a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  A dyna ni am heddiw - diwrnod lle bu farw dau glaf arall o haint coronafeirws yng Nghymru a'r diwrnod y cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, fesurau newydd.

  Bore fory cyfle i weld y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn ateb cwestiynau yn fyw ar Politics Wales ar BBC 1 Cymru am 10:15.

  Tan hynny - nos da a diolch am ddarllen.

 2. Cofiwch olchi eich dwylo

  Dywed arbenigwyr meddygol na allant bwysleisio gormod y pwysigrwydd i olchi dwylo am 20 eiliad.

  View more on twitter
 3. 53 arall wedi marw yn Lloegr

  BBC Cymru Fyw

  Mae 53 arall wedi marw o haint coronafeirws yn Lloegr sy'n dod â'r cyfanswm i 220.

  Roedd y cleifion fu farw rhwng 41 a 94 oed ac roedden nhw i gyd â chyflyrau iechyd eraill.

  Roedd yna un farwolaeth arall yn Yr Alban heddiw - bellach mae saith wedi marw yno.

  Does na'r un farwolaeth o'r haint wedi'i chofnodi yng ngogledd Iwerddon.

 4. Ffyrdd yn dawel

  Heddlu De Cymru

  Er bod rhai mannau wedi bod yn brysur, dywed Heddlu'r De bod y traffig wedi bod yn ysgafn iawn yn ne Cymru ac maent yn canmol pobl am ddilyn cynghorion i aros adref.

 5. Bron i 800 arall yn marw yn yr Eidal

  BBC Cymru Fyw

  Mae 793 arall wedi marw o haint coronafeirws yn yr Eidal - y nifer mwyaf eto i'w gofnodi mewn diwrnod.

  Mae nifer y marwolaethau yn y wlad bellach yn 4,825.

  Mae nifer y rhai sydd wedi cael prawf positif yn 53,500 - mae'r ffigwr wedi codi 6,500 ers ddoe.

 6. Awydd gwirfoddoli?

  Mae yna gyfle i wirfoddoli yn ystod y cyfnod hwn - mae manylion gan un bwrdd iechyd yng Nghymru isod.

  View more on twitter
 7. Siop John Lewis yn cau dros dro

  BBC Cymru Fyw

  Bydd nifer o siopau John Lewis yn cau dros dro gan gynnwys siop y cwmni yng Nghaerdydd.

  Bydd y siop yn cau dros dro ddydd Llun - y tro cyntaf mewn 155 o flynyddoedd i'w siopau beidio bod ar agor i gwsmeriaid.

  Bydd cwsmeriaid yn parhau i allu siopa ar-lein.

 8. Holi'r Prif Weinidog Mark Drakeford

  BBC Cymru Fyw

  Bore fory am 10.00 bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cael ei holi'n fyw ar raglen Politics Wales fydd i'w gweld ar BBC 1 Cymru.

  Mae disgwyl iddo ateb amrywiol gwestiynau am haint coronavirus gan y cyhoedd.

 9. Adeiladau cyhoeddus ar gau

  Bydd adeiladau'r Senedd ar gau dros y penwythnos i'r cyhoedd.

  Mae pob taith, digwyddiad a gweithgaredd ymwelwyr wedi'u canslo am y tro.

  View more on twitter
 10. Dau berson arall wedi marw yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod dau berson arall wedi marw o haint coronafeirws yng Nghymru.

  Dywedodd: "Gyda thristwch rwy'n adrodd bod dau berson arall a oedd wedi cael canlyniad positif o COVID-19 wedi marw - mae'r nifer o farwolaethau yng Nghymru bellach yn bump.

  "Roedd un o'r cleifion yn 75 oed ac yn cael triniaeth yn Ysbyty Singleton a'r llall yn 98 oed ac yn cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

  "Roedd gan y ddau gyflyrau iechyd eraill. Mae'n cydymdeimlad yn fawr gyda'u teuluoedd."

 11. Helpu teuluoedd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ychwanegol o £7m i gynghorau fel eu bod yn gallu helpu teuluoedd palnt sy'n ddibynnol ar giniawau ysgol ond na sy'n gallu eu derbyn oherwydd bod ysgolion ynghau.

  Mae cynghorau ar draws Cymru yn gwneud trefniadau dros dro - gan gynnwys trefnu cyfleusterau casglu mewn ysgolion, cludo bwyd a darparu talebau o siopau lleol.

  Mae disgwyl pecyn mwy cynhwysfawr, i helpu teuluoedd bregus, yn hwyrach.

  Kirsty Williams
  Image caption: Mae disgwyl pecyn mwyn cynhwysfawr, cyn hir, medd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams
 12. Dwyn masgiau yn Ffrainc

  BBC Cymru Fyw

  Mewn cynhadledd newyddion mae Gweinidog Iechyd Ffrainc, Olivier Véran, wedi bod yn condemnio y rhai sy'n dwyn masgiau yn Ffrainc.

  Honnir bod pobl wedi bod yn dwyn cyfarpar i'w hamddiffyn rhag yr haint o gerbydau y gwasnaethau brys.

  Olivier Véran
  Image caption: Mae Gweinidog Iechyd Ffrainc, Olivier Véran, yn rhybuddio pobl i beidio dwyn masgiau
 13. Cau llyfrgelloedd

  Mae mwy o gynghorau wedi bod yn cyhoeddi bod adeiladau cyhoeddus ar gau er mwyn cynyddu pellhad cymdeithasol.

  Mae llyfrgelloedd Casnewydd wedi cau ers amser cinio.

  Bydd llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn cau ddydd Llun.

  View more on twitter
 14. Sbaen yn cofnodi y nifer mwyaf o farwolaethau mewn diwrnod

  BBC Cymru Fyw

  Cafwyd cadarnhad bod 324 arall wedi marw yn Sbaen o haint coronafeirws - mae nifer y meirw bellach yn 1,326.

  Mae'r cyfryngau yn lleol yn dweud bod ysbytai, yn enwedig ym Madrid, yn cael trafferth ymdopi.

 15. 'Rôl bwysig cynghorau'

  Bydd gan gynghorau rôl bwysig yn ystod y misoedd nesaf, medd Delyth Jewell AC Plaid Cymru, ac mae wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn gofyn iddynt gael cyllid brys.

  View more on twitter
 16. Ciwio y tu allan i fferyllfa yng Nghaernarfon

  BBC Cymru Fyw

  Roedd yna gryn brysurdeb mewn un fferyllfa yng Nghaernarfon yn ystod y dydd.

  Bore 'ma, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd fferyllfeydd yn cael agor awr yn hwyrach a chau awr yn gynharach ac fe fyddant yn cael yr hawl i gau am ddwy awr bob diwrnod er mwyn caniatáu iddynt ailstocio.

  chemist Caernarfon
 17. Mwy o fanylion am gael mwy o staff i helpu GIG Cymru

  Y bore 'ma fe ddywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd llythyron yn cael eu hanfon i weithwyr iechyd sydd wedi ymddeol ac hefyd y bydd myfyrwyr meddygol a nyrsio yn cael eu cyflogi. Mae mwy o fanylion yma.

  View more on twitter
 18. Cynhyrchu mwy o fwyd o fis Mai ymlaen

  BBC Cymru Fyw

  Ychwanegodd Mr Eustice bod digon o fwyd yn cael ei gynhyrchu.

  "Y peth pwysig yw bod pobl ond yn prynu beth sydd ei angen," meddai.

  "Mae'r galw am nwyddau yn debyg i alw adeg y Nadolig," ychwanegodd.

  Nododd hefyd y bydd mwy o fwyd yn cael ei gynhyrchu o fis Mai ymlaen a'i fod yn ffyddiog y bydd digon o weithwyr fferm ar gael i sicrhau hynny.

 19. 'Peidiwch prynu gormod'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig San Steffan, George Eustice, yn siarad yn Downing Street ar hyn o bryd.

  Ei brif neges yw bod yn rhaid i bobl fod yn gyfrifol tra'n siopa.

  "Mae prynu mwy na sydd angen yn golygu bod rhai pobl yn cael eu gadael heb ddim," meddai.

  Mae e hefyd yn gofyn i'r cyhoedd ystyried pobl sy'n gweithio tan yn hwyr ac angen mynd i'r siopau bryd hynny.

  George Eustice
  Image caption: Neges George Eustice yw i bobl beidio prynu gormod wrth siopa