a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'n llif byw arbennig am heddiw.

  Fe fydd llif arall gan Cymru Fyw yfory a dros y penwythnos i ddod ag unrhyw newyddion am yr argyfwng coronafeirws i chi.

  Diolch am aros gyda ni.

  Arhoswch adre a chymrwch ofal.

 2. Angen 'gyrru pobl adre' o dai gwyliau

  Mae'r Cynghorydd Elwyn Edwards o Gyngor Gwynedd yn dweud fod nifer o bobl wedi "meddiannu" eu tai haf yn ardal y Bala, ac mae am weld yr heddlu'n cael y pwer i'w gyrru adref.

  Dywedodd Elwyn Edwards: "Pryder pobl leol yw fod cymaint o dai haf yma a bod pobl yn dod iddyn nhw oherwydd i coronafeirws yma.

  "Mae angen i'r llywodraeth wneud rhywbeth... mae'r llywodraeth yng Nghaerdydd yn aros yn ei hunfan, ac yn gwneud dim am broblem y dylien nhw fod wedi datrys fis yn ôl.

  "Dylai'r heddlu fod yn cael eu gyrru nhw adre."

 3. Dyblu bob tridiau

  Ychwanegodd Michael Gove fod nifer y bobl sydd wedi'u heintio gyda coronafeirws yn y DU yn dyblu "bob tri neu bedwar diwrnod" ar hyn o bryd.

 4. Dim profion i'r cabinet

  Mae Michael Gove wedi cadarnhau na fydd gweddill aelodau cabinet llywodraeth y DU yn cael profion am coronafeirws er fod y prif weinidog a'r gweinidog iechyd wedi profi'n bositif am yr haint.

  Roedd hyn, meddai, am nad oes unrhyw aelod arall wedi dangos symptomau o'r clefyd ac mai dyna'r canllawiau presennol ar gyfer profion.

 5. Boris Johnson wedi cadeirio cyfarfod heddiw

  Yn y gynhadledd newyddion ddyddiol gan lywodraeth y DU, mae Michael Gove - sy'n siarad yn absenoldeb Boris Johnson wedi iddo yntau brofi'n bositif am coronafeirws - wedi pwysleisio mai symptomau ysgafn sydd gan y prif weinidog.

  Dywedodd fod Mr Johnson wedi cadeirio cyfarfod fideo yn ystod y dydd heddiw.

 6. Dros 400 o gyn-nyrsys a bydwragedd yn dychwelyd

  Mae bron i 400 o gyn-nyrsys a bydwragedd yng Nghymru wedi cofrestru i helpu'r gwasanaeth iechyd yn ei ymateb i argyfwng coronafeirws.

  Fe wnaeth y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ysgrifennu at filoedd o nyrsys a bydwragedd oedd wedi gadael y proffesiwn.

  Dywedodd bod 374 nyrs, 18 bydwraig a dau sy'n gymwys i wneud y ddwy rôl wedi cofrestru yng Nghymru.

  Ychwanegodd prif weithredwr y cyngor, Andrea Sutcliffe nad yw'n rhy hwyr i eraill sydd wedi gadael yn y tair blynedd ddiwethaf i ddychwelyd.

  Nyrs
 7. 'O'dd gwneud y penderfyniad yn uffernol...'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'r argyfwng coronafeirws yn effeithio ar bawb mewn ffyrdd gwahanol.

  Mae Ffion Wynn, sy'n gweithio fel radiotherapydd yng Nghaerdydd, wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd i ddiogelu ei mab, Deio, sy'n chwech oed, drwy ei anfon i aros gyda'i chwaer ger Aberystwyth.

  "Pan 'nes i weld fod Boris Johnson yn gwneud cyhoeddiad nos Lun, 'nes i feddwl mae'n siŵr mai lockdown oedd am ddigwydd, felly o fewn tua awr, o'n i wedi pacio popeth yn y car, ac o'dd Deio a fi ar y ffordd i Aberystwyth," meddai.

  Mae mwy am ei stori ar Cylchgrawn Cymru Fyw.

  Ffion Wynn
 8. Newid byd!

  I bobl sy'n gyfarwydd gyda'r daith drwy bentref Bontnewydd ger Caernarfon ar brynhawn dydd Gwener arferol, fe fyddwch chi wedi arfer gyda thagfeydd ar y gylchfan yno.

  Dyma'r olygfa heddiw!!

  bontnewydd
 9. Prif Swyddog Meddygol Lloegr nawr.....

  Twitter

  Mae e wedi dod yn wyneb cyfarwydd dros yr wythnosau diwethaf wrth ymddangos mewn cynadleddau newyddion gyda prif weinidog y DU, ond yn dilyn y newyddion fod Boris Johnson wedi profi'n bositif am coronafeirws ,mae Prif Swyddog Meddygol Lloegr nawr yn hunan ynysu.

  Cyhoeddodd yr Athro Chris Whitty hyn ar wefan Twitter o fewn y munudau diwethaf.

  Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth y DU, Matt Hancock, hefyd wedi profi'n bositif yn ystod y dydd.

  View more on twitter
 10. Cau meysydd parcio

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio pobl i beidio teithio er mwyn ymweld â thraethau a llefydd o brydferthwch naturiol.

  Mae'r ffordd i draeth y Mwnt ger Aberteifi wedi ei chau, ynghyd a'r maes parcio sydd yn cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  Mae'n lle godidog....ond fe fydd yn dal yn odidog pan fydd pobman wedi ailagor!

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn atal cerbydau ar y ffordd i wirio fod pobl yn teithio am y rhesymau cywir yn unig. Mae'r llu yn bwriadu targedu faniau gwersylla a charafanau yn ogystal a cherbydau cyffredin.

  mwnt
 11. Galw am atal rhentu llety

  Plaid Cymru

  Mae aelodau Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams AS a Sian Gwenllian AC wedi galw ar lywodraeth Cymru i orchymyn asiantaethau llety Booking.com ac AirBnB i roi'r gorau i dderbyn archebion am eiddo yng Ngwynedd ar unwaith.

  Mae'r ddau yn dweud iddyn nhw gael galwadau gan bobl leol yn pryderu fod eiddo gwyliau yn yr ardal yn dal i dderbyn archebion er gwaetha' mesurau'r llywodraeth i atal pobl rhag teithio'n ddiangen.

  Maen nhw'n galw ar brif weinidog Cymru i orchymyn darparwyr llety AirBnB, hostelau a Booking.com i roi'r gorau i hysbysebu'u heiddo ar unwaith.​

 12. Treialu canolfannau bwyd

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Mae Cyngor Sir Gâr yn sefydlu pedair canolfan fwyd i deuluoedd mewn angen.

  Mae'n golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i fwydo'r teulu cyfan.

  Mae'r Cyngor yn cydweithio â'r cyflenwr bwydydd Castell Howell i helpu teuluoedd a allai fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r coronafeirws.

  Mae'r canolfannau bwyd yn cael eu treialu mewn pedair ysgol uwchradd yn y sir - Ysgol Bryngwyn yn Llanelli, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf.

  dyffryn aman
  Image caption: Canolfan fwyd yn Ysgol Dyffryn Aman
 13. Cyhoeddi trefniadau arholi disgyblion blwyddyn 10 a 12

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi sut y bydd disgyblion blwyddyn 10 a 12 yng Nghymru yn cael eu hasesu, wrth i drefniadau amgen gael eu cyflwyno wedi i arholiadau'r haf gael eu canslo yn sgil argyfwng coronafeirws.

  Mae'r gweinidog wedi penderfynu na fydd rhaid i fyfyrwyr oedd ar fin sefyll arholiadau yn yr haf sefyll yr arholiadau hynny ar ddyddiad diweddarach.

  Dywedodd Llywodraeth Cymru fod "penderfyniad y gweinidog yn seiliedig ar ystyriaeth fanwl o'r opsiynau oedd ar gael a chyngor gan Cymwysterau Cymru a Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru".

  Mae'r holl fanylion am sut y bydd yr asesiadau yn cael eu cynnal ar wefan y llywodraeth.

  Disgyblion
 14. Lle yng Nghymru mae'r achosion?

  cymru
 15. Troi Rodney Parade yn ganolfan brofi am Covid-19

  Mae stadiwm Rodney Parade yng Nghasnewydd wedi cael ei droi yn lleoliad ble mae modd cael prawf sydyn am Covid-19 i staff Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

  Mae'r stadiwm yn gartref i dîm pêl-droed Casnewydd a thimau rygbi’r Dreigiau a Chasnewydd.

  Mae'r bwrdd iechyd yn ofni y bydd yn cael ei "orlwytho" gydag achosion, a dywedodd bod y ganolfan gyrru-trwodd yn Rodney Parade yn "allweddol".

  Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd y ganolfan newydd yn "helpu i gael ein timau yn ôl yn gweithio ar y rheng flaen".

  Rodney Parade
 16. Sefydlu cofrestr llety sydd ar gael am ddim

  Mae Menter Môn yn galw ar berchnogion llety yng Ngwynedd, Môn a thu hwnt i gofrestru eu tai, carafanau neu unrhyw fath o lety hunan-gynhwysol sy’n wag ar gyfer eu cynnig am ddim i weithwyr iechyd ac argyfwng.

  "Yn sgil y coronafeirws, mae nifer o weithwyr maes iechyd ac argyfwng angen lle i aros dros dro," meddai Menter Môn mewn datganiad.

  "Er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety fydda’n gweithio iddyn nhw, mae Menter Môn wedi sefydlu Ciando, sef system ar-lein sy’n dangos manylion a lleoliadau yr lletai sydd ar gael.

  "Bydd y lletai yn cael eu arddangos ar fap rhyngweithiol er mwyn galluogi gweithwyr iechyd ac argyfwng weld beth sydd ar gael, ac ym mha ardaloedd."