a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 4. Cwestiynau Amserol
 5. Cyflwyno Mesur a gynigir gan Bwyllgor – Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
 6. Dadl gan Aelodau Unigol: cynhesu byd eang a chytundeb Paris
 7. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 'Gwireddu'r Uchelgais – Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru'
 8. Dadl Plaid Cymru: gweithlu GIG Cymru
 9. Dadl Fer: M4 sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Cai Llwyd

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Diolch am ddilyn

  Gyda hynny, daw'r trafodaethau yn y Siambr i ben.

  Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd ddydd Mawrth, 10 Hydref.

  Senedd
 2. Ffordd liniaru 'yn darparu gwerth am arian'

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates bod "problemau parhaol" o amgylch twneli Brynglas, a'u bod hefyd yn gwaethygu.

  Ychwanegodd y byddai'r ffordd liniaru yn darparu "gwerth am arian", a bod canlyniad yr ymgynghoriad cyhoeddus presennol "wir yn bwysig i Gymru".

  Ken Skates
 3. 'Maes parcio gwerth £1bn'

  Dywedodd Lee Waters y byddai ffordd liniaru'r M4 o amgylch Casnewydd yn "ffordd ddrud o fynd i'r afael â'r broblem dros dro yn unig".

  "Allwn ni ddim adeiladu ein ffordd allan o'r broblem yma," meddai.

  "Os dydyn ni ddim yn ofalus, gallwn ni fod â maes parcio gwerth £1bn."

  Lee Waters
 4. 'M4 sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol'

  Yr eitem olaf heddiw yw Dadl Fer, sy'n cael ei arwain gan Lee Waters ar y pwnc: M4 sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 5. 'Heriau recriwtio ddim yn unigryw i Gymru'

  Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ei fod yn cydnabod yr "heriau gwirioneddol mewn recriwtio, sydd ddim yn unigryw i Gymru".

  Mae hefyd yn amlinellu cyfres o fesurau mae'r llywodraeth yn eu cymryd, gan gynnwys y cyhoeddiad ddoe y bydd £14m yn cael ei wario i ddatblygu addysg feddygol israddedig yn y gogledd.

  Vaughan Gething
 6. 'Sefyllfa enbyd'

  Dywedodd AC UKIP Caroline Jones y bydd y blaid yn cefnogi cynigion Plaid Cymru, a hynny am fod "diffyg cynllunio gyda'r gweithlu dros yr ychydig ddegawdau diwethaf wedi'n gadael mewn sefyllfa enbyd".

 7. Galw i ymgynghori â sectorau perthnasol

  Mark Reckless sy'n amlinellu gwelliant y Ceidwadwyr, fyddai'n gweld pwynt newydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgynghori â sectorau perthnasol i sicrhau bod cynllunio'r gweithlu yn digwydd mewn modd cydlynol.
  Mark Reckless
 8. 'Prinder staff yn peri risg i ddiogelwch'

  Mae Mr ap Iorwerth yn dadlau bod y "prinder presennol o ddoctoriaid, nyrsys a staff iechyd arall yn peri risg i ddiogelwch cleifion".

  Ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru wedi "methu â chyflwyno cynllun effeithiol a chynaliadwy" ar gyfer gweithlu GIG Cymru.

  Mynegodd ei bryder hefyd bod "chwarter meddygon teulu Cymru o fewn degawd o oedran ymddeol".

  Rhun ap Iorwerth
 9. Dadl Plaid Cymru ar weithlu'r GIG

  Y pwnc mae Plaid Cymru wedi'i dewis i'w ddadlau yw gweithlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

  Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn nodi bod prinder meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn peri risgiau i ddiogelwch cleifion a'r gallu i gyflenwi gwasanaethau'n ddiogel;
  2. Yn gresynu at fethiant Llywodraeth Cymru i weithredu cynllun gweithlu effeithiol a chynaliadwy ar gyfer GIG Cymru.
 10. 'Consensws newydd' ar y Gymraeg

  Dywedodd Gweinidog y Gymraeg Alun Davies y bydd yn arwain "consensws newydd" ar yr iaith, ac y bydd ei ddatganiad ddydd Mawrth nesaf yn ehangu ar ei gynlluniau.

  Alun Davies
 11. Swm 'syfrdanol' o waith i'w wneud

  Dywedodd AC Llafur Llanelli Lee Waters bod swm "syfrdanol" o waith i'w wneud ac mai'r "ffocws ddylai fod sut allwn ni gael y continwwm yn gweithio mewn ffordd ystyrlon mewn ysgolion sy'n gyfrwng Saesneg ar hyn o bryd".

  "Mae hynny'n anodd iawn," meddai.

  Ychwanegodd y "dylai pob ysgol Saesneg anelu at fod yn ysgol ddwyieithog yn y tymor canolig".

  Lee Waters
 12. Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad ar wahân

  Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi cynnal ymchwiliad i strategaeth iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru er mwyn iddo lywio a dylanwadu ar y strategaeth newydd wrth iddi gael ei ffurfio.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei huchelgais i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, fyddai'n golygu bron dyblu nifer presennol y siaradwyr Cymraeg.

  Mae'r pwyllgor wedi cynnal ei ymgynghoriad ei hun i hyn, sydd ar wahân i'r hyn a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru, ac mae'r cadeirydd Bethan Jenkins yn cynnig bod y Cynulliad yn nodi eu hadroddiad, sydd â chyfanswm o 23 argymhelliad.

  Bethan Jenkins
 13. Cymraeg 2050 - Gwireddu'r Uchelgais

  Mae'r ddadl nesaf ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 'Gwireddu'r Uchelgais - Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru'.

 14. Y llywodraeth am gefnogi'r cynnig

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd Lesley Griffiths y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r cynnig, gan ychwanegu eu bod eisoes â'r nod o sicrhau sector cyhoeddus carbon-niwtral erbyn 2030 ac wedi gosod targedau ynni adnewyddadwy "heriol".

  Lesley Griffiths
 15. Ol-troed carbon ar labeli bwyd?

  Dywedodd yr AC Llafur Jenny Rathbone bod "gwybod faint o garbon y mae'n ei gymryd i gynhyrchu bwydydd yn bywsig, ac efallai y dylai fod ar labeli".

  Jenny Rathbone
 16. 'Newid ymddygiad' am allyriadau carbon

  Dywedodd Simon Thomas y gallai cyfrifon carbon personol bod yn ffordd bwysig o leihau allyriadau carbon.

  Ychwanegodd mai'r pwrpas yw "nid i godi arian ond newid ymddygiad, fel y gwnaeth y dreth ar fagiau plastig".

  Eglurodd y byddai'n wirfoddol ar unigolion, ond yn orfodol ar gwmnïau tanwydd.

 17. Dadl gan Aelodau Unigol ar gynhesu byd eang

  Mae gennym nawr Ddadl gan Aelodau Unigol. Mae:

  • Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru);
  • Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr);
  • David Melding (Canol De Cymru);
  • Mike Hedges (Dwyrain Abertawe);

  yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod yr angen i liniaru cynhesu byd eang a chefnogi cytundeb Paris o'r 21ain gynhadledd o'r partïon ('Cytundeb Paris') drwy dorri allyriadau carbon a nodi bod hyn yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015;
  2. Yn nodi bod yr egwyddor datblygu cynaliadwy wedi'i hymgorffori yng ngwaith y Cynulliad gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998;
  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu ymchwil pellach i ddichonoldeb cynllun peilot cyfrifon carbon personol yng Nghymru.
 18. Sicrhau nad oes 'gor-reoleiddio'

  Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford y bydd y llywodraeth yn "edrych yn gadarnhaol ar y mesurau fydd yn helpu'r ombwdsmon i ymgymryd â'i rôl", ond y byddan nhw eisiau sicrhau nad yw gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu "gor-reoleiddio", yn ogystal ag ystyried y gost.

  Mark Drakeford
 19. Pwerau newydd i'r Ombwdsmon?

  Dywedodd Mr Thomas bod y mesur yn gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

  Byddai'r pwerau newydd yma'n cynnwys:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus/preifat;
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.
  Simon Thomas
 20. Cyflwyno mesur a gynigir gan Bwyllgor

  Rydym yn symud 'mlaen at Ddatganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Simon Thomas ar gyflwyno mesur a gynigir gan Bwyllgor - Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).