a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

  Y Senedd
 2. Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod Cymru

  Ac yn olaf heddiw datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod Cymru.

  Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gwahodd "prosiectau cydweithredol i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod sy’n ymdrin â heriau cymdeithasol a heriau yn y sector cyhoeddus neu broblemau cyffredin sy’n wynebu grwpiau bach o fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod".

  Bwyd Cymreig
 3. Cymru Iachach

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: Cymru Iachach - Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Ymgyrch Hyfforddi Gweithio Byw.

  Mae'r ymgyrch yn anelu i "hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol fel lle gwych i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu, hyfforddi, gweithio a byw".

  Vaughan Gething
 4. Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Anabl

  Mae'r ddadl yn cael ei chynnal ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Anabl, diwrnod sydd wedi'i gynllunio i hyrwyddo hawliau pobl anabl a chynyddu ymwybyddiaeth o'r heriau sy'n eu hwynebu.

 5. Cyflogaeth Pobl Anabl

  Nesaf yn y Siambr datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: Cyflogaeth Pobl Anabl.

  Mae'r Cynllun Cyflogadwyedd, gafodd ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2018, yn cynnwys ymrwymiad i gynyddu nifer y bobl anabl i fyd gwaith.

  Un o'i bwyntiau yw bod y Cynllun Gweithredu ar Anabledd yn "helpu prentisiaid drwy weithio i newid agweddau a diwylliant, a helpu mwy o bobl sy’n byw gydag anabledd i ddysgu sgiliau a dod o hyd i swydd".

  Ken Skates
 6. 'Darparu adnoddau a chyfleoedd digonol ar gyfer datblygiad proffesiynol staff'

  Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn dweud fod y canlyniadau eleni yn dangos “cynnydd bychan” ar draws y tri maes ond o gymharu a 2006 bu “gostyngiad ym maes gwyddoniaeth”.

  Mae'n ychwanegu, “Mae angen parhau gyda’r cynnydd bychan ers 2015 mewn cyfnod o newid anferth yn ein system addysg a gwneud yn siwr fod amser i'r cwricwlwm newydd wreiddio, gan ddarparu adnoddau a chyfleoedd digonol ar gyfer datblygiad proffesiynol staff".

  Mae'n dweud bod y canlyniadau yn ein hatgoffa fod angen mwy o arian a pharch i athrawon.

  Sian Gwenllian
 7. 'Ychydig yn llai gwael nag yr oedden nhw'

  Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud bod canlyniadau Pisa "ychydig yn llai gwael nag yr oedden nhw", gyda sgoriau yn parhau'n is na rhannau eraill o'r DU.

  Mae hi'n dweud bod y "targed" o weld disgyblion Cymru yn cyflawni sgôr o 500 ym mhob pwnc yn Pisa wedi ei fethu.

  Suzy Davies
 8. 'Rydyn ni wedi dal i fyny gyda'r pac'

  Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn dweud bod Cymru nawr "yn y prif ffrwd rhyngwladol".

  "Rydyn ni wedi dal i fyny gyda'r pac... ac mae'n rhaid i ni gadw'r momentwm hwn", meddai gan ychwanegu "nid dim ein holl sgoriau sydd wedi codi, rydyn ni hefyd wedi gostwng y bwlch cyrhaeddiad".

  Mae'n diolch am ymdrechion yr athrawon a'r myfyrwyr.

  Kirsty Williams
 9. Canlyniadau PISA 2018

  Nawr datganiad cynta'r dydd.

  Mae'n ddatganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: Canlyniadau PISA 2018.

  Mae perfformiad Cymru wedi gwella mewn profion rhyngwladol ond mae'r canlyniadau'n parhau i fod yn is na rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

  Mae profion Pisa - sy'n profi darllen, mathemateg a gwyddoniaeth - yn cael eu cymryd bob tair blynedd gan sampl o bobl ifanc 15 oed mewn 79 o wledydd a rhanbarthau.

  Roedd y gwelliant mwyaf mewn mathemateg tra bod gwyddoniaeth hefyd yn agos at y cyfartaledd rhyngwladol.

  Roedd gwelliant yng nghanlyniadau Cymru yn y profion - sy'n cael eu cynnal gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) - o'i gymharu â chenhedloedd eraill a gymerodd ran.

  PISA
 10. 'Y cwestiwn ethnigrwydd ddim yn gynhwysol yn y geiriad cyfredol'

  Mae Bethan Sayed Plaid Cymru yn codi'r mater na fydd opsiwn i ddatgan eich bod chi'n Gymro neu'n Gymraes yng Nghyfrifiad 2021 oni bai eich bod yn wyn.

  Mae'r gantores Kizzy Crawford wedi dweud ei bod hi wedi ei synnu gyda'r diffyg opsiynau yn y fersiwn ddrafft o'r cyfrifiad.

  Mae Rebecca Evans yn ateb bod "Llywodraeth Cymru yn cytuno'n llwyr nad yw'r cwestiwn ethnigrwydd ar hyn o bryd yn cynnwys yr holl aelodau hynny o gymdeithas sy'n ystyried eu hunain yn Gymry ond nad ydyn nhw'n wyn. Gallaf gadarnhau bod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn codi hyn yn uniongyrchol gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ers cryn amser, ac rwyf wedi ysgrifennu'n ddiweddar at Weinidog y Cyfansoddiad ar y mater hwn i godi pryderon Llywodraeth Cymru yn fwy ffurfiol.

  "Rwy'n credu ei bod yn bwysig cydnabod bod cwestiwn ar wahân ar hunaniaeth genedlaethol yn y cyfrifiad. Felly, gall unrhyw un nodi eu bod yn Gymry, Saeson, Prydeinig neu unrhyw gyfuniad o hynny, ond rydym yn cytuno nad yw'r cwestiwn ethnigrwydd yn gynhwysol yn ei eiriad cyfredol. Rydym am i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ystyried y mater hwn yn ofalus."

  Bethan Sayed
  Kizzy Crawford
 11. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Symudwn ni ymlaen nawr at y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

  Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd Rebecca Evans AC yn amlinellu busnes y cynulliad yn y dyfodol ac yn ymateb i geisiadau gan ACau.

  Rebecca Evans
 12. 3,165 o ddisgyblion o 107 o ysgolion

  Mae arweinydd Plaid Brexit Mark Reckless yn llongyfarch y 3,165 o ddisgyblion o 107 o ysgolion ar draws Cymru wnaeth gymryd y profion Pisa.

  Mae'n dweud bod y canlyniadau yn "arwyddocaol well na'r canlyniadau gwael iawn yn 2016".

  Mae Mark Drakeford yn dweud bod Mr Reckless yn iawn i dynnu sylw at y ffaith mai'r bwlch mewn darllen yw'r un mwyaf o'r tri phwnc, gan gymharu Cymru gyda rhannau eraill o'r DU.

  Mewn darllen, fe sgoriodd Cymru 483 - gan ddod y tu ôl i Awstria a'r Swisdir ond o flaen cenhedloedd yn cynnwys Latfia, yr Eidal, Croatia a Lithiwania.

  Mark Reckless
 13. Canlyniadau Pisa

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Paul Davies yn cyfeirio at brofion Pisa sy'n cael eu cynnal bod tair blynedd gan samplau o bobl ifanc 15 oed mewn 79 o wledydd a rhanbarthau.

  "Pam nad oes yna welliant arwyddocaol ystategol yn sgoriau Pisa Cymru mewn darllen a mathemateg" gofynna.

  Mae Mark Drakeford yn tynnu sylw at y ffaith bod y gwelliant mwya mewn mathemateg, tra bo gwyddoniaeth hefyd nawr yn agps at y cyfartaledd rhyngwladol.

  Mae'n cydnabod nad oedd y canlyniadau "yn berffaith".

  Paul Davies
  View more on twitter
 14. Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

  Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn cyfeirio at alwad uwch aelod o'r blaid Lafur Rebecca Long-Bailey am ymchwiliad cyhoeddus i'r hyn a ddigwyddodd yng ngwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg.

  Roedd Ms Long-Bailey yn cael ei herio gan Adam Price, ar record Llywodraeth Lafur ar y GIG yng Nghymru.

  Pan ofynnwyd iddi am yr adolygiad annibynnol damniol i wasanaethau mamolaeth y bwrdd iechyd, dywedodd Ms Long-Bailey, "Nid wyf yn gwybod am yr achos y cyfeirir ato, ond gan wybod o fy mhrofiad cyfreithiol, dylid cynnal ymchwiliad cyfreithiol llawn ac ymchwiliad cyhoeddus i'r digwyddiad hwn sy'n swnio'n erchyll."

  Cafodd gwasanaethau mamolaeth Cwm Taf Morgannwg eu rhoi mewn mesurau arbennig ar ôl i adolygiad annibynnol gyflwyno casgliad damniol ar wasanaethau mamolaeth.

  Mae Mark Drakeford yn ateb "a oedd hi yn hollol gyfarwydd gyda'r manylion ai peidio, dyw hynny ddim yn berthnasol i'r mamau a thadau gafodd eu heffeithio yn y digwyddiadau yng Nghwm Taf".

  Adam Price
  View more on twitter
 15. Banc cymunedol yng Nghymru

  Mae'r Llywydd Elin Jones yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau i’r Prif Weinidog ac i Weinidogion Cymru.

  Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Mark Isherwood.

  Mae'n gofyn pa gynnydd sydd wedi'i wneud i sefydlu banc cymunedol yng Nghymru?

  Mae Mark Drakeford yn ateb bod y "bartneriaeth grëwyd rhwng Banc Cambria a'r Communities Savings Bank Association yn cwblhau cynllun prosiect manwl, ac asesiad y farchnad ac astudiaeth ddichonoldeb".

  Mark Isherwood
  Mark Drakeford
  View more on twitter
 16. Croeso i Senedd Fyw

  Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma am 1.30pm.

  Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog.

  Y Senedd