a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf, Mawrth 26.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer: Yr achos dros warchod gwasanaethau yn ysbyty Llwynhelyg

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw, Dadl Fer gan Paul Davies.

  A'r pwnc: "Brwydro dros Wasanaethau'r Dyfodol - yr achos dros warchod gwasanaethau yn ysbyty Llwynhelyg".

  Ym mis Medi y llynedd fe wnaeth bwrdd iechyd Hywel Dda gefnogi cynlluniau fydd yn golygu y bydd Ysbytai Llwynhelyg, Hwlffordd a Glangwili, Caerfyrddin yn colli gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr.

  Daeth hyn wedi pryderon y gallai gwasanaethau wanhau oherwydd cynnydd yn y galw a diffyg difrifol o ran staff.

  Ond fe fydd ysbyty newydd yn cael ei godi yn Arberth a Sanclêr.

  Meddai Paul Davies, "yn dilyn newyddion bod y bwrdd iechyd yn bwriadu adeiladu ysbyty newydd rhwng Arberth a Sanclêr, daeth yn amlwg y byddai hyn yn golygu na fyddai gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Llwynhelyg yn gweithredu'n llawn ond yn hytrach yn uned mân anafiadau. Mae hynny'n syml yn annerbyniol i'r bobl rwy'n eu cynrychioli.

  "Yn wir, bydd yr Aelodau'n cofio'r ddeiseb enfawr a ddechreuwyd gan yr ymgyrchydd lleol Myles Bamford-Lewis yn gwrthwynebu symud gwasanaethau damweiniau ac achosion brys o Ysbyty Llwynhelyg, a gasglodd dros 40,000 o lofnodion.

  "Mae hynny'n ddatganiad hynod o bwysig, sy'n ei gwneud yn gwbl glir y bydd pobl Sir Benfro yn parhau i wrthwynebu israddio gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg. Ac mae'r 40,000 o leisiau hynny yn haeddu cael gwrandawiad."

  Paul Davies
 3. ACau yn pasio cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i gefnogi'r ymgyrch WASPI

  Mae ACau yn pasio cynnig Plaid Cymru ar yr ymgyrch menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth.

  Roedd y blaid yn cynnig bod Cynulliad yn:

  1. Yn cydnabod ymgyrch barhaus menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth;

  2. Yn galw ar Lywodraeth y DU i wneud trefniadau pensiwn gwladol trosiannol teg i bob menyw a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951, sydd wedi gorfod ysgwyddo baich y cynnydd yn annheg, o ran oedran pensiwn y wladwriaeth (SPA) gyda diffyg hysbysiad priodol.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i gefnogi'r ymgyrch WASPI.

  4. Yn galw ar y Cwnsler Cyffredinol i ystyried pa gamau y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd mewn perthynas â'r ymgyfreitha disgwyliedig yn erbyn yr Adran Gwaith a Phensiynau am y camdrafod honedig o godi oedran pensiwn y wladwriaeth i fenywod a aned yn y 1950au.

  pleidlais
 4. 'Mynd yn groes i rwymedigaethau cyfreithiol gwladwriaeth Twrci mewn perthynas â hawliau dynol

  Mae ACau yn pasio cynnig Plaid Cymru yn dangos cefnogaeth i İmam Sis, dyn Cwrdaidd ifanc o Gasnewydd sydd ar streic newyn amhenodol, gan ddweud bod yr arweinydd Cwrdaidd Abdullah Öcalan wedi'i garcharu gan Dwrci ers 1999 o dan amodau sydd, yn ôl pob deall, yn mynd yn groes i rwymedigaethau cyfreithiol gwladwriaeth Twrci mewn perthynas â hawliau dynol.

  pleidlais
 5. Pasio Cyfnod 4 y Mesur Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus

  Mae ACau yn pasio Cyfnod 4 y Mesur Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus, sydd â’r bwriad o wneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy atebol i bobl Cymru.

  Roedd 46 o blaid, tri yn ymatal ac un yn erbyn.

  Mae Memorandwm Esboniadol y Mesur yn nodi:

  "Mae’r Mesur yn gwneud darpariaeth ynghylch swydd yr Ombwdsmon a swyddogaethau ymchwilio’r rôl. Mae’n ei gwneud yn ofynnol hefyd i’r Ombwdsmon gyhoeddi datganiad o egwyddorion ynghylch gweithdrefnau awdurdodau rhestredig ar gyfer ymdrin â chwynion ac yn galluogi’r Ombwdsmon i gyhoeddi gweithdrefnau enghreifftiol ar gyfer ymdrin â chwynion.

  "Mae’r Mesur hefyd yn sicrhau mynediad i wasanaethau’r Ombwdsmon yn y dyfodol ac yn caniatáu i’w swyddfa ddatblygu canllawiau i ymateb i ddatblygiadau yn y dyfodol, fel newidiadau i ddulliau cyfathrebu electronig a datblygiadau ym maes technoleg".

  pleidlais
 6. Parhau i wneud sylwadau i lywodraeth y DU yn cefnogi ymgyrch WASPI

  Mae'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynnig Plaid Cymru, ac y byddan nhw'n parhau i wneud sylwadau i lywodraeth y DU yn cefnogi ymgyrch WASPI.

  Jane Hutt
 7. ACau wedi eu heffeithio'n uniongyrchol

  Mae nifer o ACau, gan gynnwys yr AC Llafur Joyce Watson a'r AC Annibynnol Caroline Jones, yn datgan eu bod wedi eu heffeithio'n uniongyrchol gyda chodi oedran pensiwn y wladwriaeth i fenywod gafodd eu geni yn y 1950au.

 8. Llywodraethau olynol y DU 'wedi cyfathrebu gyda menywod yr effeithiwyd arnynt'

  Mae'r aelod Ceidwadol Mark Isherwood yn cyflwyno gwelliant y Ceidwadwyr sy'n nodi bod Llywodraethau olynol y DU "wedi cyfathrebu gyda menywod yr effeithiwyd arnynt ers y newidiadau i oedran pensiwn menywod ers Deddf Pensiynau 1995 a Deddf Pensiynau 2007 a bod ymgynghoriad cyhoeddus a dadleuon helaeth wedi cael eu cynnal yn y Senedd o ran cynnydd ychwanegol i oedran pensiwn y wladwriaeth yn 2011".

  Mark Isherwood
 9. Galw ar Lywodraeth Cymru 'i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i gefnogi'r ymgyrch WASPI'

  Mae Helen Mary Jones Plaid Cymru hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru "i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i gefnogi'r ymgyrch WASPI".

  Ac mae hi'n galw ar y Cwnsler Cyffredinol "i ystyried pa gamau y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd mewn perthynas â'r ymgyfreitha disgwyliedig yn erbyn yr Adran Gwaith a Phensiynau am y camdrafod honedig o godi oedran pensiwn y wladwriaeth i fenywod a aned yn y 1950au".

  Helen Mary Jones
 10. Dadl: Yr ymgyrch menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth

  Nawr ail ddadl Plaid Cymru.

  Mae'n ddadl ar yr ymgyrch menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth.

  Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod ymgyrch barhaus menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth;

  2. Yn galw ar Lywodraeth y DU i wneud trefniadau pensiwn gwladol trosiannol teg i bob menyw a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951, sydd wedi gorfod ysgwyddo baich y cynnydd yn annheg, o ran oedran pensiwn y wladwriaeth (SPA) gyda diffyg hysbysiad priodol.

 11. Llywodraeth Cymru i ymatal ond yn caniatáu pleidlais rydd i ACau Llafur

  Mae'r Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, yn dweud bod Llywodraeth Cymru "yn hynod bryderus ynghylch cyflwr İmam Sis sy'n dirywio".

  Mae'n dweud "nad yw'r cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud unrhywbeth o ran yr hyn sydd ganddon ni gyfrifoldeb amdano. Mae materion tramor yn fater a gedwir yn ôl".

  Mae'n dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn ymatal ond yn caniatáu pleidlais rydd i ACau Llafur.

  Eluned Morgan
 12. 'Yr un Torïaid wnaeth alw Nelson Mandela yn derfysgwr'

  Mae'r AC Llafur Mick Antoniw yn ymosod ar safbwynt y Ceidwadwyr yn y ddadl hon, gan ddatgan "dyma'r un dacteg ddefnyddiodd y Ceidwadwyr i gefnogi apartheid yn Ne Affrica, yr un Torïaid wnaeth alw Nelson Mandela yn derfysgwr, yr un Torïaid wnaeth wisgo crysau-t 'Crogwch Mandela', dim ond i ganu clodydd Nelson Mandela ddegawdau'n ddiweddarach er gwaetha gwneud dim i sicrhau ei fod yn cael ei ryddhau o garchar".

  Mick Antoniw
 13. Galw ar y PKK 'i ddychwelyd at y broses heddwch'

  Mae Darren Millar hefyd yn nodi "fod Ysgrifennydd Tramor Llywodraeth y DU a Llysgennad EM â Thwrci wedi pwysleisio wrth Lywodraeth Twrci yr angen i barchu hawliau dynol, osgoi anafu sifiliaid a dychwelyd at y broses heddwch".

  Ac mae'n galw ar y PKK "i roi'r gorau i derfysgaeth fel modd o hybu ei amcanion a dychwelyd at y broses heddwch".

 14. 'Condemnio pob gweithred derfysgol a gyflawnir gan y PKK '

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud "fe fydd nifer yn cwestiynu a yw hi'n ddefnydd da o amser y Cynulliad Cenedlaethol ein bod ni'n cynnal dadl yr wrthblaid ar faterion tramor a materion syddheb eu datganoli".

  Er hynny mae'n nodi "bod y PKK yn sefydliad terfysgol a waharddwyd yn y DU, yr Undeb Ewropeaidd, ac Unol Daleithiau America".

  Mae hefyd yn "condemnio pob gweithred derfysgol a gyflawnir gan y PKK ac yn cydnabod y dioddefwyr a'r sifiliaid a laddwyd ac a gafodd eu dal yn eu hymosodiadau".

  Mae hefyd eisiau "cydnabod hawl Twrci i amddiffyn ei hun rhag ymosodiadau terfysgol gan y PKK".

 15. 'Brwydr ryngwladol dros gyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau dynol'

  Mae Delyth Jewell Plaid Cymru yn dweud bod "gan Lywodraeth Cymru bellach Weinidog Cabinet ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol.

  "Os bosib ei bod hi'n ddyletswydd ar y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i gydnabod a chefnogi y rhan y mae dyn o Gasnewydd yn ei chwarae mewn brwydr ryngwladol dros gyfiawnder, cydraddoldeb a hawliau dynol?"

 16. 'Cydnabod mai nod y streiciau newyn yn y pen draw yw gweld ateb heddychlon, gwleidyddol i'r cwestiwn Cwrdaidd yn Nhwrci'

  Mae Plaid Cymru hefyd yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

  1. Yn nodi bod Twrci yn un o lofnodwyr sawl cytuniad hawliau dynol rhyngwladol, gan gynnwys y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol fel aelod o Gyngor Ewrop.

  2. Yn mynegi ei bryder ynghylch y rhesymau dros y streiciau newyn.

  3. Yn cydnabod mai nod y streiciau newyn yn y pen draw yw gweld ateb heddychlon, gwleidyddol i'r cwestiwn Cwrdaidd yn Nhwrci.

  4. Yn cadarnhau pwysigrwydd cynnal rhwymedigaethau hawliau dynol yn Nhwrci.

  5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru, ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru, i ysgrifennu at y Pwyllgor i Atal Artaith a Thriniaeth Annynol neu Ddiraddiol neu Gosb yn galw ar y Pwyllgor i ymweld â Charchar Imrali i asesu amodau Abdullah Öcalan.

 17. Dadl: Y Cwrdiaid yn Nhwrci

  Symudwn ni ymlaen nawr at y cyntaf o ddwy ddadl gan Blaid Cymru.

  A'r pwnc: Y Cwrdiaid yn Nhwrci.

  Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi, er bod materion tramor yn fater a gedwir i Lywodraeth a Senedd y DU ar hyn o bryd, mae adran 62 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn darparu: "“The Welsh Ministers, the First Minister and the Counsel General may make appropriate representations about any matter affecting Wales”.

  2. Yn cydnabod y gymuned Cwrdaidd sylweddol yng Nghymru.

  3. Yn nodi bod preswylydd o Gymru - İmam Sis, dyn Cwraidd ifanc - ar streic newyn amhenodol, ddigyfaddawd o 17 Rhagfyr 2018, a ddechreuwyd i brotestio yn erbyn ynysu'r arweinydd Cwrdaidd Abdullah Öcalan sydd wedi'i garcharu gan Dwrci ers 1999 o dan amodau sydd, yn ôl pob deall, yn mynd yn groes i rwymedigaethau cyfreithiol gwladwriaeth Twrci mewn perthynas â hawliau dynol.

  4. Yn nodi bod streiciau newyn yn digwydd ledled Ewrop a'r byd, gan gynnwys gan Leyla Güven, aelod etholedig o Senedd Twrci.

  View more on twitter
 18. Derbyn neu dderbyn mewn egwyddor yr holl argymhellion

  Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru sy'n derbyn neu dderbyn mewn egwyddor yr holl argymhellion, heblaw yr argymhelliad olaf sy'n cael ei dderbyn yn rhannol.

  Kirsty Williams
 19. 'Rheolau mewnfudo sy’n wahanol yn ofodol yn benodol ar gyfer myfyrwyr a staff academaidd'

  Mae Cadeirydd y pwyllgor Lynne Neagle yn cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud 12 o argymhellion.

  Y cyntaf o'r rheini yw:

  "Dylai Llywodraeth Cymru fynnu pwerau gweithredol, drwy unrhyw Fil Mewnfudo y DU yn y dyfodol, er mwyn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheolau mewnfudo sy’n wahanol yn ofodol yn benodol ar gyfer myfyrwyr a staff academaidd yng Nghymru".

  Nid yw Michelle Brown AC UKIP yn cytuno â’r casgliad hwn.

  Lynne Neagle