a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Gorffennaf 17 am wythnos olaf y Cynulliad cyn toriad yr haf.

  Y Senedd
 2. 'Sicrhau dyfodol y Prince Madog'

  Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn 'ma Dadl Fer gan Rhun ap Iorwerth.

  Y pwnc yw "Diogelu dyfodol y Prince Madog: Yr achos dros gael llong ymchwil forwrol genedlaethol i Gymru".

  View more on twitter
 3. Y Llywodraeth yn derbyn neu'n derbyn mewn egwyddor yr holl argymhellion

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru, sy'n derbyn neu'n derbyn mewn egwyddor yr holl argymhellion.

 4. 'Methiant i ddatblygu strategaeth economaidd ofodol'

  Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud bod yna "fethiant i ddatblygu strategaeth economaidd ofodol ar sail leol neu ranbarthol".

 5. Beirniadaeth o'r llywodraeth

  Fis Hydref y llynedd fe wnaeth y Ceidwadwyr Cymreig feirniadu Llywodraeth Cymru ar ôl i ffigyrau ddangos fod £221m o arian cyhoeddus wedi ei fuddsoddi mewn parthau menter ers 2012.

  Yn ôl Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad ar y pryd, roedd yn golygu fod y trethdalwyr yn talu £20,656 am bob swydd sydd wedi ei chreu.

 6. 10 o argymhellion

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor, Russell George, yn cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud deg o argymhellion.

  Yn eu plith:

  Dylai Llywodraeth Cymru wneud yn eglur beth yw ei blaenoriaethau ar gyfer yr Ardaloedd Menter, gan gyhoeddi targedau blynyddol clir, a dylai Ysgrifennydd y Cabinet ymrwymo i gyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig yn amlinellu polisi Llywodraeth Cymru ar gyllido, rolau a chyfnod gweithredol yr Ardaloedd Menter yn y dyfodol.

  Russell George
 7. Wyth o Ardaloedd Menter

  Mae wyth ardal:

  • Ynys Môn- a fydd yn canolbwyntio ar y sector ynni
  • Canol Caerdydd- a fydd yn canolbwyntio ar y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
  • Glannau Dyfrdwy- a fydd yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu uwch
  • Glynebwy- a fydd yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu
  • Dyfrffordd y Ddau Gleddau- a fydd yn canolbwyntio ar y sector ynni ac amgylchedd
  • Eryri- a fydd yn canolbwyntio ar y sectorau ynni, amgylchedd a TGCh
  • Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan- a fydd yn canolbwyntio ar y sector awyrofod
  • Glannau Port Talbot– sy’n canolbwyntio ar y sectorau gweithgynhyrchu uwch, ynni a’r amgylchedd, ac adeiladu.
 8. Dadl: Ardaloedd Menter: Mynd Ymhell?

  Nawr dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Ardaloedd Menter: Mynd Ymhell?

  Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'r Ardaloedd Menter yn "cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.

  "Nod yr Ardaloedd Menter yw:

  • meithrin twf yn yr economi leol a darparu swyddi newydd
  • bod yn gatalydd ar gyfer twf mewn ardaloedd eraill yng Nghymru
  • gwneud yr Ardaloedd Menter yn fwy atyniadol i fuddsoddwyr
  • gwneud economi Cymru yn fwy cystadleuol

  Bydd pob lleoliad yn canolbwyntio ar un sector targed allweddol. Mae canolbwyntio ar sectorau'n rhan annatod o ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i greu swyddi ac i ddatblygu twf cynaliadwy".

 9. Llywodraeth Cymru yn gwrthod un argymhelliad

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru, sy'n derbyn neu'n derbyn mewn egwyddor deg o'r argymhellion ond yn gwrthod hwn:

  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu dull ar gyfer asesu’r cyfuniad priodol o sgiliau sydd ei angen ar gyfer staff cartrefi gofal, a llunio canllawiau ar hyn i sicrhau bod lefelau staffio diogel a phriodol ym mhob cartref gofal, a bod gan staff yr amser i ddarparu gofal o ansawdd uchel.

  Yn ôl y llywodraeth "Mae sicrhau bod cartrefi gofal wedi’u staffio’n briodol a bod gan y staff yr wybodaeth, y cymhwysedd, y sgiliau a’r cymwysterau gofynnol yn hanfodol i sicrhau gofal diogel o ansawdd uchel.

  "Nid ystyrir bod angen mecanwaith ychwanegol".

 10. Ymateb Llywodraeth Cymru 'ddim yn darparu sicrwydd'

  Mae'r aelod Llafur Lynne Neagle yn dweud "y cwestiwn i mi heddiw yw a yw ymateb Llywodraeth Cymru yn darparu y sicrwydd y mae'r pwyllgor yn edrych amdano, ein bod ni'n mynd i weld camau pendant i atal y defnydd anaddas o feddyginiaeth wrthseicotig".

  "Mae'n rhaid i mi ddweud, gwaetha'r modd, i mi, dyw e ddim".

  Lynne Neagle
 11. 'Meddyginiaethau gwrthseicotig yn cael eu defnyddio’n rheolaidd mewn ymateb i ymddygiad heriol'

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor, Dai Lloyd, yn cyflwyno'r adroddiad.

  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth bod meddyginiaethau gwrthseicotig yn cael eu defnyddio’n rheolaidd mewn ymateb i ymddygiad heriol, yn lle bod staff yn ceisio nodi gwir achos yr ymddygiad.

  Yn ôl adroddiad y Pwyllgor, lle mae ymddygiad rhywun sydd â dementia yn heriol, yn aml, mae oherwydd angen nas diwallwyd na all yr unigolyn hwnnw ei fynegi. Mae’r adroddiad yn galw am asesiadau cynhwysfawr sy’n canolbwyntion ar yr unigolyn er mwyn nodi anghenion pobl a’u bodloni’n llawn.

  Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith nad yw adolygiadau o feddyginiaethau yn digwydd yn ddigon aml ar gyfer pobl sydd â dementia, ac unwaith y bydd meddyginiaeth yn cael ei rhagnodi (gan gynnwys meddyginiaethau gwrthseicotig) mae’n aml yn mynd rhagddi gyda phresgripsiynau amlroddadwy am gyfnodau hir heb fonitro effeithiol (er gwaethaf y ffaith bod defnydd estynedig yn cynyddu’r risgiau).

  Dai Lloyd
 12. Dadl: Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

  Nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

  Y llynedd fe ddywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar y pryd y dylai data ar y defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig mewn cartrefi gofal gael ei fonitro yn agosach.

  Dywedodd Sarah Rochira fod defnyddio'r cyffuriau i reoli "ymddygiad heriol" ymysg cleifion dementia yn "hollol annerbyniol".

  Ychwanegodd fod angen cadw data manylach er mwyn gweld union faint y broblem, a gweld os yw'r cyffur yn cael ei ragnodi yn anaddas.

  Meddyginiaeth wrthseicotig
 13. Llywodraeth Cymru yn derbyn yr holl argymhellion

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru sy'n dweud eu bod yn derbyn yr holl argymhellion.

  Mae'n dweud "rydyn ni'n cydnabod bod yna wersi i'w dysgu o elfennau o'r modd y deliodd Llywodraeth Cymru gyda'r prosiect hwn. Rydyn ni wedi cyflwyno prosesau newydd".

  Wrth ymateb i bryderon Adam Price y gallai fod yna gasino ar y safle fyddai wedi bod yn gartref i Gylchffordd Cymru, mae Ken Skates yn dweud "dydyn ni ddim yn agored o gwbl i bresenoldeb casino yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU".

  Ken Skates
 14. 'Catalog arswydus o olwg byr gwleidyddol ac anallu gweinyddol'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn disgrifio gweithrediadau Llywodraeth Cymru fel "catalog arswydus o olwg byr gwleidyddol ac anallu gweinyddol, amharodrwydd i ateb a hyd yn oed dauwynebogrwydd".

 15. 'Cymru yn iard sbwriel o freuddwydion wedi'u chwalu'

  Mae Adam Price Plaid Cymru yn disgrifio adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fel un "damniol" o weithrediad Llywodraeth Cymru ynghylch prosiect Cylchffordd Cymru.

  Mae'n dweud "ar yr olwg gyntaf mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr holl argymhellion, ond pan yr ydych chi'n tyrchu trwy'r manylion, mae yna amheuaeth o hyd a yw'r gwir y tu ôl i'r feirniadaeth wedi eu taro".

  Mae'n ychwanegu bod "Cymru yn iard sbwriel o freuddwydion wedi'u chwalu".

  Adam Price
 16. 13 o argymhellion

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor, Nick Ramsay, yn cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud 13 o argymhellion.

  Yn eu plith argymell bod Llywodraeth Cymru yn cryfhau ei rheolaethau i sicrhau gwerth am arian cyhoeddus mewn perthynas â:

   Hawliadau sy’n ymwneud â thaliadau am wasanaethau ar sail taliadau cadw, i sicrhau bod y gwasanaethau wedi cael eu darparu;

   Hawliadau am daliad sy’n ymwneud â chwmnïau neu unigolion sy’n bartïon cysylltiedig, p’un a ydynt yn gallu dylanwadu’n uniongyrchol ar yr hawlydd ai peidio neu ar y ffordd y caiff y prosiect a ariennir ei gynnal.

   Hawliadau sy’n ymwneud â thaliadau am wasanaethau ar sail taliadau cadw, i sicrhau bod y gwasanaethau wedi cael eu darparu;

   Hawliadau am daliad sy’n ymwneud â chwmnïau neu unigolion sy’n bartïon cysylltiedig, p’un a ydynt yn gallu dylanwadu’n uniongyrchol ar yr hawlydd ai peidio neu ar y ffordd y caiff y prosiect a ariennir ei gynnal.

  Nick Ramsay
 17. Prosiect Cylchffordd Cymru

  Ymlaen nawr at ddadl gynta'r dydd.

  Mae'n ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru.

  Mae'r pwyllgor yn dweud bod y cyhoedd wedi cael "eu camarwain".

  Ym mis Chwefror eleni fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddweud am y tro cyntaf y bydden nhw ond wedi bod yn fodlon gwarantu chwarter cost Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy.

  Cafodd y cynllun terfynol ar gyfer y trac rasio, oedd yn gofyn i weinidogion warantu tua hanner cost y prosiect £433m,ei wrthod haf diwethaf.

  Dywedodd prif was sifil Llywodraeth Cymru, yr ysgrifennydd parhaol Shan Morgan, wrth ACau'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus fod hynny'n uwch na'r lefel fyddai wedi bod yn dderbyniol.

  Roedd datblygwyr y trac rasio wedi dweud y byddai'n creu hyd at 6,000 o swyddi ym Mlaenau Gwent.

  Cylchffordd Cymru
 18. Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

  Mae ACau yn pasio cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18 mewn perthynas â'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

  Roedd yr adroddiad yn argymell diwygio Rheol Sefydlog 18 i sicrhau y gall y "Pwyllgor cyfrifol" gyflwyno Memorandwm Swyddog Cyfrifyddu i ddeiliad newydd swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 19. Datganiadau 90 Eiliad

  Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.