a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mwy o fyfyrwyr Cymru wedi cael gradd A* nac erioed o'r blaen
  2. Cwymp o 6.3% yn nifer yr arholiadau gafodd eu sefyll
  3. 97.7% wedi pasio'r arholiadau

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Dyna ni gennym ni ar ein llif byw arbennig ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch.

Diwrnod ble welwyd mwy o fyfyrwyr nac erioed yn cael gradd A* yng Nghymru.

Diolch am ymuno ar gyfer yr holl ganlyniadau a'r ymateb, ac mae mwy o fanylion yn yr erthygl yma ar ein hafan.

Penweddig
BBC

Cyfle i gyfrannu at sgwrs Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Disgybl balch yng Nghaerdydd!

Twitter

Tair hapus yn Ysgol Bryn Tawe

Twitter

Sut i ymdopi â'r canlyniadau?

Twitter

Plasmawr yn ysgol falch

Twitter

Cyngor ar gael i ddisgyblion

Twitter

Heb gael y canlyniadau roeddech chi'n eu disgwyl? Mae cyngor ar gael gan nifer o gyrff, gan gynnwys Meic Cymru a'r Samariaid.

View more on twitter
View more on twitter

Dathlu yng Nghaernarfon!

Twitter

O'r West End i lwyddiant Safon Uwch

Wales Online

Mae stori Callum Howells o'r Rhondda ar wefan Wales Online a gafodd lwyddiant yn ei arholiadau safon uwch er ei fod wedi methu misoedd o ysgol am ei fod yn ymddangos mewn sioe yn y West End.

Bydd yn mynd i astudio yng Ngholeg Cerdd a Drama, Caerdydd.

View more on twitter

Ysgol Ystalyfera'n hapus â'u canlyniadau

Twitter

Y cyrsiau Safon Uwch newydd yn 'heriol'

Twitter

Wynebau hapus yn Llanhari

Twitter

Galw i roi stop ar gynyddu ffioedd dysgu

Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi llongyfarch disgyblion Cymru am eu canlyniadau, ond wedi galw eto ar Lywodraeth Cymru i roi stop ar gynyddu ffioedd dysgu.

Galwodd llefarydd y blaid ar addysg, Llŷr Gruffydd, hefyd am gynyddu nifer y prentisiaethau a blaenoriaethu addysg o safon uchel o oed ifanc.

AAC a'r Fagloriaeth i Lois

Twitter

Diffyg cyfleoedd prentisiaeth yn ardal Aberystwyth?

Twitter

Criw balch Cymer Rhondda

Twitter

'Mwy o waith i'w wneud'

Ceidwadwyr Cymreig

Yn ymateb i'r canlyniadau heddiw, mae llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud eu bod yn galonogol ond bod "mwy o waith i'w wneud os yw ein disgyblion am gystadlu yn erbyn goreuon y DU".

Ychwanegodd Darren Millar: "Mae tablau rhyngwladol yn parhau i weld Cymru fel y system ysgolion gwaethaf yn y DU, tra bo safonau dysgu a recriwtio staff yn parhau'n bryder."

Disgyblion hapus yng Nghasnewydd!

Twitter

B-B-C gafodd Huw Stephens!

Twitter

Da iawn Tomos!

Twitter

Canlyniadau da ond 'gellir gwella'

Twitter

Prentisiaeth i Daniel

BBC Cymru Fyw

Dywed Daniel o Ysgol Penweddig ei fod yn "awyddus i ennill arian" ac mae wedi penderfynu gwneud prentisiaeth mewn peirianneg y flwyddyn nesa'.

Daniel
BBC

Llongyfarchiadau Sioned!

Twitter

Llongyfarchiadau i Sioned o Ysgol Penweddig, sy'n mynd i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi!

View more on twitter

Canlyniadau gwych Glantaf

Twitter

Prifathro balch ym Mhenweddig

Twitter

Mwy am astudio dramor?

BBC Cymru Fyw

Mae Pennaeth Ysgol Eirias ym Mae Colwyn wedi gofyn os yw'r cwymp mewn ceisiadau i brifysgolion ym Mhrydain oherwydd bod mwy yn astudio dramor.

Dywedodd Phil McTeague bod myfyrwyr o'r ysgol yn mynd i'r Iseldiroedd ac Iwerddon.

"I rai nid yw'n fwy drud i astudio dramor o ystyried y ffioedd fyddai'n rhaid talu yma yn y DU," meddai.

"Rydyn ni wedi cael blwyddyn dda iawn i ganlyniadau Lefel A yma yn Ysgol Eirias, gyda graddau A ac A* i fyny ers y llynedd."

Ymateb yr Ysgrifennydd Addysg

BBC Cymru Fyw

Wrth longyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau, dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams eu bod yn dangos "cynnydd calonogol yn y nifer sy'n ennill y graddau uchaf, a chanlyniadau gwell ar draws mathemateg, bioleg, cemeg a ffiseg".

Ychwanegodd ei bod am "adeiladu" ar y canlyniadau, a bod y llywodraeth "wedi ymrwymo i sicrhau bod ein system addysg yn darparu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar ddisgyblion yn y byd modern".

Kirsty Williams
BBC

Llongyfarchiadau i'r chwech yma yn Llanrug!

Twitter

Brawd bach balch Bryn Tawe

Twitter

Wynebau hapus ym Mangor

Twitter

Disgyblion hapus ym Mae Colwyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r tri disgybl yma yn Ysgol Eirias ym Mae Colwyn yn hapus iawn y bore 'ma.

Mae Biz Romachney ar ei ffordd i Fanceinion i astudio Ffrangeg a Chineaidd ar ôl ennill graddau ABB, mae Billy Leathwood-Hill (AAA) am astudio Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Efrog ac mae Isla Middleton, (ABB) am astudio Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffilm yn Lerpwl.

Disgyblion
BBC

Newydd dorriY canlyniadau

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o fyfyrwyr Cymru wedi cael gradd A* yn eu harholiadau Safon Uwch nac erioed o'r blaen.

Mae'r canlyniadau hefyd yn dangos bod y canran sydd wedi cael graddau A* ac A yn 25%.

Ond mae cwymp yn nifer yr arholiadau sy'n cael eu sefyll - 33,294 - sy'n gwymp o 6.3% o'i gymharu â'r flwyddyn cynt, a'r ffigwr isaf ers dros ddegawd.

Mae'r canran sydd wedi pasio'r arholiadau yn 97.7%.

Da iawn Alun!

Twitter

Disgybl hapus ym Mangor

Twitter

Croesawu meddygon y dyfodol

Twitter

Mae Dr Awen Iorwerth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr meddygol newydd i Gaerdydd.

View more on twitter

Y daith i'r disgyblion

Twitter

Taro'r Post yn trafod y canlyniadau Safon Uwch

BBC Radio Cymru

Y canlyniadau yng Nghymru fydd pwnc trafod Garry Owen ar Radio Cymru am 13:00 heddiw.

View more on twitter

Ar y ffordd i Aberystwyth...

Twitter

Llun o'r archif

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

'Sgwn i i ble'r aeth y disgyblion hyn yn un o hen luniau'r ffotograffydd Geoff Charles o gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

View more on twitter

Disgyblion peniog yng Ngholeg Gŵyr

Twitter