a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw.

  Llongyfarchiadau mawr i Math Roberts.

  Fe fyddwn ni yn ôl eto bore fory gyda'r newyddion a'r bwrlwm o'r maes yn Llanelwedd.

  Y brif seremoni fory yw Medal y Dysgwyr. Hwyl am y tro!

 2. Cefndir Math

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Math yn wyneb cyfarwydd i eisteddfotwyr Cymru gan iddo ennill droeon mewn amrywiol gystadlaethau cerdd.

  Mae'n gyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llanrug ac yna Ysgol Uwchradd Brynrefail.

  Erbyn hyn, mae ar ei flwyddyn gyntaf yn astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.

  Mae'n canu'r piano a'r delyn ers yn 3 a 4 oed ac yn canu'r corned.

  Fe enillodd Y Rhuban Glas Offerynnol dan 19oed yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn 16 oed.

 3. Math Roberts yn cipio'r Fedal Gyfansoddi

  Eisteddfod yr Urdd

  Math Roberts o Gwn-y-Glo ger Llanrug, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gyfansoddi - prif seremoni cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018.

  Math
 4. Y feirniadaeth

  Eisteddfod yr Urdd

  Meirion Wynn Jones oedd yn beirniadu.

  Saith wnaeth gystadlu ac roedd y safon yn amrywiol meddai.

  Roedd hi rhwng Oren a Huwcyn.

  Ond Huwcyn sy'n mynd a hi. Darn coffa yw hwn er cof am ei daid. Dywedodd bod y barau olaf yn "wirioneddol hardd".

  Cwsg oedd enw'r darn ac mae'n "haeddu cael ei lwyfannu" meddai'r beirniad.

 5. Meistr y ddefod

  Eisteddfod yr Urdd

  Aled Hopton yw meistr y ddefod. Y dasg eleni oedd cyfansoddi darn ac roedd y cystadleuwyr yn medru dewis o bedwar darn o gerddoriaeth.

 6. Prif seremoni'r dydd

  Eisteddfod yr Urdd

  Y brif seremoni heddiw yw'r fedal gyfansoddi. Mae'r seremoni ar fin dechrau.

 7. Beth am wedi i chi gystadlu?

  Eisteddfod yr Urdd

  Felly, chi wedi llwyddo i orchfygu'r nerfau, perfformio ar y llwyfan a beth sydd yn eich disgwyl chi pen arall?

  Llu o gamerâu teledu a'r wasg yn crefu am luniau a chyfweliadau. 'Sdim heddwch i gael!

  cefn llwyfan
 8. Arwydd da!

  Eisteddfod yr Urdd

  Chi'n gwybod fod pob dim yn iawn mewn Eisteddfod pan fo'r ciw hufen ia mor hir. Erbyn hyn mae'r haul yn disgleirio ar y Maes a phethau'n dechrau twymo...

  ciw
 9. Sgymraeg!

  Eisteddfod yr Urdd

  Falle bod angen edrych eto ar yr arwydd yma ar faes y 'steddfod!

  Arwydd ar y maes
 10. Lluniau o'r maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae ffotograffwyr Cymru Fyw wedi bod yn brysur yn crwydro'r maes ar y diwrnod cyntaf!

  Dyma ddetholiad bach - mwy ar ein gwefan.

  Siwan ac Endaf a Megan a Huw
  Cystadlu ar y llwyfan
 11. Protest gan Gymdeithas yr Iaith

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn protestio ar stondin Llywodraeth Cymru ar y maes prynhawn yma, gan eu cyhuddo o gynlluniau i wanhau deddfwriaeth iaith.

  Fe wnaeth yr ymgyrchwyr iaith ddweud y byddai diddymu swydd Comisiynydd y Gymraeg yn "'troi'r cloc yn ôl i'r 90au".

  Dywedodd Heledd Gwyndaf, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith y byddai'r cynlluniau'n "gwanhau ein hawliau i gwyno a chael cyfiawnder".

  "Dyw pobl Cymru ddim eisiau hawliau iaith gwannach, maen nhw am symud ymlaen, nid camu'n ôl i hen ddeddfwriaeth wnaeth fethu," meddai.

  View more on twitter
 12. Torf, ond dim syniad faint

  Eisteddfod yr Urdd

  Er gwaethaf y ffaith na fydd cyhoeddiad swyddogol am beth yw nifer yr ymwelwyr yr wythnos yma, mae'n amlwg bod torf heddiw yn un sylweddol iawn.

  Mae'r maes yn un eithaf mawr a gwasgar, ond mae pobl ym mhobman!

  torf
 13. Enwau lleoedd Cymru

  Comisiynydd y Gymraeg

  Ar faes Eisteddfod yr Urdd dros y dyddiau nesa mi fydd yna gyfle i eisteddfodwyr gynnig sylwadau ar restr newydd o enwau lleoedd yng Nghymru.

  Fe fyddan nhw'n cael eu cyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg ddiwedd fis nesa.

  View more on twitter
 14. Canu clodydd yr Urdd

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Lloyd Macey, wnaeth gystadlu ar raglen deledu'r X factor, yn dweud na fyddai wedi gallu cymryd rhan yn y rhaglen oni bai ei fod wedi cael profiad ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd.

  Roedd y dyn 23 oed o'r Rhondda ymhlith y rhai wnaeth gymryd rhan yn y cyngerdd agoriadol neithiwr.

  Dywedodd fod cystadlu ar hyd y blynyddoedd yn golygu fod ganddo fantais am ei fod wedi arfer cael adborth wrth berfformio.

 15. Wedi dod o bell i gystadlu

  Eisteddfod yr Urdd

  Hyd yma dyma'r cystadleuydd sydd wedi teithio bellaf i gystadlu yn yr Eisteddfod...ni'n credu!

  Enillodd Suji o Ysgol Borth, Porthaethwy'r Eisteddfod Gylch yn gynt yn y flwyddyn, ond wedyn roedd yn rhaid i'w theulu symud yn ôl i Gorea i fyw.

  Ond mae hi a'i theulu wedi hedfan nôl yn arbennig i gystadlu yn yr Urdd ac wedi llwyddo i gael llwyfan yn y Llefaru ar gyfer blwyddyn 3 a 4.

  Dyma hi'n cyrraedd cefn y llwyfan gyda'i hathrawes Eleri sydd wedi bod yn ei hyfforddi dros Skype pob wythnos.

  eleri a sujii
 16. Galw am fwy o addysg Gymraeg

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae un o Lywyddion Anrhydeddus yr Eisteddfod, John Meurig Edwards, yn dweud bod angen gweld mwy o addysg uwchradd Gymraeg yn y sir.

  "Mae eisiau mwy o wthio ar yr ochr uwchradd," meddai wrth raglen Taro'r Post.

  Yn ôl y cynghorydd Myfanwy Alexander mae'r diddordeb yn yr iaith wedi "cynyddu ym mhob cornel o'r sir, sy'n mynd ar y cyd gyda'r polisi sydd gennon ni fel cyngor sir i ddarparu addysg Gymraeg yn ehangach ac ehangach."

  Ychwanegodd bydd y cyngor yn gwneud cyhoeddiad cyn bo hir ynglŷn ag ehangu'r ddarpariaeth yng "nghanol y sir." Mae'n holl bwysig cael y ddarpariaeth ymhobman meddai, ac nid dim ond yn y cadarnleoedd.

 17. Coesau blinedig?

  Eisteddfod yr Urdd

  Efallai bod rhai ohonoch yn poeni am fynychu'r Eisteddfod eleni oherwydd maint y Maes.

  Peidiwch poeni mwy!

  Mae Mistar Urdd wedi darparu trên bach arbennig i gludo ei ffrindiau o un pen o'r Maes i'r llall...felly fedrwch chi gyrraedd y donuts hyd yn oed yn gynt!

  tren
 18. Cyfarchion o LA!

  Eisteddfod yr Urdd

  Chwaraewyr Cymru'n dymuno'r gorau i'r Urdd yr wythnos yma a hynny o LA!

  Bydd Cymru'n chwarae Mecsico fory mewn gêm gyfeillgar.

  View more on twitter