a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn y llif bwy

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn ein llif byw heddiw - a llongyfarchiadau i bawb gafodd ganlyniadau oedd wedi eu plesio.

Dyw hi ddim yn ddiwedd y byd i'r disgyblion hynny sydd ychydig yn siomedig - mae digon o ddewisiadau gyrfaoedd ar gael.

Hwyl gan griw'r llif byw.

Dansoddi'r canlyniadau:

Bethan Lewis

Gohebydd Addysg BBC Cymru

Beth mae'r canlyniadau yma'n ei ddweud am berfformiad ein pobl ifanc a'n hysgolion?

Yn draddodiadol, roedd canlyniadau TGAU yn cael eu gweld fel y prif brawf ar gyfer mesur cyflwr y gyfundrefn addysg.

Ond erbyn hyn mae'r darlun yn un cymhleth o gymaru gyda'r blynyddoedd a fu, a gyda gwledydd eraill y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn cyflwyno diwygiadau. Felly mae ceisio cymharu yn broblematig.

Mae'n sicr fod y duedd gynyddol i bobol ifanc sefyll rhai o'r arholiadau flwyddyn yn gynnar yn cael effaith ar ganlyniadau. Ond ai dyna'r ateb cyfan i esbonio'r gostyngiad eithaf sylweddol yn y graddau A* i C eleni?

Ac os nad TGAU, sut mae mesur sut mae'r system yn perfformio?

Yr ateb yn ôl rhai yw profion rhyngwladol PISA - o leiaf yn y blynyddoedd wrth i'r diwygiadau gael eu cyflwyno'n llawn. Ond mae yna nifer yn y byd addysg sydd ag amheuon cryf am hynny hefyd.

Dadansoddi
BBC

Cymwysterau Cymru'n mesur y canlyniadau

Twitter

Dathlu yng Nghwm Rhondda

Twitter

Plas Mawr yn dathlu canlyniadau cryf

Twitter

Canlyniadau TGAU: Ymateb Plaid Cymru

Plaid Cymru

Yn ei sylw ar ganlyniadau TGAU eleni, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd: "Gwyddom y cymer y system newydd beth amser i ymsefydlu, a dangoswyd hyn yn y canlyniadau. Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr ystyried y canlyniadau hyn a'r hyn maent yn olygu i fyfyrwyr fydd yn cymryd TGAU y flwyddyn nesaf a'r flwyddyn wedyn.

"Mae Plaid Cymru eisiau gweld pob myfyriwr yng Nghymru yn cyrraedd eu potensial, ac er mwyn gwneud hyn, byddwn yn parhau i alw ar y llywodraeth i ganolbwyntio mwy ar gael myfyrwyr i mewn i addysg o'r ansawdd flaenaf o'r blynyddoedd cyntaf un, ar fonitro cynnydd myfyrwyr ac ymyrryd rhag blaen os bydd myfyrwyr yn dechrau llithro'n ôl."

PC
BBC

Cyfranwyr Taro'r Post yn trafod TGAU

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Nid yw'n ddiwedd y byd!

BBC Bitesize

Nid pawb sy'n llwyddo i gyrraedd yr uchelfannau gyda'u canlyniadau heddiw. Ond dydi hi ddim yn ddiwedd y byd! Mae cyngor ar gael!

bbc
bbc

Ymateb undeb NASUWT i'r canlyniadau

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i ganlyniadau TGAU heddiw, dywedodd Rex Philips o undeb NASUWT:

"Mae'r canlyniadau'n adlewyrchu gwaith caled y disgyblion ac ymroddiad eu hathrawon.

"Fe fydd wrth gwrs angen i Lywodraeth Cymru edrych yn ofalus ar dwf cynyddol niferoedd y disgyblion sy'n sefyll yr arholiadau'n gynnar ac o 'fancio' canlyniadau sydd yn edrych fel eu bod wedi cyfranu at ostyngiad ystadegol yn y perfformiadau.

"Ond gwerth y cymwyster i'r disgybl a'r canlyniad sy'n cael ei gyrraedd sy'n bwysig i'n disgyblion ac fe ddylid llongyfarch y disgyblion hyn am eu llwyddiant ar draws y graddau TGAU ac o fen y Bac Cymraeg."

"Mynd i gampio i ddathlu"

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Roedd Lowri o Bwllheli yn hapus dros ben ar raglen y Post Cyntaf y bore 'ma, gan ddathlu 5 A*, 4 A, 2 b ac 1 C.

Mae'n dweud ei bydd yn dathlu drwy gael parti heno a mynd i wersylla gyda'i ffrindiau yn ardal Pwllheli.

lowri
BBC

Merched Môn yn hapus

Twitter

Ymteb undeb i'r canlyniadau

BBC Cymru Fyw

Mae Undeb Athrawon NUT Cymru wedi ymateb i'r canlyniadau heddiw.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Undeb, David Evans fod yr holl ddisgyblion, athrawon a rhieni'n haeddu canmoliaeth am y canlyniadau, a hynny yn dilyn misoedd o waith caled.

Ychwanegodd fod y canlyniadau'n dangos fod cywirdeb manwl yn y system arholi, ac fe all hyn roi hyder i ddisgyblion, athrawon a chyflogwyr.

"Wrth gwrs dyma'r flwyddyn gyntaf y mae llawer o'r cymwysterau wedi eu cyflwyno. Bydd na gyfnod o ymgartrefu'n siwr o ddigwydd ond mae hyn yn rhoi gwir linyn mesur i ni i bwyso a mesur canlyniadau'r dyfodol."

Ar frys garw!

BBC Cymru Fyw

Roedd ambell i ddisgybl yn Ysgol Pencoed ar frys mawr i gyrraedd er mwyn derbyn eu canlyniadau'r bore ma.

Ar droed, mewn ceir ac ar ddwy olwyn fe ddaeth y plant a'u gwynt yn eu dyrnau i glywed y newyddion!

Beics
BBC

Dathlu'n Nhregaron

Twitter

Disgyblion yn gwenu yn Wrecsam

Twitter

TGAU cynnar yn 'anghynaladwy'

Twitter

TGAU: Ymateb yr Ysgifennydd Addysg

Twitter

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi llongyfarch disgyblion ar eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.

Wrth ymweld ag ysgol Cefn Saeson yng Nghastell-nedd, dywedodd: "Fe hoffwn i longyfarch y miloedd o ddisgyblion ledled Cymru sy'n cael eu canlyniadau heddiw.

"Nod y cymwysterau diwygiedig hyn yw darparu'r sgiliau iawn i ddisgyblion ar gyfer y byd modern. Fe allwn ni ymfalchïo yn y ffordd mae ein disgyblion a'n hathrawon wedi ymdopi â'r cymwysterau newydd hyn a gafodd eu cyflwyno, sy'n chwarae rôl hollbwysig yn y broses o godi safonau.

"Mae'r nifer uchel sy'n cael eu cofrestru'n gynnar ar gyfer eu harholiadau yn destun pryder imi. Dyw llawer o'r disgyblion hyn, sy'n cymryd eu harholiadau cyn cwblhau eu dwy flynedd o astudio, ddim wedi cael cyfle i gyrraedd eu llawn botensial. Mae hyn yn rhoi pwysau diangen ar ddisgyblion ac athrawon, ac mae hefyd yn rhoi straen ychwanegol ar gyllidebau ysgolion."

View more on twitter

Llwyddiant i'r merched hefyd:

Twitter

Bechygyn Ysgol Cwm Tawe'n dathlu

Twitter

Gwenwch!

BBC Cymru Fyw

Rhai o famau balch disgyblion Ysgol Pencoed yn dathlu - a'r bechgyn wedi sefyll eu harholiadau flwyddyn yn gynnar.

Gwenu
BBC

Dathlu ym Mrynrefail

Twitter

Trafod TGAU ar Taro'r Post

Twitter

Ar frys i ddweud wrth mam

BBC Cymru Fyw

Dyma Liam o Ysgol Pencoed yn ffonio ei fam i rannu ei ganlyniadau. Fe safodd Liam, sy'n 15, ei arholiadau flwyddyn yng nghynt na'r arfer, a chafodd 5 A*, 3 A ag 1 C.

liam
BBC

Plant y brifddinas yn agor yr amlenni

Twitter

'Gostyngiad pryderus' mewn graddau eleni

Ceidwadwyr Cymreig

Mae canlyniadau TGAU eleni wedi dangos 'gostyngiad pryderus' mewn cyraeddiadau meddai Darren Millar AC - yn enwedig ar gyfer graddau A*- C.

Dywed Mr Millar, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar addysg, fod angen i'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams ailfeddwl am y diwygiadau sydd wedi eu gwneud i'r cwricwlwm addysg yma yng Nghymru.

Millar
BBC

"Dim llawer o gwsg neithiwr"

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Gan gyfadded na chafodd lawer o gwsg neithiwr, dywedodd Rhys o Ysgol Glan y Môr ei fod yn hapus gyda'i ganlyniadau, 4 A,* 4 A, 2 B ac 1C.

"Mae'r gwaith astudio dwi 'di neud di bod yn eitha caled, ond dwi'n teimlo mod i wedi rhoi y gwaith caled i fewn ac ar y diwedd dwi'n hapus."

rhys
bbc

Pryder - a rhyddhad!

BBC Cymru Fyw

Mae'r aros yn hir a phoenus cyn i'r bechgyn dderbyn eu canlyniadau yn Ysgol Cefn Saeson, Cimla, Castell-nedd - ond mae'r rhyddhad ar wynebau'r merched yn amlwg wedi iddyn nhw gael y newyddion da!

pryder
bbc
rhyddhad
bbc

Newydd dorriCanlyniadau Cymru: Lefel isaf A*-C ers 2006

BBC Cymru Fyw

Mae'r canran o ddisgyblion yng Nghymru cafodd raddau A* i C yn eu TGAU wedi disgyn i'r lefel isaf ers 2006, yn dilynnewidiadau mawr i'r system arholiadau.

Dywedodd y corff sy'n rheoleiddio cymwysterau mai cynnydd yn nifer y disgyblion 15 oed wnaeth sefyll yr arholiadau eleni oedd y prif reswm am y dirywiad.

Fe gwympodd y canlyniadau A*-C i 62.8%. Mae'n dilyn tair blynedd pan oedd y canran yn 66.6%.

Mae'r canran o farciau uchaf A*-A wedi gostwng hefyd, o 19.4% llynedd i 17.9% eleni.

Mudiad Meithrin yn cynnig cyfleoedd

Twitter

Guto wrth ei fodd!

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Yn siarad ar Post Cyntaf bore 'ma, roedd Guto o Ysgol Glan y Môr Pwllheli'n hapus iawn gyda'i ganlyniadau. Cafodd 3A* 3A 2B a 1C. Mae Guto am astudio'r Gyfraith, Hanes a Chymraeg yng Ngholeg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli, ac mae'n gobeithio dilyn gyrfa fel cyfreithiwr.

guto
BBC

Canlyniadau: Cyngor budd-daliadau i rieni neu ofalwyr

BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn atgoffa rhieni sy'n cael Budd-dal Plant a Chredydau Treth Plant i roi gwybod am unrhyw newid yn statws addysgol eu plentyn cyn 31 Awst, neu fel arall bydd taliadau'n dod i ben.

Mae'n rhaid i rieni roi gwybod i CThEM os oes unrhyw un o'u plant, sy'n 16 oed neu'n hŷn, yn parhau mewn addysg llawn amser, neu'n dechrau prentisiaeth.

Os yw person ifanc yn gadael addysg neu hyfforddiant mae'n rhaid i rieni neu ofalwyr roi gwybod am y newid "er mwyn osgoi cronni gordaliad y bydd yn rhaid iddynt ei dalu'n ôl".

Arian
BBC

Pennaeth balch - ar ddiwedd gyrfa

BBC Cymru Fyw

Dyma bennaeth Ysgol Pencoed, David George, yn dathlu llwyddiant y disgyblion y bore ma - a hefyd yn dathlu'r ffaith mai hwn yn ei ddiwrnod olaf o ddysgu ar ddiwedd cyfnod o 28 o flynyddoedd wrth y llyw!

bALCH
BBC

Plant Pwllhei'n Serennu

BBC Cymru Fyw

Dyma Seren o Ysgol Glan y Môr Pwllheli - sydd wedi llwyddo i gael 11 A*.

Llongyfarchiadau mawr iddi ag i bob disgybl arall sydd wedi derbyn eu canlyniadau heddiw.

Seren
BBC

Balchder ym Mangor

Twitter

Cyngor yn croesi bysedd....

Twitter

Newidiadau'n 'her i ysgolion'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae nifer o newidiadau wedi bod i'r drefn eleni. Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd Guto Wyn, dirprwy bennaeth Ysgol Glan Y Môr Pwllheli:

“Mae hon yn flwyddyn gyntaf lle mae dau gymhwyster TGAU Maths, mae Iaith Gymraeg a Saesneg wedi newid ac mae Llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg wedi newid o’r cyrsiau arholiad, ac mae Bagloriaeth Cymru wedi newid. Felly mae mwy na hanner y cyrsiau mae disgyblion yma wedi dilyn am ddwy flynedd yn newydd sydd wedi bod yn her iddyn nhw, i ni fel staff ac mae’n her ar ddiwrnod fatha heddiw i wybod sut mae pethau’n sefyll felly.

Athro
BBC

Angen cyngor ar sut i ymdopi?

BBC Cymru Wales

Mae cyngor ar gael gan BBC Bitesize:

View more on twitter

Plant Pencoed yn clywed y newyddion

BBC Cymru Fyw

Dyma rai o ddisgyblion Ysgol Pencoed yn trafod eu canlyniadau o flaen mynedfa'r ysgol y bore ma.

Pencoed
BBC

Cyngor gan Gyrfa Cymru

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Bydd Gyrfa Cymru mewn sawl ysgol heddiw i gynnig cymorth i ddisgyblion. Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd Dylan Evans:

“Mae’n eitha cyffrous heddiw, mae na lot o fyfyrwyr yn dathlu ac mae’n neis bod yn rhan o hynny, ond i rai sydd ddim yn cael be mae nhw eisiau neu i’r rhai sydd wedi gwneud yn well na’r disgwyl – da ni yno heddiw i roi cyngor ar beth allen nhw wneud yn hytrach na aros yn y chweched dosbarth. Mae yna bethau galwedigaethol fel mynd i’r gwaith neu brentisiaethau allan yna hefyd."

Canlyniadau o bob cwr o Gymru

BBC Cymru Fyw

Fe fydd ein llif byw yn dod a'r canlyniadau i chi o bob cwr o Gymru rhwng nawr a hanner dydd.

Bydd gohebwyr mewn sawl ysgol o Fôn i Fynwy'n dod a'r diweddaraf i chi yn ystod y bore.

Fe fydd y canlyniadau cenedlaethol ar gyfer Cymru'n cael eu cyhoeddi am 09:30.

Myfyrwyr
Getty Images