a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Adroddiad y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (HASCAS) i’r gofal a’r driniaeth a ddarparwyd ar ward Tawel Fan
 3. Uchelgeisiau ar gyfer Prif Linellau Rheilffordd Great Western a Gogledd Cymru
 4. Dyfodol rheoli tir
 5. Cyfrifoldeb cynhyrchydd estynedig
 6. Dadl Cyfnod 4 y Mesur Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

  View more on twitter
 2. Cymeradwyo Mesur Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

  Mae'r ACau yn pasio Cyfnod 4 - cam olaf - y Mesur Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

  Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
  Image caption: Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 3. Proses pedwar cyfnod

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 4. Dadl: Cyfnod 4 y Mesur Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw dadl ar Gyfnod 4 y Mesur Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

  Mae’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth mewn cysylltiad â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig drwy ddiwygio Deddfau presennol, gan gynnwys yn benodol Ddeddf Tai 1996.

  Ym mis Medi 2016, fe gyhoeddodd Y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dylai cymdeithasau tai fod yn rhan o'r sector gyhoeddus yn hytrach na'r sector breifat.

  Ond fe addawodd Llywodraeth Cymru gymryd "unrhyw gamau angenrheidiol" i newid y penderfyniad wedi pryderon y byddai cyfyngiad ar y nifer o dai fforddiadwy yng Nghymru.

  Arweiniodd penderfyniad y Swyddfa Ystadegau Gwladol at bryderon na fyddai cymdeithasau tai bellach yn medru cael benthyg yr arian sydd ei angen ar gyfer darparu tai newydd.

  Ar hyn o bryd ystyrir fod cymdeithasau tai yn perthyn i'r sector breifat a gallant fenthyg cymaint o arian ag y gallant fforddio o fewn rheoliadau arbennig.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi addo darparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn ystod y tymor cynulliad presennol.

  Ty
 5. 'Llywodraeth Cymru yn gorfod dal i fyny gyda'r farn gyhoeddus'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn gorfod dal i fyny gyda'r farn gyhoeddus ar leihau ac ailgylchu gwastraff.

  Mae'n dweud os yw Llywodraeth Cymru yn methu dod i gytundeb gyda'r Trysorlys, dylai treth plastig un-defnydd gael ei gyflwyno yng Nghymru.

 6. Gweithio gyda llywodraeth y DU a gwenyddiaethau datganoledig eraill ar dreth plastig un-defnydd i'r DU

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn croesawu ymrwymiad y gweinidog i weithio gyda llywodraeth y DU a gwenyddiaethau datganoledig eraill ar dreth plastig un-defnydd i'r DU, a'r posibilrwydd o gynllun dychwel blaen-dâl y DU ar gyfer cynhwyswyr diodydd.

 7. Effaith cyfres Blue Planet y BBC

  Mae Gareth Bennett UKIP yn cyfeirio at effaith cyfres Blue Planet y BBC ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ailgylchu a lleihau gwastraff.

  Tra'n croesawu gwaith i wella mynediad at ddŵr yfed mewn mannau cyhoeddus ar draws Cymru, mae'n codi pwysigrwydd mynediad i dai bach cyhoeddus.

  Mae dros wyth miliwn o dunelli o blastig yn cyrraedd moroedd y byd bob blwyddyn
  Image caption: Mae dros wyth miliwn o dunelli o blastig yn cyrraedd moroedd y byd bob blwyddyn
 8. £15 miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol

  Mae Hannah Blythyn yn amlinellu ei huchelgais i sicrhau mai Cymru fydd 'Cenedl Ail-lenwi' gyntaf y byd.

  Er mwyn sicrhau mai Cymru fydd 'Cenedl Ail-lenwi' gyntaf y DU, bydd gwaith yn dechrau i drefnu bod dŵr yfed ar gael yn fwy hwylus mewn mannau cyhoeddus ledled Cymru.

  Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys ymgyrch i newid ymddygiad er mwyn helpu pobl i weld gwerth dŵr ac i sicrhau mai dŵr tap yw’r dewis cyntaf ar gyfer torri syched.

  Mae hi'n cyhoeddi hefyd y bydd £15 miliwn o gyllid cyfalaf ychwanegol ar gael i "wella hyd yn oed mwy ar systemau a seilwaith casglu ac ailgylchu'r awdurdodau lleol, gan gynnwys y systemau sydd ganddynt ar gyfer plastigau".

  Hannah Blythyn
 9. Dewisiadau ar gyfer Cyfrifoldeb Estynedig y Cynhyrchydd

  Comisiynwyd Eunomia Research & Consulting Ltd (Eunomia) gan Lywodraeth Cymru i nodi dewisiadau, yn unol ag egwyddorion Cyfrifoldeb Estynedig y Cynhyrchydd (EPR), i fynd i’r afael â nifer o faterion yn ymwneud â mathau allweddol o ddeunydd pacio bwyd a diod.

  Bydd y gwaith hwn yn ôl adroddiad Eunomia Research & Consulting Ltd, yn "cyfrannu at y broses o ddatblygu dull gweithredu EPR ehangach yng Nghymru, yn unol â’r diwygiadau i Erthygl 8(a) o’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff.

  "Yn unol â hynny, dylai dulliau gweithredu o’r fath geisio adennill yr holl gostau net, ond yn gostwng i 80% mewn rhai amgylchiadau. Byddai symud costau oddi wrth ddinasyddion/trethdalwyr tuag at ddefnyddwyr/cynhyrchwyr yn cyd-fynd yn llwyr â rhaglen Llywodraeth Cymru, Symud Cymru Ymlaen, sy’n pwysleisio economi gryfach a thecach.

  "Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am ddealltwriaeth fanylach o gwmpas posibl math o EPR sy’n: lleihau gwastraff ac yn cynyddu lefelau ailddefnyddio, atgyweirio, ail-weithgynhyrchu ac ailgylchu, cymaint ag sy’n ymarferol bosibl Mae’r amcan hwn yn uchelgeisiol, ac mae’n cydnabod yr angen i ysgogi gwelliannau".

 10. Cyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig

  Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, sydd nawr yn gwneud datganiad ar Gyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig, yn dilyn ymchwil wnaeth ganolbwyntio ar leihau ac ailgylchu gwastraff ac ar leihau sbwriel a achosir gan chwe math penodol o ddeunyddiau pacio bwyd a diod.

 11. Neil Hamilton yn cytuno gyda 'phob un gair'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud ei fod yn cytuno gyda "phob un gair" o ddatganiad Lesley Griffiths.

 12. Beirniadu Llywodraeth Cymru am 'ildio'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru am "ildio" dros Fesur Ymadael yr UE, y mae e'n dweud fydd yn caniatáu i San Steffan a llywodraeth y DU i redeg materion rheoli tir ôl-Brexit, ac amddifadu cyfleuoedd ar gyfer arloesedd mewn ffermio yng Nghymru.

  Simon Thomas
 13. Cyllid i ffermwyr ar gyfer y dyfodol

  Mae'r aelod Ceidwadol Paul Davies yn croesawu'r cyhoeddiad y bydd y Cynllun Taliad Sylfaenol yn parhau am y flwyddyn gynllun 2019, ond yn galw ar Lesley Griffiths i "ymuno gyda Llywodraeth y DU yn ymrwymo cyllid i ffermwyr ar gyfer y dyfodol tan 2022".

  Paul Davies
 14. Ail-ddatgan pump o egwyddorion sylfaenol

  Mae Lesley Griffiths yn dweud bod Brexit yn rhoi "siawns unwaith mewn cenhedlaeth i ail-gynllunio ein polisïau ni".

  Mae'n ail-ddatgan pump o egwyddorion sylfaenol ar gyfer dyfodol ein tir a'r bobl fydd yn ei reoli.

  Sef:

  • ·Rhaid inni gadw rheolwyr tir ar y tir;
  • ·Mae cynhyrchu bwyd yn hanfodol i'n cenedl;
  • ·Bydd y cymorth yn y dyfodol yn canolbwyntio ar ddarparu nwyddau cyhoeddus fydd yn darparu ar gyfer holl bobl Cymru; a
  • ·Dylai pob rheolwr tir gael y cyfle i elwa o'r cynlluniau newydd hyn.
  • ·Rydym angen sector amaethyddol llewyrchus a chadarn yng Nghymru, ar ba ffurf bynnag fydd Brexit.
 15. Amserlen ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol wedi Brexit

  Mae Lesley Griffiths wedi pennu amserlen ar gyfer dyfodol Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru wedi Brexit.Dywedodd wrth ACau y bydd Cynllun y Taliad Sylfaenol yn parhau fel a gynlluniwyd ar gyfer 2018 ac ar gyfer 2019.

  O 2020 meddai, pan fydd pwerau yn dychwelyd o Ewrop, "bydd pontio graddol dros sawl blwyddyn o'r cynlluniau presennol i rai newydd. Erbyn 2025 hoffai Ysgrifennydd y Cabinet i'r broses ddod i ben a bydd yn rhoi amlinelliad o'r manylion pellach ym mis Gorffennaf, fydd yn destun ymgynghoriad".

 16. Dyfodol Rheoli Tir

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: Dyfodol Rheoli Tir.

  Tir
 17. 'Ymrwymiadau atyniadol llywodraeth y DU yn Lloegr'

  Mae David Rowlands UKIP yn nodi "ymrwymiadau atyniadol" llywodraeth y DU yn Lloegr, fel y HS2, ac yn galw am ddadl lawn ar wariant llywodraeth y DU ar isadeileddau rheilffyrdd yng Nghymru.

  David Rowlands
 18. 'Trwm ar siarad, ysgafn ar weithredu'

  Mae'r aelod Ceidwadol Russell George yn dweud nad yw ymrwymiadau blaenorol wedi cael eu cyflawni, fel tocynnau integredig i wasanaethau bysys a threnau.

  Mae'n dweud bod Llywodraeth Cymru yn "drwm ar siarad, ysgafn ar weithredu".

  Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud y "diffyg amlwg" yn y datganiad oedd yr angen i "gysylltu Cymru".

  Mae'n tanlinellu'r angen am "gyswllt gorllewinol cenedlaethol", fel bo pobl yn gallu symud o'r gogledd i'r de "heb orfod mynd trwy wlad arall".

  Adam Price
  Image caption: Adam Price
 19. Yr Athro Mark Barry i arwain dadansoddiad

  Mae Ken Skates - sy'n gwisgo rhosyn gwyn heddiw i godi ymwybyddiaeth tuag at Ddiwrnod Canser yr Ofari y Byd - yn cyhoeddi ei fod wedi gofyn i'r Athro Mark Barry i arwain ar gynhyrchu "bras raglen strategaeth", un ar ogledd Cymru ac un ar dde Cymru, o fewn dau neu dri mis.

  Ken Skates