a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am heddiw - diolch am ddarllen.

  Fe fyddwn ni'n dychwelyd gyda llif byw arall bore fory.

  Ymunwch gyda ni bryd hynny, ond hwyl fawr am y tro.

 2. 'Digon o offer diogelu staff i weithwyr y GIG'

  Hefyd yn ei gynhadledd i'r wasg heddiw fe wnaeth y Prif Weinidog gydnabod fod "bylchau fan hyn a fan draw" ar gyfer gwisg i ddiogelu staff y gwasanaeth iechyd.

  Dywedodd Mark Drakeford fod offer priodol i amddiffyn yn erbyn coronafeirws "yn y system i bawb sydd ei angen".

  Ychwanegodd bod "enghreifftiau unigol" ble nad oedd gwisg addas ar gael "dim mwy na hynny".

  Staff GIG
 3. Tafarndai yn 'anwybyddu'r gorchymyn i gau'

  Cyngor Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd yn dweud eu bod yn ymwybodol fod rhai tafarndai yn parhau i anwybyddu'r gorchymyn i gau eu drysau.

  Dywedodd y cyngor bod unrhyw un sy'n gwneud hynny yn wynebu cael dirwy a cholli eu trwydded.

  "Mae'r rheolau yma nawr a nid cais yw e, ond gorchymyn llywodraeth," meddai'r aelod cabinet Michael Michael.

  "Mae'n rhaid i ni oll chwarae ein rhan i achub bywydau pobl."

  Cwrw
 4. Beth yw'r rhesymau dilys dros adael eich cartref?

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Pa resymau dilys sydd yna dros adael eich cartrefi yn dilyn y gorchmynion diweddaraf gan y llywodraeth i aros adref?

  Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd â'r ateb isod.

  View more on twitter
 5. Galw am ymestyn cyfnod trosglwyddo Brexit

  BBC Wales News

  Dylid ymestyn cyfnod trosglwyddo'r DU o'r Undeb Ewropeaidd yn sgil argyfwng coronafeirws, yn ôl Llywodraeth Cymru.

  Mae llythyr gan Mark Drakeford at Boris Johnson yn dweud y byddai peidio â gwneud hynny yn achosi rhagor o drafferthion economaidd.

  Bwriad Llywodraeth y DU ar hyn o bryd yw sicrhau cytundeb gyda'r UE erbyn diwedd y cyfnod trosglwyddo ym mis Rhagfyr.

  Dywedodd yr AC Ceidwadol, Andrew RT Davies bod ymyriad Mr Drakeford yn "rhyfedd".

  DU/UE
 6. Yr RSPCA am barhau i ymateb i argyfyngau

  RSPCA Cymru

  Mae elusen anifeiliaid yr RSPCA wedi dweud y byddan nhw'n parhau i ddarparu gwasanaeth argyfwng yn unig er gwaethaf effeithiau coronafeirws.

  Dywedodd y prif weithredwr, Chris Sherwood: "Er fod mwyafrif y wlad yn aros gartref, mae 'na anifeiliaid sydd angen ein help.

  "Ry'n ni wedi cymryd camau er mwyn sicrhau ein bod yn delio ag achosion brys yn unig, fel ein bod yn gallu chwarae ein rhan yn atal lledaeniad y feirws a diogelu ein staff a'n gwirfoddolwyr."

 7. 'Achos cryf' i gau safleoedd adeiladu

  Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod "achos cryf" dros gau rhai safleoedd adeiladu.

  Ond dywedodd Mark Drakeford fod y sefyllfa yn "gymhleth" wedi iddo fod yn siarad â phobl o fewn y sector heddiw.

  Dywedodd bod "angen meddwl rhagor" am y sefyllfa, gan ychwanegu na fyddai eisiau gweld gwaith yn dod i ben ar faterion fel adfer amddiffynfeydd llifogydd neu adeiladu Ysbyty'r Grange ger Cwmbrân.

  Mark Drakeford
 8. Gwyliwch gynhadledd y Prif Weinidog

  Llywodraeth Cymru

  Mae modd gwylio cynhadledd i'r wasg y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn fyw ar gyfrif Twitter Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 9. Llywydd wedi cael prawf positif

  Mae Llywydd y Cynulliad, Elin Jones wedi cyhoeddi ei bod wedi cael prawf positif am Covid-19.

  Mewn datganiad ar Twitter, dywedodd Ms Jones ei bod yn "teimlo'n iawn" a bod y symptomau wedi bod yn rhai "ysgafn iawn".

  "Mae'r neges o fy mhrofiad i yn gwbwl glir - hyd yn oed gyda'r symtomau ysgafna' posib, mae'n rhaid hunan-ynysu," meddai.

  View more on twitter
 10. Ffordd y Ddinas yng Nghaerdydd

  Mae'n stryd brysur iawn fel arfer, ond mae Ffordd y Ddinas yng Nghaerdydd bron yn wag y prynhawn yma.

  Oes rhywun wedi dweud wrth y person yna am y mesurau newydd tybed?

  city road
 11. Y Gemau Olympaidd: Straen athletwyr elitaidd

  Mae’r pencampwr Olympaidd o Gymru, Jade Jones, wedi rhybuddio am y baich seicolegol sy’n wynebu athletwyr elitaidd ar ôl y cadarnhad bod Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Tokyo 2020 wedi’u gohirio.

  Dywedodd y seren Taekwondo 27 oed o'r Fflint ei bod yn cydnabod mai dyma’r unig ffordd bosib o weithredu yn sgil lledaeniad parhaus coronafeirws.

  "Dwi'n wirioneddol gutted - rydych chi'n rhoi eich holl enaid am bedair blynedd, yna mae'n beth erchyll i beidio â bwrw ymlaen," meddai.

  "Yn amlwg, iechyd sy'n dod gyntaf, a fy mlaenoriaeth fwyaf ar hyn o bryd yw amddiffyn fy nheulu a fy anwyliaid, a gwneud popeth y gallaf ei wneud i helpu i achub bywydau eraill.

  "Ond fel athletwr elitaidd, mae'n anodd yn feddyliol."

  jade jones
 12. Gweithredu'r mesurau

  Ar gaeau Llandaf, mae'r heddlu ar ddyletswydd ac yn barod i weithredu'r mesurau newydd i orfodi ymbellhau cymdeithasol mae'n debyg... sef dim mwy na dau berson gyda'i gilydd!

  plismyn
 13. Queen ddim Patch ar Rhys

  Oes diwedd i ddoniau maswr Cymru a'r Scarlets, Rhys Patchell??

  View more on twitter
 14. 'Gwneud y gorau o beth bynnag a ddaw'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Roedd teulu Karen MacIntyre Huws ymysg y cyntaf i ddechrau ynysu eu hunain wrth i coronafeirws gyrraedd Cymru.

  Yma, mewn dyddiadur gonest, doniol a didwyll mae'n sôn yn agored am ei hofnau a'i gobeithion. Ac heddiw, wrth i bawb arall droi eu meddyliau at gau'r drws a chilio, mae'n rhannu ambell i ddarn o gyngor ymarferol hefyd...

  Darllenwch yma.

  teulu
 15. Neges gan y Prif Weinidog

  Mark Drakeford yn pwysleisio'r neges - arhoswch adra/adref/gartre'/gytre/gartref/adre'!

  View more on twitter