a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

  View more on twitter
 2. 'Gweithredu ar y methiannau'

  Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud bod "gweithredu ar y methiannau sy'n cael eu taclo yn yr adroddiad yn golygu mwy i'n hetholwyr na 'smygu ynghanol trefi" - cyfeiriad at gynllun yr ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth Llafur, Mark Drakeford, i wahardd 'smygu ynghanol trefi a dinasoedd.

  'Smygu
 3. 'Dim tystiolaeth o newidiadau polisi neu arfer'

  Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn nodi bod y Comisiynydd Plant "wedi sgorio cynnydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â gwasanaethau elw mewn gofal, iaith arwyddion Prydain, eiriolaeth iechyd, gofal plant ac addysg yn y cartref dewisol fel coch, sy'n golygu na chafwyd unrhyw dystiolaeth o newidiadau polisi neu arfer ers y gwnaethpwyd yr argymhelliad a ni chafwyd unrhyw welliant o ran profiadau plant".

 4. Deddfwriaeth arfaethedig i gael gwared â'r amddiffyniad o gosb rhesymol

  Mae'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, yn dweud ei fod "yn falch bod yr adroddiad yn cydnabod y cynnydd sydd wedi cael ei wneud yn y ddeddfwriaeth arfaethedig i gael gwared â'r amddiffyniad o gosb rhesymol".

 5. 'Heriau aruthrol yn parhau'

  Yn ei rhagair i'r adroddiad mae Sally Holland yn dweud:

  "Bellach rydw i’n union hanner ffordd trwy fy nghyfnod o 7 mlynedd fel comisiynydd.

  "Rwyf wedi gweld peth cynnydd yn ystod y cyfnod hwnnw o ran ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc Cymru i’w hawliau dynol mewn rhai rhannau o’u bywydau, ac mae fy nhîm a minnau wedi chwarae rhan yn hynny, ond mae heriau aruthrol yn parhau.

  "Byddaf yn parhau i weithio’n ddiflino i hybu a diogelu hawliau plant yng Nghymru, gyda’r nod o sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod".

 6. Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2017-18

  Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn yma dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2017-18.

  Rôl y Comisiynydd yw gweithredu fel hyrwyddwr annibynnol dros blant a phobl ifanc gan gynrychioli eu buddiannau nhw a sichrau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

  Comisiynydd Plant Cymru ar hyn o bryd yw’r Athro Sally Holland a ddechreuodd ar ei swydd ar 20 Ebrill 2015.

 7. Cymeradwyo Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 2018

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018.

  Mae'n ffurfio rhan o amcan Llywodraeth Cymru o greu strategaeth genedlaethol ar gyfer rheoli'r perygl o lifogydd yng Nghymru.

  View more on twitter
 8. Pump o flaenoriaethau gweithredu'r gaeaf ar gyfer 2018-19

  Mae Vaughan Gething yn dweud "mae fy swyddogion wedi gweithio gydag arweinwyr clinigol cenedlaethol, arweinwyr o GIG Cymru ac awdurdodau lleol i ddatblygu pump o flaenoriaethau gweithredu'r gaeaf ar gyfer 2018-19.

  "Fe fydd y rhain yn cynyddu'r ffocws ar reoli cleifion yn y gymuned, gwneud yn sicr bod yna reolwyr ysbyty sy'n canolbwyntio'n glinigol i reoli peryg a chyfnodau brig yn y galw ac i sicrhau bob pobl yn gallu dychwelyd adref o'r ysbyty pan eu bod yn barod.

  "Er ein bod ni'n cydnabod bod pwysau ar y system iechyd a gofal trwy'r flwyddyn, mae cynllunio ar gyfer y gaeaf yn parhau yn flaenoriaeth sylweddol i'n system iechyd a gofal ac asiantaethau cenedlaethol".

  Ysbyty
 9. Cynlluniau Cyflenwi ar gyfer y Gaeaf

  Ymlaen nawr at ddatganiad olaf y dydd.

  Mae'n ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: Cynlluniau Cyflenwi ar gyfer y Gaeaf.

  Vaughan Gething
 10. Cŵn peryglus: 'Ymgyrchu am dros saith mlynedd'

  Mae Julie Morgan yn dweud ei bod wedi ymgyrchu am dros saith mlynedd ynghyd ag un o gynghorwyr Caerdydd Dilwar Ali am rybuddion rheoli cŵn a fyddai'n caniatáu ymyrraeth gynnar gan awdurdodau lleol neu'r heddlu os oedd ganddyn nhw bryderon ynghylch perchennog ci, ymyrraeth fel gorfodi hyfforddi'r perchennog a'r ci neu ffrwyno gorfodol yn gyhoeddus.

  Roedd mab Dilwar, Erfan Ali, ond yn chwech oed pan ymosododd ci Rhodesian Ridgeback ei gymydog arno yn ardal Gabalfa o Gaerdydd yn 2011.

  Yn 2016 fe gafodd Erfan £70,000 o iawndal.

  Julie Morgan
  Erfan Ali
  Image caption: Erfan Ali
 11. 'Dim cyfaddawdu ar les anifeiliaid'

  "Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cyfaddawdu ar les anifeiliaid" wedi Brexit, medd Lesley Griffiths.

  Mae'n honni bod Cymru "wedi bod ar flaen y gad" o ran cyflwyno mesurau i wella safonau iechyd a lles anifeiliaid ac mae wedi cyflwyno sawl darn o ddeddfwriaeth yn y blynyddoedd diwethaf.

  Yn eu plith y mae cynllun trwyddedu, sy'n canolbwyntio ar les, ar gyfer bridwyr trwyddedig; yr angen i osod microsglodion ar gŵn; a chyflwyno gwaharddiadau ar ddefnyddio coleri sy'n rhoi sioc drydanol ac ar docio cynffonau cŵn am resymau cosmetig.

 12. Datganiad ar les anifeiliaid

  Mae'r datganiad nesaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths - a hynny ar les anifeiliaid.

  Lesley Griffiths
 13. £15 miliwn i helpu 'i leihau'n ddiogel nifer y plant sy'n derbyn gofal'

  Mae Huw Irranca-Davies yn cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15 miliwn y flwyddyn nesaf "er mwyn helpu i leihau'n ddiogel nifer y plant sy'n derbyn gofal a chefnogi plant mewn gofal.

  Mae'n dweud y bydd y cyllid i ehangu gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar "yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ar y cymorth y mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn ei ddarparu i deuluoedd a phlant yn gynnar yn y broses, er mwyn iddynt gael y gefnogaeth i aros gyda'i gilydd a lleihau'r angen yn y pendraw i blant dderbyn gofal".

  Huw Irranca-Davies
 14. Gwella Canlyniadau i Blant: Lleihau'r Angen i Blant fynd i Mewn i Ofal

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies: Gwella Canlyniadau i Blant: Lleihau'r Angen i Blant fynd i Mewn i Ofal, a Gwaith Grŵp Cynghori'r Gweinidog.

  Ym mis Mawrth 2017, roedd 5,954 o blant mewn gofal yng Nghymru, sy'n gynnydd o 5% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Tuedd sydd wedi cynyddu ledled y DU.

  Plant
 15. 'Nifer o orsafoedd tân ond yn delio gyda llai nag un galwad brys y mis'

  Yn ôl Alun Davies, "Eisoes mae gennym ni sawl gorsaf dân yng Nghymru sydd dim ond yn delio gyda llai nag un galwad brys i dân y mis, a nifer sydd ond yn cael rhai dwsinau y flwyddyn.

  "Dyw hynny ddim yn gynaliadwy ac mae'n gwneud recriwtio, ysgogi a chadw ymladdwyr tân yn anodd iawn. Ond ni ddylai gorsafoedd o'r fath gael eu cau, oherwydd y byddai hynny yn gadael nifer fawr o lefydd yng Nghymru heb wasanaeth tân o gwbl".

  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 16. 'Dyw dal ati yn yr un rhigol ddim yn ddewis'

  Mae Alun Davies yn lansio ymgynghoriad ar Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru.

  Mae'n dweud "mae gan ddiffoddwyr tân y medrau, y cymwyseddau a’r gwerthoedd i ymdrin ag ystod eang o ddigwyddiadau eraill, megis llifogydd, argyfyngau meddygol ac ymosodiadau terfysgol. Ond i fanteisio i’r eithaf ar y gallu hwnnw, mae angen i’r Gwasanaeth gael ei lywodraethu a’i ariannu mewn modd modern, atebol a chynaliadwy. Nid felly y mae hi ar hyn o bryd".

  Mae'n dweud bod yn "rhaid diwygio os yw’r Gwasanaeth eisiau gweld dyfodol cynaliadwy, ac nid yw dal ati yn yr un rhigol yn ddewis".

  Alun Davies
 17. Diwygio Trefniadau Llywodraethu a Chyllid Awdurdodau Tân ac Achub

  Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies: Diwygio Trefniadau Llywodraethu a Chyllid Awdurdodau Tân ac Achub.

  Gwasanaeth Tân
 18. 'Cyfaddefiad eich bod chi'n edrych i newid gormod yn rhy gyflym'

  Mae Michelle Brown UKIP yn awgrymu bod y gronfa £24m yn "gyfaddefiad eich bod chi'n edrych i newid gormod yn rhy gyflym".

  Michelle Brown