y rhesymau sydd wedi eu rhoi i swyddogion heddiw oedd rhywun o Fryste oedd wedi teithio er mwyn mynd am dro.

  Heddlu DP
 15. Myfyrwyr yn helpu yn y frwydr

  Prifysgol Abertawe

  Mae myfyrwyr trydedd flwyddyn o Brifysgol Abertawe yn helpu'r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws ar hyn o bryd.

  Mae'r myfyrwyr parafeddygaeth a bydwreigiaeth yn galluogi i'r gwasanaeth ryddhau staff eraill i weithio ar y rheng flaen, yn ôl Andy Swinburn o Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

  "Mae gweithio mewn partneriaeth fel hyn yn amhrisiadwy ar gyfnod fel hyn ac fe fydd o fudd i'r myfyrwyr ac yn hollbwysig yn ehangu'r gweithlu."

  View more on twitter
 16. Elusen yn diolch am rodd Ramsey

  Ramsey

  Mae elusen wedi diolch i bêl-droediwr Cymru a Juventus, Aaron Ramsey, am ei rodd tuag at ymgyrch i gasglu arian.

  Cafodd £10,000 ei roi i ymgyrch Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro yn enw Ramsey.

  Bydd yr arian yn cael ei wario ar bobl fregus yn y gymuned.

  Dywedodd yr elusen: "Diolch enfawr i Aaron, ti yw ein seren ni."

  View more on twitter
 17. Strydoedd y brifddinas yn dawel iawn

  Heddlu De Cymru

  Fel mae trydariad Heddlu De Cymru'n ei ddangos, mae strydoedd a pharciau Caerdydd yn dawel iawn heddiw o'i gymharu â phenwythnos arferol.

  View more on twitter
 18. Meddwl am ddydd Llun yn barod?

  BBC Bitesize

  A hithau'n ddydd Sadwrn, mae'n siwr bod y plant yn cael seibiant rhag unrhyw waith ysgol heddiw, ond os ydych chi eisiau bod yn drefnus a pharatoi rhywbeth addysgiadol at fore Llun, yna ewch dim pellach.

  Mae gan BBC Bitesize adnoddau i blant oed cynradd ac uwchradd, ac mae syniadau ar wefan BBC Cymru am sut i gadw'r teulu'n brysur wrth ynysu adref.

  Bitesize
 19. Pryderon am y drefn o gasglu meddyginiaethau

  Mae pryderon y gallai pobl sy'n fregus ac sydd wedi cael gorchymyn i aros adref am 12 wythnos oherwydd covid-19 orfod gadael eu cartrefi er mwyn casglu meddyginiaethau.

  Un sy'n poeni ydy Timothy Maddison, sy'n 80 ac o Gaerffili.

  Mae sawl problem iechyd ganddo, ond mae'n poeni y bydd rhaid iddo adael ei gartref er mwyn casglu presgripsiwn o'r fferyllydd.

  "Beth mae'r gwasanaeth iechyd yn ei wneud yn gorfodi dyn 80 oed na ddylai adael y tŷ i gerdded a sefyll am awr a hanner gyda phobl allai fod wedi eu heintio?"

  Mae'r llywodraeth wedi cael cais am sylw.