a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

  Y Senedd
 2. Llywodraeth Cymru wedi 'creu ansicrwydd'

  Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru oherwydd eu bod wedi "creu ansicrwydd" drwy gynllunio i gael gwared â swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, cyn gwneud "tro pedol".

  Sian Gwenllian
 3. Gorfodi dyletswyddau

  Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn galw am ddiwygio'r system o ddelio gyda chwynion ynghylch safonau iaith Gymraeg a chynlluniau iaith.

  Mae'r adroddiad blynyddol yn datgan bod 205 cwyn dilys wedi eu derbyn: 174 cwyn dilys am safonau’r Gymraeg a 31 cwyn dilys am gynlluniau iaith.

  Suzy Davies
 4. 'Cefnogaeth wedi datblygu ar draws Cymru ar gyfer y drefn safonau'

  Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, yn dweud "ry ni wedi clywed dros y flwyddyn ddiwethaf bod cefnogaeth wedi datblygu ar draws Cymru ar gyfer y drefn safonau".

  Trwy'r safonau iaith Gymraeg, mae gan fudiadau cyhoeddus ddyletswydd i ystyried yr effaith o'u penderfyniadau ar y Gymraeg.

  Mae Eluned Morgan yn dweud y bydd Prosiect 2050 - uned amlddisgyblaethol newydd - yn cynllunio strategaeth, creu mentrau a helpu i gynnal cymunedau Cymraeg eu hiaith a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg.

  Mae Llywodraeth Cymru yn anelu i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

  Eluned Morgan
 5. Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw, dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019.

  Mae’r Adroddiad Blynyddol yma’n adrodd ar waith y sefydliad yn ystod blwyddyn olaf Meri Huws fel Comisiynydd.

  Meri Huws
 6. Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad ola'r prynhawn.

  Mae'n ddatganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, Rebecca Evans: Diweddariad Blynyddol ar Ddiwygio Cyllid Llywodraeth Leol.

  Mae hi wedi cyhoeddi'r trydydd mewn cyfres o ddiweddariadau blynyddol ar raglen waith i ddiwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru.

  Mae'n amlinellu y diwygiadau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â nhw "i wella trethu lleol a'r fframwaith ariannol llywodraeth leol, i sicrhau eu bod yn ymateb i anghenion gwasanaethau lleol yn y dyfodol mewn amseroedd heriol".

  cynghorau
 7. Cefnogi Awdurdodau Tai Lleol

  Nesaf yn y Siambr datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James: Cefnogi Awdurdodau Tai Lleol i sicrhau opsiynau tai tymor hir yn y Sector Rhentu Preifat.

  Mae hi'n darparu manylion y prawf o gynllun newydd "sydd wedi'i anelu at gynyddu'r stoc tai sydd ar gael i awdurdodau lleol o ran cyflawni eu dyletswyddau tai ac yn fwy penodol eu dyletswyddau Rhan 2 Deddf Tai (Cymru) 2014".

  Mae'n dweud "Mae'r prawf yn cynnig defnyddio'r Sector Rhentu Preifat i gynyddu'r stoc sydd ar gael i awdurdodau lleol pan yn cyflawni eu dyletswyddau Rhan 2 drwy gynnig mynediad i denantiaid i dai o safon da ar rentiau fforddiadwy gyda lefel addas o gefnogaeth.

  "Rydyn ni'n treialu'r cynllun mewn nifer fechan o awdurdodau lleol i brofi'r syniad a darparu'r sail dystiolaeth angenrheidiol ar gyfer model i'w ddatblygu i'w gyflwyno ar draws Cymru".

  Julie James
 8. 'Yr adroddiad yn haeddu ystyriaeth llawer llawnach'

  Mae arweinydd Plaid Brexit Mark Reckless yn dweud bod yr adroddiad yn "haeddu ystyriaeth llawer llawnach... mae'n iawn i ddal yn ôl i'w ddeall yn well".

 9. 'Diffygion yn y system gyfiawnder bresennol yn cael effaith gwirioneddol ar fywydau pobl'

  Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn dweud bod "diffygion yn y system gyfiawnder bresennol yn cael effaith gwirioneddol ar fywydau pobl" ac yn cyflwyno dadleuon dros ddatganoli pwerau o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

  Rhun ap Iorwerth
 10. 'Heb ein perswadio mai datganoli yw'r ffordd iawn ymlaen'

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Paul Davies yn dweud "er bod yna rhai dadleuon cymeradwy ynghylch datganoli cyfiawnder i Gymru, rydyn ni ar yr ochr yma o'r siambr yn dal heb ein perswadio mai datganoli yw'r ffordd iawn ymlaen".

 11. 'Pobl Cymru yn cael eu gadael i lawr gan ei system gyfiawnder'

  Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford yn dweud "y canfyddiad mwyaf trawiadol - ym mharagraff cynta'r adroddiad - yw bod pobl Cymru yn cael eu gadael i lawr gan ei system gyfiawnder. Dyna gasgliad diamwys y Comisiwn.

  "Ddylen ni ddim tanbrisio arwyddocad y casgliad hwn. Mae system gyfiawnder effeithiol a hygyrch yn gonglfaen rhyddid a democratiaeth. Mae hyn, neu fe ddylai hyn fod, yn anghyfnewidiadwy. Ddylen ni ddim caniatáu i'n hunain ddygymod ag unrhyw fethiant i gwrdd gyda'r safonau hynny".

  Cyfiawnder
 12. Beth sydd ddim yn cael ei argymell yn yr adroddiad?

  Mae'r comisiwn eisiau i blismona gael ei ddatganoli - mae tua thraean o arian ar gyfer lluoedd Cymru yn dod gan grant o'r Swyddfa Gartref. Ond maent yn dweud bod y syniad o sefydlu un llu heddlu yng Nghymru yn un i'w ystyried i'r dyfodol.

  Dyw mewnfudo, diogelwch cenedlaethol, twyll ariannol, drylliau a cham ddefnydd o gyffuriau ddim yn cael eu cynnwys.

  Carchar i fenywod yng Nghymru - mae'r comisiwn eisiau canolfannau i fenywod sydd yn cynnig cymorth yn hytrach na charchar.

 13. 78 o argymhellion yn yr adroddiad

  Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd oedd cadeirydd y comisiwn - un o'r barnwyr mwyaf uchel ei statws yng Nghymru a Lloegr.

  Mae 78 o argymhellion yn yr adroddiad.

  Rhai o'r argymhellion yw:

  • Creu "cyfreithiau Cymru" sydd ar wahân i gyfreithiau Lloegr a Chymru;
  • Adran gyfiawnder newydd yn Llywodraeth Cymru ac yn cael ei arwain gan weinidog o'r cabinet;
  • Gallai Cymru gael uchel lys a llys apêl ei hun a barnwr o Gymru yn rhan o'r Goruchaf Lys;
  • Plismona a pholisïau atal troseddu gan gynnwys materion iechyd meddwl a chamdriniaeth cyffuriau i'w datganoli;
  • Dylai holl gyrff cyfiawnder fod yn rhan o Fesur yr Iaith Gymraeg 2011 a gwasanaethau gan grwneriaid ar gael yn Gymraeg;
  • Codi'r oedran cyfrifoldeb cyfreithiol o 10 i o leiaf 12 oed yn debyg i'r hyn sy'n digwydd yn yr Alban.
  Edrychodd y comisiwn yn ôl i'r canol oesoedd hefyd, pan greodd Hywel Dda ddeddfau "datblygedig a soffistigedig" ar gyfer Cymru, a oedd yn wahanol iawn i Loegr
  Image caption: Edrychodd y comisiwn yn ôl i'r canol oesoedd hefyd, pan greodd Hywel Dda ddeddfau "datblygedig a soffistigedig" ar gyfer Cymru, a oedd yn wahanol iawn i Loegr
 14. Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

  Nawr datganiad cynta'r dydd.

  Mae'n ddatganiad gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford ar Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.

 15. 'Tanseilio' achos llys yn ymwneud â threisio: condemnio 'unrhyw wleidydd a oedd yn gwybod am hyn ac a wnaeth ddim'

  Mae Leanne Wood Plaid Cymru yn cyfeirio at ddatguddiad BBC Cymru bod gweinidog yng nghabinet y DU wnaeth wadu ei fod yn gwybod am rôl ymgeisydd ar gyfer y cynulliad yn "tanseilio" achos llys yn ymwneud â threisio, wedi derbyn e-bost am y mater ym mis Awst y llynedd.

  Mae barnwr Uchel Lys wedi cyhuddo Ross England o ddymchwel achos llys, lle'r oedd cyfaill yn sefyll ei brawf, yn fwriadol yn Ebrill 2018, trwy wneud honiadau ynghylch hanes rhywiol y dioddefwr.

  Mae BBC Cymru wedi gweld e-bost a gafodd ei ddanfon at Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns ym mis Awst 2018 am ran Mr England, oedd yn arfer gweithio iddo cyn cael ei ddewis yn ymgeisydd yn etholiad Cynulliad 2021.

  Mae Leanne Wood yn condemnio "unrhyw wleidydd a oedd yn gwybod am hyn ac a wnaeth ddim" ac yn ychwanegu os y caiff ei brofi eu bod yn gwybod, fe ddylen nhw ymddiswyddo.

  Mae Rebecca Evans yn cytuno bod "yna gwestiynau i'w hateb".

  Leanne Wood
  Dywedodd Alun Cairns mai dim ond pan dorrodd y stori yr wythnos ddiwethaf y daeth yn ymwybodol o rôl Mr England yng nghwymp yr achos
  Image caption: Dywedodd Alun Cairns mai dim ond pan dorrodd y stori yr wythnos ddiwethaf y daeth yn ymwybodol o rôl Mr England yng nghwymp yr achos
 16. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Symudwn ni ymlaen nawr at y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

  Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd Rebecca Evans AC yn amlinellu busnes y cynulliad yn y dyfodol ac yn ymateb i geisiadau gan ACau.

  Rebecca Evans
 17. Cofio Carl Sargeant

  Mae ACau yn cofio ei bod hi'n union ddwy flynedd ers i'r Gweinidog Plant Carl Sargeant,49, gael ei ddarganfod yn farw.

  Mr Sargeant, oedd â phroblemau iechyd meddwl ac ar dabledi gwrth iselder, oedd AC Alun a Glannau Dyfrdwy pan y cafwyd hyd iddo'n farw yn ei gartref yng Nghei Conna gan ei wraig Bernadette.

  Carl Sargeant
  Image caption: Carl Sargeant
 18. 'Yn well gennych chi atal Brexit'

  Mae arweinydd Plaid Brexit Mark Reckless yn awgrymu "y gwir reswm pam y gwnaeth Llafur wrthwynebu cael etholiad yw eich bod chi'n ofni colli a bod yn well gennych chi atal Brexit yn y Tŷ'r Cyffredin yma".

  Mae Mr Drakeford yn ateb "Rydw i'n falch bod yna etholiad".

  Mark Reckless
 19. £1,990 y diwrnod am ymgynghorydd i Betsi Cadwaladr

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Paul Davies yn gofyn a yw hi'n dderbyniol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr dalu £1,990 y diwrnod am "gyfarwyddwr adferiad dros dro".

  Daw hyn wedi i staff nyrsio glywed y gallai tâl egwyl 30 munud yn ystod shifft waith gael ei dorri mewn ymgais i arbed £25,000 y mis.

  Mae Mark Drakeford yn ateb bod y penodiad yn dilyn argymhellion gan bwyllgor iechyd y Cynulliad, wnaeth awgrymu y dylid cael arbenigedd o'r tu allan i helpu i wella gwasanaethau yn y bwrdd.

  Gofynnwyd i ymgynghorwyr rheoli helpu i wella gwasanaethau iechyd ledled gogledd Cymru
  Image caption: Gofynnwyd i ymgynghorwyr rheoli helpu i wella gwasanaethau iechyd ledled gogledd Cymru
  Paul Davies