a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y wybodaeth ddiweddaraf am drosglwyddo o Ewrop
 4. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun Cyflogadwyedd
 5. Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Mesur Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

  View more on twitter
 2. Cytuno i egwyddorion cyffredinol y Mesur Cyllido Gofal Plant (Cymru)

  Mae ACau yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Mesur Cyllido Gofal Plant (Cymru).

  Roedd 41 o blaid, neb yn ymatal, gydag 11 yn erbyn.

  Roedd Plaid Cymru wedi gwrthwynebu'r cynnig.

  Y bleidlais
 3. Y Gweinidog yn 'archwilio pob opsiwn posib'

  Mae'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies yn dweud ei fod "yn parhau i archwilio pob opsiwn posib" iddo i gwrdd ag argymhellion y pwyllgor y dylai'r Mesur ymrwymo Llywodraeth Cymru i ddarparu eu Cynnig Gofal Plant.

  Huw Irranca-Davies
 4. Llywodraeth Cymru 'yn prynu pleidleisiau gydag arian y trethdalwyr'

  Mae Michelle Brown UKIP yn dweud "yr hyn y mae pobl Cymru wirioneddol eisiau ei ddeall yw bod Llywodraeth Cymru yn sylfaenol yn prynu pleidleisiau gydag arian y trethdalwyr ar hyn".

  Michelle Brown
 5. Y Mesur Gofal Plant yn 'gadael y tlotaf ar ôl'

  Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn dweud y bydd y blaid yn gwrthwynebu'r mesur gofal plant oherwydd ei fod yn "gadael y bobl dlotaf ar ôl".

  Mae'n dweud y bydd y polisi gofal plant yn rhoi cymhorthdal gofal plant am ddim ar gyfer y teuluoedd cyfoethocaf sy'n ennill £200,000 y flwyddyn tra'n cau allan y rheini o'r cartrefi tlota sy'n edrych i ddychwelyd i waith.

  Llyr Gruffydd
 6. 'Mynd yn groes i'r rhethreg'

  Mae Janet Finch-Saunders - yn ei rôl newydd fel llefarydd y Ceiwadwyr ar ofal cymdeithasol, plant, pobl ifanc a phobl hŷn - yn dweud "mae eithrio ac anfanteisio rhieni mewn addysg neu'r rheini sy'n chwilio am waith, yn mynd yn groes i'r rhethreg yr ydyn ni'n ei chlywed yn aml gan y llywodraeth yma".

  Janet Finch-Saunders
 7. 'Y Mesur ddim yn bodloni egwyddorion allweddol deddfu'

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Mick Antoniw yn cyflwyno eu hadroddiad, sy'n disgrifio'r Mesur fel "Mesur sgerbwd", gan ddweud bod ynddo "ddiffyg eglurder a diffyg datganiad clir o ddiben".

  "Gan fod cyn lleied o fanylion ar ei wyneb, rydym ni o'r farn nad yw'r Mesur yn bodloni egwyddorion allweddol deddfu".

  Mick Antoniw
 8. 'Dylai gwersi gael eu dysgu'

  Fe wnaeth adroddiad ym mis Gorffennaf ddweud y dylai gwersi gael eu dysgu o'r cynlluniau peilot.

  Ymhlith argymhellion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg roedd hyn:

  "Bod y Mesur yn cael ei ddiwygio i’w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyllido gofal plant ar gyfer plant cymwys rhieni sy’n gweithio, am gyfnod o 30 awr ym mhob un o 48 o wythnosau mewn unrhyw flwyddyn, neu gyfnod sy’n cyfateb i hynny (i gynnwys addysg y blynyddoedd cynnar sydd eisoes yn cael ei hariannu trwy awdurdodau lleol). Dylai’r Mesur hefyd gynnwys darpariaeth sy’n galluogi diwygio swm y gofal plant yn y dyfodol trwy reoliadau sy’n destun y weithdrefn uwchgadarnhaol".

  Mae cadeirydd y pwyllgor Lynne Neagle, AC Llafur, yn amlinellu sut y mae'r pwyllgor yn credu y gallai'r mesur gael ei wella.

  Lynne Neagle
 9. Egwyddorion cyffredinol y Mesur Cyllido Gofal Plant (Cymru)

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw dadl ar egwyddorion cyffredinol y Mesur Cyllido Gofal Plant (Cymru).

  Mae'r cynnig yn cael ei gyflwyno'n raddol ledled Cymru, ac erbyn mis Medi 2020 bydd yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth ar gyfer rhieni plant tair a phedair oed sy'n gweithio, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

  I ddechrau roedd y cynnig ar gael yn Ynys Môn, Gwynedd, Caerffili, Sir y Fflint, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Blaenau Gwent.

  Gofal Plant
 10. 'Dechrau addawol'

  Dim ond chwe mis o gynllun deng mlynedd sydd wedi mynd heibio, medd Eluned Morgan, ond mae'n dweud eu bod wedi gwneud dechrau addawol.

  "Rydym yn gweithio i gael dealltwriaeth well o’r rhwystrau sy’n bodoli a’r hyn sydd angen ei wneud i sicrhau newid gwirioneddol ac ysgogi ymagwedd newydd, un arloesol a phellgyrhaeddol, tuag at wella cyflogadwyedd ledled Cymru.”

  Eluned Morgan
 11. Datganiad ar y Cynllun Cyflogadwyedd

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun Cyflogadwyedd.

  Prif amcanion cynllun cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru yw cael gwared ar y bwlch yn y cyfraddau diweithdra ac anweithgarwch economaidd rhwng Cymru a'r cyfartaledd ar gyfer y Deyrnas Unedig o fewn deng mlynedd; lleihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; cynyddu nifer y bobl anabl sydd mewn gwaith; a dileu'r bwlch cymwysterau rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig.

  Canolfan byd gwaith
 12. Cytundeb Chequers yn 'frecwast ci'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn disgrifio cytundeb Chequers ar sut i ddelio gyda pherthynas y DU yn y dyfodol gyda'r UE fel "brecwast ci" sy'n "dangos beth sydd yn digwydd pan yr ydych chi'n arwain trafodaeth drwy bobl sydd ddim mewn gwirionedd yn credu yn yr hyn y maen nhw'n eu gwneud".

  Neil Hamilton
 13. 'Cael ein dal yn wystlon gan griw o ymwahanwyr ideolegol'

  Mae Steffan Lewis Plaid Cymru yn dweud "rydyn ni'n cael ein dal yn wystlon gan griw o ymwahanwyr ideolegol yn San Steffan".

  Mae'n galw am gyhoeddi rhestr gynhwysfawr o gynlluniau wrth gefn y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud rhag ofn y bydd na Brexit heb gytundeb, neu Brexit gyda chytundeb.

 14. 'Rownd arall o Brosiect Ofn'

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud bod y datganiad yn ddim mwy nag "ailadrodd o'r math o drafod yr ydyn ni wedi dod i'w ddisgwyl".

  Mae'n atgoffa ACau bod Cymru wedi pleidleisio o blaid gadael yr UE. Mae'n beirniadu'r "darogan o dranc a digalondid", a "rownd arall o Brosiect Ofn".

  Darren Millar
 15. 'Fe ddylai'r bobl gael gwneud y penderfyniad'

  Mae Mark Drakeford yn dweud os "na fydd llywodraeth y DU yn gallu sicrhau pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin o blaid y cytundeb y maen nhw wedi ei gytuno arno, yna fe ddylai'r bobl gael gwneud y penderfyniad.

  "Yr hyn yr ydyn ni fel llywodraeth yn ei ffafrio yw bod y penderfyniad hwn yn cael ei ddatrys drwy etholiad cyffredinol.

  "Os y bydd rheolau presennol y senedd yn cael eu camddefnyddio i atal etholiad, yna fe fyddai'r achos dros ail refferendwm yn cryfhau".

  Mark Drakeford
 16. Y wybodaeth ddiweddaraf am drosglwyddo o Ewrop

  Nesaf yn y Siambr datganiad cynta'r prynhawn.

  Mae'n ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford ar y wybodaeth ddiweddaraf am drosglwyddo o Ewrop.

  Baner Cymru a sêr yr UE
 17. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Symudwn ymlaen nawr at y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

  Mae Arweinydd y Tŷ Julie James yn amlinellu busnes y cynulliad yn y dyfodol ac yn ymateb i geisiadau gan ACau.

  Julie James
 18. System drwydded gwaith Gymreig i ganiatáu mudo wedi Brexit?

  Mae Steffan Lewis Plaid Cymru yn gofyn a fyddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi system drwydded gwaith Gymreig i ganiatáu mudo wedi Brexit.

  Mae Carwyn Jones yn dweud nad yw'n gwrthwynebu'r syniad o system o'r fath, ond yn dweud bod angen hynny ar gyfer pob lefelau o weithwyr, nid dim ond rhai proffesiynol.

  Steffan Lewis