a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Sarah Down-Roberts

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Mae'n wyliau hanner tymor wythnos nesaf - bydd Senedd Fyw yn dychwelyd ar 25 Chwefror.

  Senedd
 2. Dadl Fer: Cyflogaeth gynaliadwy ym Mlaenau'r Cymoedd.

  Y pwnc sydd wedi cael ei ddewis gan Alun Davies (Blaenau Gwent), ar gyfer y ddadl fer yw 'Cymoedd technoleg, yr A465 a strategaeth ddiwydiannol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy ym Mlaenau'r Cymoedd'.

  Mae'n dweud bod angen "defnyddio grym llywodraeth" i "fuddsoddi lle mae methiant y farchnad".

  Blaenau'r Cymoedd
 3. Pasio cynnig Gwasanaethau Cyhoeddus Ar-lein ac All-lein

  Mae'r cynnig ar Wasanaethau Cyhoeddus Ar-lein ac All-lein yn cael ei basio gan ACau.

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i:

  a) sicrhau bod dewisiadau all-lein ar gael o ran gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, megis gyda'r system adnewyddu tocynnau bws; a

  b) trafod gyda banciau, busnesau a sefydliadau eraill i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu hynysu os mai dim ond gwasanaethau ar-lein a gynigir.

  Roedd 36 o blaid, fe wnaeth 15 ymatal a doedd neb yn gwrthwynebu.

 4. Diwygio a phasio'r cynnig ar adrannau brys y GIG

  Mae cynnig y Ceidwadwyr am adrannau brys y GIG yn cael ei ddiwygio gan Lywodraeth Cymru, Neil McEvoy (Canol De Cymru) - yn cefnogi "adran damweiniau ac achosion brys barhaol gydag adnoddau llawn yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg", a Mick Antoniw.

  Yna mae'n cael ei basio gan ACau.

  Mae'r cynnig diwygiedig yn cynnwys "cydnabod bod yn rhaid i unrhyw ddarpariaeth gofal heb ei drefnu fod yn gadarn, yn ddiogel ac yn gynaliadwy", ac "yn gwrthod cynigion gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg i ddod â gwasanaethau damweiniau ac achosion brys 24 awr o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg i ben".

  Roedd 32 o blaid, fe wnaeth 18 ymatal ac roedd 1 yn erbyn.

 5. 'Cysgu ar y stryd yw'r math mwyaf difrifol o ddigartrefedd'

  Wrth ymateb dywed Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei bod yn annerbyniol bod pobl yn cael eu gorfodi i gysgu allan mewn cymdeithas lewyrchus.

  Mae'n dweud: "Fel y nodir yn ein strategaeth ar gyfer rhoi terfyn ar ddigartrefedd, cysgu ar y stryd yw'r math mwyaf difrifol o ddigartrefedd ac rydym yn cydnabod bod gan y rhai sy'n byw ar y stryd anghenion cymhleth yn aml, a bod angen ymateb cydgysylltiedig gan amrywiaeth o wasanaethau i'w cefnogi.

  "Er bod y Pwyllgor hwn yn canolbwyntio ar gysgu ar y stryd, mae'n bwysig cydnabod bod hon yn un agwedd ar fater ehangach sy'n ymwneud â digartrefedd, er mai dyma'r ffurf fwyaf difrifol a gweladwy.

  "Er mwyn sicrhau dull gweithredu strategol cyfannol ar gyfer y system gyfan, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnu ar rannu digartrefedd yn wahanol ffurfiau, ac, yn hytrach, sicrhau ein bod yn canolbwyntio ein polisi a'n hadnoddau ar atal a mynd i'r afael â digartrefedd o bob math.

  "Cydnabyddwn fod digartrefedd yn fater sy'n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus ac felly rydym yn gweithio ar draws y gwasanaethau cyhoeddus a’r sectorau cyhoeddus i ymdrin â’r ffactorau sylfaenol sy’n ei achosi."

  Julie James
  Image caption: Julie James
 6. Cysgu ar y stryd - gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau

  Nesaf dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd - Gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.

  Mae John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) yn cyflwyno'r adroddiad. Un o sylwadau'r pwyllgor oedd "bod tystion wedi amlygu’r ffaith bod y mater hwn wedi’i drafod yn rheolaidd, gyda’r atebion yn hysbys iawn. Yr hyn sydd ei angen yw gweithredu’r newidiadau angenrheidiol."

  John Griffiths
  Image caption: John Griffiths
  View more on twitter
 7. Cefnogaeth drawsbleidiol i'r cynnig

  Mae'r cynnig yn cael ei gyd-gyflwyno gan Aelod o bob plaid, heblaw Plaid Brexit, sef

  Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

  Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

  Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

  Sian Gwenllian (Arfon)

  Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

  Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

  Vikki Howells (Cwm Cynon)

  Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

  Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

  Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

  Cefnogir gan:

  Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

  Huw Irranca-Davies (Ogwr)

 8. Gwasanaethau Cyhoeddus Ar-lein ac All-lein

  Y Ddadl i Aelodau sydd nesaf ac mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi bod mwy a mwy o wasanaethau ar gael ar-lein yn unig.

  2. Yn cydnabod nad oes gan bawb fynediad i'r rhyngrwyd.

  3. Yn cydnabod nad yw pawb yn teimlo'n gyfforddus yn defnyddio'r rhyngrwyd.

  4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  a) sicrhau bod dewisiadau all-lein ar gael o ran gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, megis gyda'r system adnewyddu tocynnau bws; a

  b) trafod gyda banciau, busnesau a sefydliadau eraill i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu hynysu os mai dim ond gwasanaethau ar-lein a gynigir.

  Rhun ap Iorwerth
  Image caption: Rhun ap Iorwerth
 9. Dim Cwestiynau Amserol

  Ni chafodd Cwestiynau Amserol eu derbyn gan y Llywydd Elin Jones.

  Rhaid i Gwestiynau Amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

 10. 'Brwydro dros y Gwasanaeth Iechyd'

  Mae Caroline Jones o Blaid Brexit yn dyfynnu Aneurin Bevan gan ddweud y bydd y GIG yn para os bydd pobl â ffydd ar ôl i frwydro drosto.

  "Fe wnawn ni frwydro," mae hi'n ychwanegu.

  Aneurin Bevan, sefydlydd y Gwasanaeth Iechyd yn 1948
  Image caption: Aneurin Bevan, sefydlydd y Gwasanaeth Iechyd yn 1948
 11. Gwrthod cynigion Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

  Mae Mick Antoniw (Pontypridd) yn ceisio ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

  Mae e'n galw ar ACau i "wrthod cynigion gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg i ddod â gwasanaethau damweiniau ac achosion brys 24 awr o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg i ben ac yn galw ar y Bwrdd Iechyd i:

  a) ddiystyru cau'r gwasanaeth damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg neu sefydlu uned mân anafiadau 24 awr yn lle'r gwasanaeth damweiniau ac achosion brys presennol;

  b) adfer yr opsiwn o gynnal gwasanaeth damweiniau ac achosion brys llawn o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty'r Tywysog Siarl ac Ysbyty Tywysoges Cymru;

  c) gyflwyno cynigion eraill ar gyfer gwasanaethau iechyd cymunedol, gan gynnwys gwelliannau i'r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau ac ymestyn oriau agor yr uned mân anafiadau yn Ysbyty Cwm Rhondda ac Ysbyty Cwm Cynon, a allai leddfu'r pwysau ar bob un o'r tair adran damweiniau ac achosion brys."

  Mick Antoniw
  Image caption: Mick Antoniw
 12. 'Angen bod yn agored ac yn dryloyw'

  Wythnos yn ôl, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, mai meddygon, nid gwleidyddion, ddylai benderfynu ar ddyfodol adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

  Daeth ei sylwadau wedi i wleidyddion y Blaid Llafur ymgyrchu i atal yr uned rhag cael ei chau.

  Beirniadodd Mr Drakeford y gwleidyddion am beidio gadael y mater i bobl sydd â chefndir meddygol.

  Mae Llywodraeth Cymru am ddileu popeth yng nghynnig y Ceidwadwyr a rhoi yn ei le bod y cynulliad yn:

  1. Cydnabod y datganiad trawsbleidiol ar Ddyfodol Gofal Brys Diogel yng Nghwm Taf Morgannwg.

  2. Cydnabod yr angen i’r bwrdd iechyd fod yn agored ac yn dryloyw wrth ymgysylltu â’r cyhoedd, clinigwyr, y cyngor iechyd cymuned, cynrychiolwyr etholedig, staff a’u hundebau, i lywio eu penderfyniad ynghylch darparu pob math o ofal heb ei drefnu yn y dyfodol, gan gynnwys gwasanaethau brys.

  3. Cydnabod bod yn rhaid i unrhyw ddarpariaeth gofal heb ei drefnu fod yn gadarn, yn ddiogel ac yn gynaliadwy.

 13. 'Angen mabwysiadu cynllun cynhwysfawr ar gyfer cynyddu'r gweithlu clinigol'

  Mae gwelliant Plaid Cymru sy'n cael ei gynnig gan Leanne Wood yn galw ar Lywodraeth Cymru "i fabwysiadu cynllun cynhwysfawr ar gyfer cynyddu'r gweithlu clinigol, gyda ffocws penodol ar arbenigeddau ac ardaloedd daearyddol y mae'n anodd recriwtio iddynt, megis mewn adrannau achosion brys, fel na ellir byth ddefnyddio prinder staff i gyfiawnhau cau a newid gwasanaethau".

 14. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Adrannau Brys y GIG

  Y pwnc sydd wedi cael ei ddewis gan y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer eu dadl yw 'Adrannau Brys y GIG'.

  Daw'r drafodaeth wrth i benaethiaid iechyd ystyried cynlluniau i israddio adran ddamweiniau ac achosion brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

  Ystyrir disodli'r adran frys dan arweiniad ymgynghorwyr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg gydag uned mân anafiadau 24 awr dan arweiniad nyrsys.

  Mae Angela Burns yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi'r pryderon a fynegwyd gan gleifion a chlinigwyr ledled Cymru ynghylch perfformiad a dyfodol adrannau achosion brys y GIG.

  2. Yn gwrthod cynigion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a allai arwain at roi terfyn ar wasanaethau 24 awr a gaiff eu harwain gan feddygon ymgynghorol yn adran achosion brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd er mwyn atal unrhyw achos o israddio neu gau adrannau achosion brys yng Nghymru yn ystod y Cynulliad hwn.

  Mae hi hefyd yn dweud na allai Llywodraeth Cymru anwybyddu’r “gwrthwynebiad sylweddol” i’r israddio.

  Dywed y byddai’n “beryglus” newid y gwasanaeth gan y byddai’n rhaid i bobl deithio ymhellach i gael triniaeth frys a rhoi “adrannau damweiniau ac achosion brys sydd eisoes dan bwysau mewn ysbytai eraill o dan fwy fyth o bwysau”.

  Angela Burns
  Image caption: Angela Burns
  Ysbyty Brenhinol Morgannwg
 15. 'Stigma yn waeth nag afiechyd meddwl ei hun'

  Mae Caroline Jones o Blaid Brexit yn pwysleisio pwysigrwydd siarad am iechyd meddwl er mwyn cael gwared â'r stigma.

  Mae'r gweinidog yn cyfeirio at Amser i Newid Cymru a gafodd ei sefydlu yn 2012 ac mae'n cael ei arwain gan dair elusen iechyd.

  Mae ymchwil wedi dangos bod naw o bob 10 person sydd â phroblemau iechyd meddwl wedi profi stigma, ac yn dweud ei fod yn gallu bod yn waeth na'r salwch ei hun.

  Caroline Jones
  Image caption: Caroline Jones
 16. 'Yr ymgynghorydd parhaol olaf yn gadael ddiwedd Mawrth'

  Mae Leanne Wood o Blaid Cymru yn dweud "bod mwyafrif o ymgynghorwyr Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn ystod yr oriau diwethaf wedi cytuno mewn cyfarfod y dylai'r uned ddamweiniau ac achosion brys 24 awr barhau yn yr ysbyty."

  Mae Vaughan Gething yn ymateb gan ddweud "bod yr ymgynghorydd parhaol olaf yn yr ysbyty yn gadael ddiwedd Mawrth".

  "Allwch chi ddim anwybyddu," meddai, "y realiti o be mae hynny'n ei olygu i ddiogelwch y gwasanaeth".

  Leanne Wood
  Image caption: Leanne Wood
 17. Anghenion pobl sy'n byw â PKU

  Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething yn dweud wrth Angela Burns o'r Blaid Geidwadol y bydd yn ymrwymo i ystyried argymhellion adroddiad y National Society for Phenylketonuria (NSPKU), sefydliad di-elw yn y DU sydd yn rhoi gwybodaeth i bobl sy'n byw gyda phenylketonuria (PKU), eu teuluoedd a'u gofalwyr.

  Mae PKU yn gyflwr prin sy'n effeithio un ymhob 10,000 o fabanod yn y DU bob blwyddyn.

  Dyw pobl sydd â PKU ddim yn gallu prosesu asid amino, sef cemegyn sydd i'w ganfod mewn bwyd fel cig, pysgod, a chnau.

  Mae hyn yn golygu bod bwyta diet arferol bron yn amhosib.

  Llynedd fe wnaeth BBC Cymru roi sylw i achos dyn sy'n byw â PKU.

  Vaughan Gething
  Image caption: Vaughan Gething
  pku
  Image caption: Mae deiet rhywun sydd â PKU yn cael ei gyfyngu i nifer fychan o fwydydd sydd â phrotein ynddyn nhw
 18. Mwy na 150 o bobl yn protestio y tu allan i'r Senedd

  Symudwn ymlaen at y cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, a hynny wedi i fwy na 150 o bobl brotestio y tu allan i'r Senedd yn erbyn israddio posib i adran ddamweiniau ac achosion brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

  Y brotest
  Mae lefelau staffio yn holl unedau damweiniau ac achosion brys Cwm Taf ymhell islaw safonau ledled y DU
  Image caption: Mae lefelau staffio yn holl unedau damweiniau ac achosion brys Cwm Taf ymhell islaw safonau ledled y DU, medd y bwrdd iechyd
 19. Gostwng maint dosbarthiadau?

  Mae'r Ceidwadwr Mohammad Asghar yn galw ar y gweinidog addysg i wneud mwy i ostwng maint dosbarthiadau.

  Mae'r gweinidog yn cyfeirio at yr adroddiad Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod.

  Mohammad Asghar
  Image caption: Mohammad Asghar
 20. Recriwtio a chadw athrawon?

  Mae Sian Gwenllian o Blaid Cymru yn pwysleisio'r broblem o recriwtio a chadw athrawon.

  Mae'n ychwanegu ei bod yn poeni'n benodol am ddenu athrawon all ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

  Mae Kirsty Williams yn ymateb trwy ddweud "bod denu athrawon yn broblem i systemau addysg ar draws y byd" ac mae'n amlinellu rhai camau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i ddelio â'r mater - yn eu plith hysbysebion, cynlluniau achrediad ac annog newid gyrfa.

  Sian Gwenllian
  Image caption: Sian Gwenllian