a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Ionawr 30.

  Y Senedd
 2. Cynrychiolaeth 50/50 ar bob bwrdd cyhoeddus a noddir gan Lywodraeth Cymru

  Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James, yn dweud ei bod hi'n benderfynol o sicrhau y bydd gan bob bwrdd cyhoeddus a noddir gan Lywodraeth Cymru gynrychiolaeth 50/50 o ran rhyw yn ystod y tymor seneddol hwn.

 3. 'Deddfu i sicrhau bod cynrychiolaeth 50/50 o ran rhywiau ymhlith ACau'

  Mae Sian Gwenllian yn gosod yr achos i'r Cynulliad Cenedlaethol i ddeddfu er mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth 50/50 o ran rhywiau ymhlith ACau.

  Sian Gwenllian
 4. Dadl Fer: Ydy Cymru heddiw yn gydradd?

  Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Sian Gwenllian AC.

  A'r pwnc: Canrif ers i fenywod gael yr hawl i bleidleisio, ond ydy Cymru heddiw yn gydradd?

  Pleidlais i ferched
 5. Gwelliant Llywodraeth Cymru yn cael ei basio

  Mae gwelliant Llywodraeth Cymru yn cael ei basio, ac mae'r aelodau yn cytuno ar y cynnig wedi ei ddiwygio.

  Y bleidlais
 6. 'Uchelgais i sbarduno twf cynhwysol ar draws Cymru'

  Ar ran y llywodraeth mae Ken Skates yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod yr heriau y bydd economi Cymru’n eu hwynebu dros y ddegawd nesaf gan gynnwys cynhyrchiant, awtomeiddio a datgarboneiddio.

  2. Yn nodi’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi a gyhoeddwyd yn ddiweddar a’r uchelgais i sbarduno twf cynhwysol ar draws Cymru drwy sicrhau bod y llywodraeth gyfan yn rhoi sylw i ddatblygu economaidd.

  3. Yn nodi’r cynnig i ddatblygu contract economaidd newydd a sicrhau bod buddsoddiad cyhoeddus yn ysgogi diben cymdeithasol drwy sicrhau bod mwy o waith teg ar gael, lleihau allyriadau carbon a chefnogi amgylchedd cystadleuol ar gyfer busnesau Cymru.

  4. Yn nodi’r meysydd gweithredu a gynhwysir yn y cynllun sydd wedi’u creu i ysgogi syniadau newydd a phartneriaethau newydd rhwng diwydiant, y llywodraeth, addysg, undebau llafur a phartneriaid a all sbarduno twf economaidd cynhwysol.

  5. Yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau bod strategaeth ddiwydiannol y DU yn cefnogi buddsoddiad ar draws pob rhan o’r Deyrnas Unedig.

 7. Cyfleoedd economaidd unigryw Cymru

  Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn cyfeirio at fethiant y ddogfen "i nodi sut i wneud o mwyaf o'r cyfleoedd economaidd unigryw sydd gan Gymru".

  Mae'n dweud bod hon yn teimlo fel "dogfen sy'n sylwebu yn hytrach na chynnig strategaeth gynhwysfawr".

 8. Bydd y cynllun 'yn methu gwneud unrhyw wahaniaeth gwirioneddol'

  Ar ran UKIP mae Caroline Jones yn rhagweld na fydd Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi gan Lywodraeth Cymru "yn gwneud unrhyw wahaniaeth gwirioneddol i ffyniant economaidd yng Nghymru".

  Mae hefyd yn dweud y caiff ffyniant economaidd Cymru hefyd "ei lesteirio gan Lywodraeth y DU yn camddyrannu gwariant cyhoeddus ar gymorth tramor nad yw'n ddyngarol, cymorthdaliadau gwyrdd, taliadau llog ar y ddyled genedlaethol a phrosiectau oferedd fel HS2".

  Mae'n ychwanegu hyn: "Tra y gallai gwariant ar y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill gael ei gynyddu'n sylweddol os byddai gwariant yn cael ei ddargyfeirio o'r blaenoriaethau cyfeiliornus hyn, bydd tlodi cymharol Cymru fel cenedl dim ond yn cael ei unioni gan bolisi economaidd tymor hir sy'n seiliedig ar drethi is a rheoleiddio gweithgarwch busnes mewn ffordd fwy cymesur".

  Caroline Jones
 9. 'Diffyg gweledigaeth yn y cynllun economaidd'

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud bod yna ddiffyg gweledigaeth, uchelgais a chreadigrwydd yn y cynllun economaidd.

  Mae'n dweud bod cynlluniau blaenorol Llywodraeth Cymru wedi methu â chyflawni, ac mae'n cwestiynu pa wersi sydd wedi eu dysgu.

  Andrew RT Davies
 10. Dadl: 'Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi'

  Nesa yn y Siambr dadl y Ceidwadwyr Cymreig: 'Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi'.

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  "Yn credu bod 'Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi' gan Lywodraeth Cymru yn methu â darparu strategaeth gynhwysfawr ar gyfer cyflawni ffyniant economaidd yng Nghymru".

 11. Llywodraeth Cymru yn gwrthod dau argymhelliad

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn rhoi ymateb Llywodraeth Cymru.

  Mae'r llywodraeth yn gwrthod dau o'r argymhellion, sef y dylai'r llywodraeth "osod dyletswydd ar gyrff rhanbarthol i hyrwyddo datblygu economaidd/twf cynhwysol, gyda disgresiwn i wario swm sylweddol o arian boed hynny gan Lywodraeth Cymru, neu wedi'i godi o fewn y rhanbarth".

  Yr argymelliad arall sy'n cael ei wrthod yw "dylai ffiniau rhanbarthol - ar gyfer Bargeinion Twf a strategaeth economaidd ehangach Llywodraeth Cymru - fod mor hyblyg â phosibl, er mwyn galluogi cymunedau sy'n agos at y ffiniau i ddewis sut y maent yn ymgysylltu â gwaith cynllunio ar gyfer twf economaidd. Byddai hyn yn golygu y gallai awdurdod lleol neu bartner sector preifat yng Nghymru ddewis ymgysylltu â mwy nag un "rhanbarth".

  Ken Skates
 12. 'Dydw i ddim yn teimlo bod pobl wedi ymgynghori gyda mi ar batrwm y metro'

  "Dydw i ddim yn teimlo bod pobl wedi ymgynghori gyda mi na fy etholwyr ar batrwm y metro o gwbl," medd AC Llafur Canol Caerdydd Jenny Rathbone.

  Jenny Rathbone
 13. 11 o argymhellion

  Mae'r Cadeirydd Russell George yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sy'n gwneud 11 o argymhellion.

  Mae'r pwyllgor yn dweud bod "perygl gwirioneddol bod creu Byrddau Rhanbarthol a strwythurau i’w cefnogi yn ychwanegu lefel ychwanegol o fiwrocratiaeth i ddatblygiad economaidd yng Nghymru.

  "Mae’n hanfodol bod Byrddau Rhanbarthol yn cael eu sefydlu mewn ffordd sy’n eu galluogi i symleiddio penderfyniadau yn hytrach na chynyddu biwrocratiaeth i fusnesau sy’n ceisio buddsoddi yn yr ardal".

 14. Dadl ar Fargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol

  Symudwn ymlaen nawr at ddadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru.

  Bargen Ddinesig Ardal Prifddinas Caerdydd
 15. Llywodraeth Cymru yn gwrthod un argymhelliad

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, yn rhoi ymateb Llywodraeth Cymru.

  Mae'r llywodraeth yn gwrthod unargymhelliad sef "bod y wybodaeth gryno mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn cyfeirio’n benodol at sut y bydd unrhyw gostau a nodir yn yr Asesiad yn cael eu hariannu a chan bwy".

  Yn ôl y llywodraeth "mae Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn dadansoddi’r gwerth am arian ac eisoes yn nodi pwy sy‘n debygol o orfod talu costau ychwanegol o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth.

  "Byddai ehangu’r dadansoddiad er mwyn ystyried sut y caiff y costau hynny eu cyllido yn mynd y tu hwnt i ddiben a bwriad yr asesiad.

  "Wrth gwrs, mae materion sy’n ymwneud â fforddiadwyedd a chyllid yn ystyriaethau pwysig i Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad.

  "Bydd materion o’r fath yn cael eu hystyried wrth ddatblygu’r ddeddfwriaeth ac yn y Penderfyniad Ariannol ar gyfer pob Mesur".

 16. 'Dylid gwella amcangyfrifon cost cyfreithiau'

  Mae Simon Thomas yn cyfeirio at y ffaith bod amcangyfrif Llywodraeth Cymru ynghylch faint y byddai Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg yn ei gostio wedi cynyddu'n sylweddol - roedd y cynnydd wedyn wedi cael ei ddiwygio o £13.1m i £12.7m.

  Fe gafodd y Mesur Gydsyniad Brenhinol heddiw.

 17. 16 o argymhellion

  Mae Cadeirydd y pwyllgor Simon Thomas yn cyflwyno'r adroddiad sydd â 16 o argymhellion.

  Yr argymhelliad cyntaf yw y dylai Llywodraeth Cymru "sicrhau bod crynodeb o’r wybodaeth ariannol yn cael ei gynnwys mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar gyfer pob Mesur y mae’n cyflwyno, ac y nodir yn benodol p’un a yw’r costau yn gyfalaf neu’n refeniw".

  Arian
 18. Dadl: Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth

  Nawr y cyntaf o ddadleuon y prynhawn.

  Mae'n ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth.

  View more on twitter
 19. Datganiadau 90 Eiliad

  Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

 20. Achos cyfreithiol yn y Llysoedd Busnes ac Eiddo

  Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans yn dweud bod RIFW wedi cyflwyno achos cyfreithiol yn y Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghymru yn erbyn y ddau gwmni mewn cysylltiad gyda'r gwerthiant o dir cyhoeddus i South Wales Land Dvelopments Limited yn 2012.