a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Sarah Down-Roberts

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni o'r Siambr am y tymor.

  Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd wedi gwyliau'r haf ar 18 Medi.

  Mwynhewch y gwyliau.

  Senedd
 2. Gweithredu terfynau cyflymder 20 mya

  Y ddadl fer yw'r eitem olaf heddiw ac mae John Griffiths yn gofyn am "weithredu terfynau cyflymder diofyn o 20 mya mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig yng Nghymru"

 3. Ymateb y llywodraeth

  Ken Skates yn ateb ar ran y llywodraeth - mae modd gweld yr ateb llawn yma.

  Mae dau argymhelliad yn cael eu gwrthod.

  Ken Skates
 4. 'Dwi wedi cael 35 swydd'

  Gareth Bennett o UKIP yn dweud wrth ACau "ei fod wedi cael o leiaf 35 swydd - ac mi ges i'r sac o nifer ohonynt"

 5. 'Manteision ehangach i gael gwaith'

  Nesaf dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

  Meddai John Griffiths, cadeirydd y pwyllgor:

  "Rydym oll yn credu ym mhwysigrwydd gwaith, nid dim ond fel modd o ddarparu incwm, ond o ran manteision ehangach gwaith i unigolyn, ei deulu a'i gymuned.

  "Fodd bynnag, mae newidiadau i arferion cyflogaeth a'r mathau o waith sydd ar gael yn cynyddu lefelau tlodi mewn gwaith. Mae hyn yn annerbyniol.

  "Gan fod rhai o'r ysgogiadau polisi sy'n gallu helpu i fynd i'r afael â hyn y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, rydym yn galw arni i ddefnyddio'r pwerau sydd ganddi yn greadigol, er mwyn sicrhau bod gan bobl sy'n byw yng Nghymru fynediad i waith o ansawdd da sy'n talu cyflog da."

  john griffiths
 6. 'Creu ethos a diwylliant dwyieithog'

  "Ein bwriad wrth lunio a chyflwyno’r Cynllun hwn," medd Adam Price, y Comisiynydd â chyfrifoldeb dros ieithoedd swyddogol a darparu a thrawsnewid gwasanaethau i’r Aelodau, "oedd i osod targedau uchelgeisiol a heriol."

  "Dyma’r camau fydd yn ein harwain at wireddu ein huchelgais o fod yn sefydliad sy’n adnabyddus am y modd y mae’n darparu gwasanaethau dwyieithog arloesol a rhagorol yn ddiofyn.

  "Ein nod yw i greu ethos a diwylliant dwyieithog amlwg ar draws ein sefydliad, ac i fod yn batrwm i gyrff cyhoeddus eraill ar draws Cymru a thu hwnt."

 7. Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad

  Nesaf cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18.

 8. Cymeradwyo gwahardd Rhianon Passmore

  ACau yn cymeradwyo gwahardd Rhianon Passmore .

  Oherwydd y gwyliau bydd y gwaharddiad yn dod i rym ar 18 Medi.

  Ms Passmore yw'r ail aelod i gael ei gwahardd.

  Ym mis Chwefror cafodd Michelle Brown, AC rhanbarthol UKIP yng Ngogledd Cymru, ei diarddel o'r Cynulliad am wythnos heb dâl am ddefnyddio term hiliol i ddisgrifio AS Llafur Chuka Umunna.

 9. Ymddiheuro

  Arweinydd y Tŷ, Julie James, yn darllen datganiad gan Rhianon Passmore, lle mae hi'n ymddiheuro am ei hymddygiad.

  Mae hefyd yn dweud ei bod yn cydnabod bod yn "rhaid iddi weithio'n galed i adennill ymddiriedaeth".

 10. Rhianon Passmore yn wynebu gwaharddiad o'r Senedd

  Symudwn ymlaen at y drafodaeth ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a oedd yn argymell bod AC Llafur Rhianon Passmore yn cael ei gwahardd am 14 diwrnod.

  Mae hi'n wynebu cael ei gwahardd am bythefnos o'r Senedd wedi iddi fethu â rhoi prawf anadl.

  Fe wnaeth Rhianon Passmore bledio'n euog i fethu â rhoi sampl mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Casnewydd ar 12 Chwefror.

  Mae grŵp Llafur wedi dweud eu bod wedi tynnu'r chwip oddi ar Ms Passmore - gan beidio â'i chynnwys yn y grŵp - tan 1 Hydref.

  Rhianon Passmore
  Image caption: Rhianon Passmore
 11. 'Wedi cyhoeddi adroddiadau beirniadol'

  Nick Ramsay yn dweud fod Huw Vaughan Thomas fel Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau beirniadol.

  "Mae'r adroddiadau hyn," meddai, "wedi amlygu achosion o lywodraethu gwael a’r defnydd aneffeithlon o arian cyhoeddus ac rwy’n cyfeirio’n benodol at rai o adroddiadau mwyaf dylanwadol Huw gan gynnwys:

  • Ei Adroddiad Arolygu Arbennig ar Gyngor Sir Ynys Môn yn 2011. O ganlyniad i’r adroddiad hwn, anfonodd Llywodraeth Cymru gomisiynwyr i redeg y Cyngor - y tro cyntaf i hyn ddigwydd yn unman yn y DU;
  • Ei adroddiad ar AWEMA yn 2012. O ganlyniad i’r adroddiad hwn, yn ogystal ag adroddiadau archwilio eraill, gwelwyd newidiadau sylweddol yn y modd y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli’r £2.6 biliwn o grantiau y mae’n eu dyrannu bob blwyddyn;
  • Ei adolygiad, ar y cyd ag Arolygiaeth Iechyd Cymru, o drefniadau llywodraethu BIP Betsi Cadwaladr yn 2013. Yn dilyn yr adolygiad hwn, cafodd y bwrdd iechyd ei roi mewn mesurau arbennig;
  • Ei adroddiad ar Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio yn 2015 a ddangosodd bod tir cyhoeddus wedi’i werthu am bris llawer is na’i werth – gyda’r posibilrwydd o golli miloedd o bunnoedd o arian y trethdalwyr;"
  nick ramsay
 12. Sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol

  Mae'r datganiad nesaf gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Nick Ramsay ar ymadawiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mewn llythyr ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus cyn ei ymddeoliad ddydd Gwener dywedodd Huw Vaughan Thomas bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus feddwl yn fwy radical ynglŷn â'r ffordd maen nhw'n darparu gwasanaethau.

  Dywedodd hefyd y gallai gwasanaethau cyhoeddus newid er gwell, ond nad ydyn nhw hyd yma wedi ymateb i lymder y tu hwnt i dorri costau.

  Ychwanegodd Mr Vaughan Thomas ei fod yn teimlo'n "rhwystredig" nad yw datganoli wedi arwain at ailfeddwl sylfaenol.

  Huw Vaughan Thomas
  Image caption: Huw Vaughan Thomas
 13. 'Effaith y Mesur?'

  Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud bod angen ystyried "a fydd y ddeddfwriaeth yma yn cael effaith negatif os yw'n tynnu ymaith y ffocws ar fesurau gwella gwasanaeth sydd wedi dod i rym yn ystod y tymor hwn."

  Vaughan Gething
 14. 'Angen bod ar gael i bawb'

  Paul Davies yn dweud: "Rwy'n cyflwyno'r Mesur hwn ohewydd bod tystiolaeth o waith ymchwil ac ymgynghoriadau yn dangos fod gwasanaethau i bobl gydag ASD yn anghyson ac mewn rhai ardaloedd yn annigonol.

  "Mae'r Mesur yn anelu i hybu gwell arfer mewn gwasanaethau awtistiaeth ym mhob rhan o Gymru - ac mae am sicrhau fod y gwasnaethau hynny ar gael i bobl sydd ag ASD, eu teuluoedd a gofalwyr."

  Paul Davies
 15. Mesur Awtistiaeth (Cymru)

  Mae datganiad cyntaf y diwrnod gan Paul Davies wrth iddo gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod - Mesur Awtistiaeth (Cymru).

  Mae Mr Davies yn dadlau nad yw plant ac oedolion wedi cael y cymorth y maent ei angen.

  Diben cyffredinol Mesur Awtistiaeth (Cymru) yw sicrhau y caiff anghenion plant ac oedolion ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASA) yng Nghymru eu diwallu, a diogelu a hyrwyddo eu hawliau.

  Ymhlith yr amcanion mae:

  • hyrwyddo'r arferion gorau wrth wneud diagnosis o ASA, ac asesu a chynllunio ar gyfer diwallu anghenion gofal;
  • sicrhau llwybr clir a chyson i wneud diagnosis o ASA mewn ardaloedd lleol;
  • sicrhau bod awdurdodau lleol a byrddau'r GIG yn cymryd y camau angenrheidiol fel bod plant ac oedolion ag ASA yn cael y diagnosis a'r cymorth amserol y mae arnynt eu hangen ar draws amryw wasanaethau;
  • cryfhau'r cymorth i deuluoedd a gofalwyr ac yn sicrhau bod eu dymuniadau, a dymuniadau pobl ag ASA, yn cael eu hystyried;
  • hyrwyddo ymchwil, arloesedd a gwelliant mewn gwasanaethau ar gyfer ASA;
  • sefydlu arferion i hwyluso'r gwaith o gasglu gwybodaeth ddibynadwy a pherthnasol am nifer y plant ac oedolion sydd â chyflyrau ASA, a'u hanghenion, fel y gall Gweinidogion Cymru, cyrff lleol a chyrff y GIG gynllunio yn unol â hynny;
  • sicrhau bod staff allweddol sy'n gweithio gyda phobl ag ASA yn cael hyfforddiant priodol mewn ASA;
  • adolygu'r strategaeth a'r canllawiau yn rheolaidd er mwyn sicrhau cynnydd.

  Yn Hydref 2016, fe gafodd cynnig y Ceidwadwyr a oedd yn galw ar weinidogion Cymreig i gyflwyno Mesur Awtistiaeth ei drechu yn y cynulliad.

  Ym mis Mawrth 2017 roedd Paul Davies yn llwyddiannus mewn balot deddfwriaethol a chafodd ganiatâd gan y Cynulliad i fwrw ymlaen â’i Fesur.

  autism
 16. 'Cynllun newydd'

  Yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud: "Rwy'n hynod o falch ein bod wedi medru cyflwyno cynllun newydd sy'n fwy hyblyg a hael erbyn dechrau y flwyddyn ysgol newydd".

 17. Cwestiwn Amserol 2

  Lynne Neagle (Torfaen) yn gofyn i'r Ysgrifennydd Addysg

  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad?

 18. 'Llygredd neu anallu?'

  Lee Waters yn dweud bod CNC "yn ymddangos fe pe bai allan o reolaeth".

  Mae'n nodi bod 21 o'r cytundebau newydd - a gafodd eu creu wedi i'r cytundebau gwreiddiol ddod i ben - gyda BSW Timber neu gwmni yn eiddo i BSW Timber.

  Fe greodd y cytundebau newydd gyfanswm ariannol o £2.76m yn 2017/18.

  "Ai llygredd neu anallu i wneud y gwaith yw hyn?" mae'n gofyn.

 19. 'Hynod o siomedig'

  Lesley Griffiths yn dweud "ei bod yn hynod o siomedig" ond yn dweud bod yr ateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn adeiladol.

 20. Cwestiwn Amserol 1- Cyfrifon CNC

  Lee Waters (Llanelli) yn gofyn: Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gymhwyso cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol?

  Ddydd Llun nodwyd bod asiantaeth amgylcheddol wedi gwerthu coed unwaith eto heb gystadleuaeth marchnad agored, ac felly wedi esgor ar adroddiad beirniadol gan yr Archwilydd Cyffredinol.

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi llunio 59 cytundeb gyda thri chwmni, a hynny flwyddyn wedi iddyn nhw gael eu beirniadu am gytundeb hirdymor nad oedd wedi cael ei roi i dendr.

  Mae'r Archwilydd Cyffredinol Huw Vaughan Thomas yn dweud bod rhai o'r cytundebau i brynu coetiroedd cyhoeddus ddim yn gyfreithiol.

  Mae CNC wedi dweud y byddan nhw'n sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

  Yn y gorffennol mae'r archwilydd cyffredinol wedi beirniadu CNC am wyth cytundeb 10 mlynedd i werthu coed i BSW Timber heb dendr.

  CNC